Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 Quãng Ngãi có đáp án

Được đăng lên bởi Channie1999
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9, NĂM HỌC: 2008 – 2009
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao

đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 2 trang )
Câu 1:( 1,5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học phân loại các loại củ sau đây thành nhóm: Củ cà
rốt, củ su hào, củ cải, củ dong ta, củ khoai tây, củ sắn, củ gừng, củ chuối.
Câu 2: ( 1,5 điểm )
Viết sơ đồ quá trình quang hợp của cây xanh và cho biết cây xanh có vai trò
gì đối với thiên nhiên và đời sống con người.
Câu 3: ( 1,5 điểm )
So sánh tỉ lệ về diện tích bề mặt của não trước từ lớp Cá đến lớp Thú. Tỉ lệ
về diện tích đại não của người có đặc điểm gì mà lớn nhất so với các lớp động vật
có xương sống, trình bày chức năng của đại não người.
Câu 4: (1,5 điểm)
Trình bày vai trò của tuyến tụy trong sự điều hòa lượng đường trong máu
người.
Câu 5: ( 1,5 điểm )
Nêu sự khác biệt giữa các loại mạch máu ở người, giải thích?
Câu 6: (1,5 điểm)
Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường hấp thụ và vận chuyển chất dinh
dưỡng. Hãy chú thích các chất hấp thụ và vận chuyển vào hình vẽ. Gan đóng vai
trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim.
4
1

2

3

Ghi chú: Thí sinh ghi số và chú thích, không cần vẽ lại hình.
Câu 7: (2,0 điểm)
1

Phân biệt đột biến gen với đột biến NST.
Câu 8: ( 3,0 điểm )
So sánh cấu trúc ADN và ARN.
Câu 9: ( 3,0 điểm )
Một cặp gen Bb tồn tại trên một cặp NST tương đồng . Gen B có chiều dài
5100 ăngstron và có hiệu A – G = 20 % . Gen b có 150 chu kì xoắn và có hiệu số
T– G = 300 ( Nu ).
a/ Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại của cặp gen Bb.
b/ Tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường
nội bào cung cấp nuclêôtit mỗi loại là bao nhiêu?.
Câu 10: (3 điểm)
Một tế bào sinh dục đực và 1 tế bào sinh dục cái của một loài đều nguyên
phân với số lần bằng nhau. Các tế bào con được tạo ra đều tham gia giảm phân
cho tổng cộng 180 giao tử đực và cái.
a/ Xác định số tinh trùng, số trứng và số thể cực
b/ Tính số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng.
Hết
Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

2

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
QUẢNG NGÃI
NĂM HỌC 2008-2009
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC
Câu1: ( 1,5điểm )
Nội dung
- Rễ củ: củ cà rốt , củ cải , củ sắn
- Thân củ: củ chuối , củ khoai tây, củ su hào.
- Thân rễ: củ dong ta, củ gừng.

Điểm
0,5
0,5
0,5
1,5

Câu 2: ( 1,5 điểm )
Nội dung
- Sơ đồ quang hợp của cây xanh:
Ánh sáng
Nước + khí cacbônic diệp lục

Điểm
Tinh bột + khí ôxi

0,5

- Vai trò của cây xanh :
+...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
QUẢNG NGÃI LỚP 9, NĂM HỌC: 2008 – 2009
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao
đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm 2 trang )
Câu 1:( 1,5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học phân loại các loại củ sau đây thành nhóm: Củ
rốt, củ su hào, củ cải, củ dong ta, củ khoai tây, củ sắn, củ gừng, củ chuối.
Câu 2: ( 1,5 điểm )
Viết sơ đồ quá trình quang hợp của cây xanh và cho biết cây xanh có vai trò
gì đối với thiên nhiên và đời sống con người.
Câu 3: ( 1,5 điểm )
So sánh tỉ lệ về diện tích bề mặt của não trước từ lớp đến lớp Thú. Tỉ l
về diện tích đại não của người có đặc điểm gì lớn nhất so với các lớp động vật
có xương sống, trình bày chức năng của đại não người.
Câu 4: (1,5 điểm)
Trình bày vai trò của tuyến tụy trong sự điều hòa lượng đường trong máu
người.
Câu 5: ( 1,5 điểm )
Nêu sự khác biệt giữa các loại mạch máu ở người, giải thích?
Câu 6: (1,5 điểm)
đồ dưới đây tả c con đường hấp thụ vận chuyển chất dinh
dưỡng. Hãy chú thích các chất hấp thụ vận chuyển vào hình vẽ. Gan đóng vai
trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim.
Ghi chú: Thí sinh ghi số và chú thích, không cần vẽ lại hình.
Câu 7: (2,0 điểm)
1
4
1
2
3
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 Quãng Ngãi có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 Quãng Ngãi có đáp án - Người đăng: Channie1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 Quãng Ngãi có đáp án 9 10 536