Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN - BẢNG A
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm).
a) Cho các số nguyên a1, a2,
a3, ... , an. Đặt S =
P  a1  a 2  ...  a n và .
Chứng minh rằng: S chia hết cho 6

a13  a 32  ...  a 3n

khi và chỉ khi P chia hết cho 6.
N,3  2n 2
b) Cho A = (với n > 1). n 6  n 4n2n
Chứng minh A không phải là số
chính phương.
Câu 2 (4,5 điểm).
10 x3  1  3x 2  6

a) Giải phương trình:



1
x

3

Câu 3 (4,5 điểm).
y

a) Cho x > 0, y > 0, z > 0 và .
1 1 1
1

1   4 1
Chứng minh rằng:
y

3
1

x 2011
y z2011


1
2011
z
b) Cho x > 0, y > 0, z 2x+y+zx x 

 2y
y  z z x y3 2z
1
> 0 thỏa mãn .

z 3
2
2
2

Tìm
giá
trị
lớn
nhất
của
biểu
Mx y z
x

b) Giải hệ phương trình:

thức:

Câu 4 (4,5 điểm).
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm của tam giác.
Gọi M là một điểm trên cung BC không chứa điểm A. (M không trùng với B và C). Gọi N và P
lần lượt là điểm đối xứng của M qua các đường thẳng AB và AC.
a) Chứng minh ba điểm N, H, P thẳng hàng.
· 1  120
b) Khi , xác định vị trí của điểm BOC
1 0

M để đạt giá trị nhỏ nhất.
MB MC
Câu 5 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC
không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường
thẳng AC tại E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh
rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
- - - Hết - - -

Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN - Bảng A

--------------------------------------------

Câu:
1.

Nội dung
Với thì là tích 3 số tự nhiên liên a  a  (aa Z1)a(a  1)
tiếp nên chia hết cho 2 và 3. Mà (2.3)=1
3

 a3  aM
6
 S  P  (a13  a1 )  (a 23  a 2 )  ...  (a 3n  a n )M
6
S M6  PM
6

Vậy

n  n  2n  2n 2  n 2 (n  1)2 .(n 2  2n  2)
6

4

3

n2
n  2n (n
N
1)
(n  1)  1
với , n > 1 thì >
n  2n  2 n n  2(n  1)
và <

n
2n2n
1)2 2
Vậy << không là số chính n n(n
phương đpcm
2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2.
10 x3  1  3(x 2  2)

điều kiện

 10 (x  1)(xx2 x1 1)  3(x 2  2)

x(a10) a

Đặt
(b>0)
Ta có:

x2  x  1  b
10ab = 3a 2  3b 2

Trường hợp1...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: TOÁN - BẢNG A
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm).
a) Cho các số nguyên a
1
, a
2
,
a
3
, ... , a
n
. Đặt S =
và .
Chứng minh rằng: S chia hết cho 6
khi và chỉ khi P chia hết cho 6.
b) Cho A = (với n > 1).
Chứng minh A không phải số
chính phương.
Câu 2 (4,5 điểm).
a) Giải phương trình:
b) Giải hệ phương trình:
Câu 3 (4,5 điểm).
a) Cho x > 0, y > 0, z > 0 và .
Chứng minh rằng:
b) Cho x > 0, y > 0, z
> 0 thỏa mãn .
Tìm giá tr lớn nhất của biểu
thức:
Câu 4 (4,5 điểm).
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), H trực tâm của tam giác.
Gọi M là một điểm trên cung BC không chứa điểm A. (M không trùng với B và C). Gọi N và P
lần lượt là điểm đối xứng của M qua các đường thẳng AB và AC.
a) Chứng minh ba điểm N, H, P thẳng hàng.
b) Khi , xác định vị trí của điểm
M để đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC
không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường
thẳng AC ti E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB ti F. Chứng minh
rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
- - - Hết - - -
Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN - Bảng A
--------------------------------------------
3 3 3
1 2 n
a a ... a
1 2 n
P a a ... a
6 4 3 2
n n 2n 2n
n N,
3 2
10 x 1 3x 6
1
x 3
y
1
y 3
z
1
z 3
x
1 1 1
4
x y z
1 1 1
1
2x+y+z x 2y z x y 2z
2011 2011 2011
x y z 3
·
0
BOC 120
1 1
MB MC
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng A (Có đáp án) 9 10 124