Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Địa lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: ĐỊA LÍ - BẢNG B
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm).
Dựa vào bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Việt Nam năm 1999 và 2005
Đơn vị: %
Năm
1999
2005
Nhóm tuổi
0 - 14
33,5
27,0
15 - 59
58,4
64,0
60 trở lên
8,1
9,0
a) Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.
b) Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ảnh hưởng như thế nào đến lao động và việc làm ở nước ta?
Câu 2 (4,0 điểm).
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học.
a) Nêu sự phân bố các loại cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta.
b) Vì sao cây cà phê trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?
Câu 3 (3.0 điểm).
a) Trình bày cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
b) Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 4 (4,5 điểm).
Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội?
Câu 5 (4,5 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2000 - 2007
Đơn vị: Nghìn tấn
Chia ra
Năm
Tổng số
Khai thác
Nuôi trồng
2000
2250,5
1660,9
589,6
2002
2647,4
1802,6
844,8
2005
3474,9
1987,9
1487,0
2007
4197,8
2074,5
2123,3
a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản thời kỳ trên.
b) Nêu nhận xét về tình hình phát triển thủy sản.
- - - Hết - - -

Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: ĐỊA LÍ - BẢNG B
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm).
Dựa vào bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Việt Nam năm 1999 và 2005
Đơn vị: %
Năm
Nhóm tuổi
1999 2005
0 - 14 33,5 27,0
15 - 59 58,4 64,0
60 trở lên 8,1 9,0
a) Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.
b) Cơ cấu dân stheo nm tuổi ảnhởng như thế nào đến lao động và việc m ớc ta?
Câu 2 (4,0 điểm).
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học.
a) Nêu sự phân bố các loại cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta.
b) Vì sao cây cà phê trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?
Câu 3 (3.0 điểm).
a) Trình bày cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
b) Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 4 (4,5 điểm).
Điều kiện t nhiên Bắc Trung Bộ thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội?
Câu 5 (4,5 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2000 - 2007
Đơn vị: Nghìn tấn
Năm Tổng số
Chia ra
Khai thác Nuôi trồng
2000 2250,5 1660,9 589,6
2002 2647,4 1802,6 844,8
2005 3474,9 1987,9 1487,0
2007 4197,8 2074,5 2123,3
a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản thời kỳ trên.
b) Nêu nhận xét về tình hình phát triển thủy sản.
- - - Hết - - -
Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Địa lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Địa lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án) 9 10 267