Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10

Được đăng lên bởi duchuy111333058
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10
Năm học: 2013 – 2014
ĐỀ SỐ 1
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Trường THPT Thọ Xuân 4 – Thanh Hóa

Câu 1: (3 điểm) So sánh quá trình hô hấp và quá trình quang hợp?

Câu 2: (4 điểm) So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?

Câu 3: (4 điểm) Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục?
Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng như thế
nào?

Câu 4: (3 điểm) Một phân tử ADN dài 5100A0, có tỉ lệ A:G = 2:3. Tính:
a. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen.
b. Gen sao mã một số lần đã tạo ra 4 gen con. Tính số nucleotit từng loại môi
trường đã cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên.
c. Khối lượng phân tử của phân tử ADN trên.

Câu 5: (2 điểm) Giả sử vi khuẩn E. coli cứ 1 giờ thì phân chia tế bào hai lần. Số tế
bào trong dịch nuôi cấy ban đầu là 106 tế bào. Tính:
a. Thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn E. coli nói trên.
b. Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ.

TaiLieu.VN

Page 1

Câu 6: (4 điểm) Ở người có bộ NST 2n = 46. Một tế bào sinh dục của người đang
ở kì trung gian.
a. Xác định số NST kép và số tâm động có trong tế bào?
b. Số NST kép ở kì đầu I là bao nhiêu?
c. Số NST kép ở mỗi cực của tế bào ở kì sau I là bao nhiêu?
d. Số NST đơn và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau II là bao nhiêu?

------------------------HẾT-------------------------

TaiLieu.VN

Page 2

...
TaiLieu.VN Page 1
u 1: (3 điểm) So sánh quá trình hô hấp và quá trình quang hợp?
u 2: (4 điểm) So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm pn?
u 3: (4 điểm) Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục?
Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng như thế
nào?
u 4: (3 điểm) Một pn tử ADN dài 5100A
0
, có tỉ lệ A:G = 2:3. Tính:
a. Số lưng và tỉ lệ % từng loại nu của gen.
b. Gen sao mã một số lần đã tạo ra 4 gen con. Tính số nucleotit từng loại môi
trường đã cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên.
c. Khối lượng phân tử của phân tử ADN trên.
u 5: (2 điểm) Giả sử vi khuẩn E. coli cứ 1 giờ thì phân chia tế bào hai lần. Số tế
bào trong dịch nuôi cấy ban đầu là 10
6
tế bào. Tính:
a. Thi gian thế hệ của chủng vi khuẩn E. coli nói tn.
b. Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ.
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10
Năm học: 2013 – 2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Trường THPT Thọ Xuân 4 – Thanh Hóa
ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10 - Trang 2
ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10 - Người đăng: duchuy111333058
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG – SINH HỌC 10 9 10 467