Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 thcs
n¨m häc 2010 - 2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: VẬT LÝ- BẢNG A
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3,5 điểm). Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B ở cùng một bên bờ sông với vận tốc đối
với nước là v1 = 3km/h. Cùng lúc đó một ca nô chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối
với nước là v2 = 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 4 lần quãng
đường đó và về đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định:
a. Hướng và độ lớn vận tốc của nước sông.
b. Nếu nước chảy nhanh hơn thì thời gian ca nô đi và về B (với quảng đường như câu a) có thay đổi
không? Vì sao?
Câu 2 (3,5 điểm). Một bình hình trụ có bán kính 120 đáy R= 20cm được đặt thẳng đứng chứa nước ở
nhiệt độ t= 20c. Người ta thả một quả cầu bằng nhôm có bán kính R= 10cm ở nhiệt độ t= 40c vào
bình thì khi cân bằng mực nước trong bình ngập chính giữa quả cầu.
Cho khối lượng riêng của nước D= 132 1000kg/m và của nhôm D= 2700kg/m, nhiệt dung
riêng của nước C= 4200J/kg.K và của nhôm C= 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và
với môi trường.
a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.
b. Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t= 15c vào bình 330 cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng
và nhiệt dung riêng của dầu D= 800kg/m và C= 2800J/kg.K.
Xác định: Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt? Áp lực của quả cầu lên đáy bình?
Câu 3 (5,0 điểm). Cho 3 điện trở có giá trị như nhau bằng R 0, được mắc với nhau theo những cách
khác nhau. Lần lượt nối các đoạn mạch đó vào một nguồn điện không đổi luôn mắc nối tiếp với một
điện trở r. Khi 3 điện trở trên mắc nối tiếp (cách 1), hoặc khi 3 điện trở trên mắc song song (cách 2) thì
cường độ dòng điện qua mỗi điện trở đều bằng 0,2A.
a. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 trong những cách mắc còn lại.
b. Trong mọi cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thụ điện năng ít nhất? Nhiều nhất?
c. Cần ít nhất bao nhiêu điện trở R 0 và mắc chúng như thế nào vào nguồn điện không đổi có điện
trở r nói trên để cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 đều bằng 0,1A?
Câu 4 (4,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện U có
U
hiệu điện thế không đổi là 21V; R = 4,5Ω, R 1 = 3Ω, bóng đèn có
R1
R2
điện trở không đổi RĐ = 4,5Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở
P
không đáng kể.
a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm
N,
C R
Đ
X
thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R2.
N
M
b. Xác định giá trị của đoạn biến trở R X ( từ M tới C) để
R
đèn tối nhất khi khóa K mở.
K
c. Kh...

kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 thcs
n¨m häc 2010 - 2011

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
 (3,5 điểm). Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B cùng một bên bờ sông với vận tốc đối
với nước v
1
= 3km/h. Cùng lúc đó một ca chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối
với nước v
2
= 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca kịp đi được 4 lần quãng
đường đó và về đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định:
a. Hướng và độ lớn vận tốc của nước sông.
b. Nếu nước chảy nhanh hơn thì thời gian ca nô đi và về B (với quảng đường như câu a) có thay đổi
không? sao?
 (3,5 điểm). Một bình hình trụ bán kính đáy R= 20cm được đặt thẳng đứng chứa nước
nhiệt độ t= 20c. Người ta thả một quả cầu bằng nhôm có bán kính R= 10cm nhiệt độ t= 40c vào
bình thì khi cân bằng mực nước trong bình ngập chính giữa quả cầu.
Cho khối lượng riêng của nước D= 1000kg/m và của nhôm D= 2700kg/m, nhiệt dung
riêng của nước C= 4200J/kg.K của nhôm C= 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình
với môi trường.
a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.
b. Đổ thêm dầu nhiệt độ t= 15c vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng
nhiệt dung riêng của dầu D= 800kg/m C= 2800J/kg.K.
Xác định: Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt? Áp lực của quả cầu lên đáy bình?
 (5,0 điểm). Cho 3 điện trở giá trị n nhau bằng R
0
, được mắc với nhau theo những cách
khác nhau. Lần lượt nối các đoạn mạch đó vào một nguồn điện không đổi luôn mắc nối tiếp với một
điện trở !. Khi 3 điện trở trên mắc nối tiếp (cách 1), hoặc khi 3 điện trở trên mắc song song (cách 2) thì
cường độ dòng điện qua mỗi điện trở đều bằng 0,2A.
a. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R
0
trong những cách mắc còn lại.
b. Trong mọi cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thụ điện năng ít nhất? Nhiều nhất?
c. Cần ít nhất bao nhiêu điện trở R
0
và mắc chúng như thế nào vào nguồn điện không đổi có điện
trở ! nói trên để cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R
0
đều bằng 0,1A?
" (4,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện U có
hiệu điện thế không đổi là 21V; R = 4,5Ω, R
1
= 3Ω, bóng đèn
điện trở không đổi R
Đ
= 4,5Ω. Ampe kế dây nối điện trở
không đáng kể.
a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở vị trí điểm N,
thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R
2
.
b. Xác định giá trị của đoạn biến trở R
X
( từ M tới C) để
đèn tối nhất khi khóa K mở.
c. Khi khóa K mở, dịch con chạy C từ M đến N thì độ
sáng của đèn thay đổi thế nào? Giải thích.
# (4,0 điểm). Vật AB xác định (A nằm trên trục chính) đặt trước một thấu kính hội tụ vuông
góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Nếu đưa vật lại gần thấu kính thêm
4cm cũng như gần thêm 6cm sẽ cho ảnh có cùng độ lớn.
a. Không dùng công thức thấu kính, hãy tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính
tiêu cự của thấu kính đó.
b. Nghiêng vật AB (A cố định) về phía thấu kính sao cho đầu B cách trục chính 5cm cách
thấu kính 20cm. Hãy vẽ ảnh của AB? Ảnh này gấp mấy lần vật?
- - - Hết - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: ...........................
11
0
22
0
1
3
2
3
1
2
3
0
3
3
3
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
P
A
U
C
K
Đ
R
X
N
M
R
2
R
1
R
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng A (Có đáp án) 9 10 149