Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa lớp 8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2011 - 2012
MOÂN : HOÙA HOÏC LÔÙP 8
Thời gian: 120 phút
Caâu1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

Fe


1


Fe 3O 4 2  H 2O


3

 O 2

4

 SO2

5

SO3

6

H 2SO 4

7

ZnSO 4

8

FeSO4

9

Caâu 2: Có 5 chất rắn màu trắng là CaCO3, CaO, P2O5, NaCl và Na2O . Hãy trình bày phương pháp hóa học
để phân biệt các chất trên. Viết phương trình phản ứng (nếu có)?
Câu 3: Cã mét OxÝt s¾t cha râ c«ng thøc. Chia mét lîng OxÝt s¾t nµy lµm hai phÇn b»ng nhau.
§Ó hoµ tan hÕt phÇn I ph¶i dïng 0,45 mol axÝt HCl
Cho mét luång khÝ CO d ®i qua phÇn II nung nãng. Ph¶n øng xong thu ®îc 8,4 g Fe. T×m c«ng thøc
ho¸ häc cña S¾t OxÝt nãi trªn.
-

-

Câu 4: Có hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3, chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 1,12 lít khí H2 (đktc).
- Phần 2 nung nóng và cho dòng khí H2 dư đi qua thì thu được 8,4 gam Fe.
Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.
Caâu 5: Có 48g hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 3:1 Dùng H2 để khử hỗn hợp
đó
a, Tính khối lượng của Fe và Cu sau phản ứng.
b, Tính thể tích của khí H2 đã tham gia phản ứng ở đktc.
Caâu 6: a,Ở nhiệt độ 60oC, độ tan của KBr là 120g.Muốn có 330g dung dịch KBr bão hoà ở nhiệt

độ 60oC cần bao nhiêu gam KBr? Cần bao nhiêu gam H2O?
b,Hạ nhiệt độ từ 60oC đến 25oC thì 330g dung dịch KBr bão hoà sẽ tách ra bao nhiêu gam KBr kết
tinh. Biết ở 25oC độ tan của KBr là 40g.
Caâu 7:
Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 . Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.
- Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi. Sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong ( dư ) thu được 5g
kết tủa trắng.
- Dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng dư. Phản ứng xong thu được 4,8g kim loại đồng.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích của V lít hỗn hợp khí ban đầu ( ở đktc )
c) Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích.
Caâu 8: Đốt 14 kg quặng chứa 80% sắt còn 20% tạp chất không cháy ở nhiệt độ cao, sau phản ứng

thu được sản phẩm là sắt từ oxit(Fe3O4).
a)Viết PTHH xảy ra.
b)Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết lượng quặng trên biết hiệu suất đạt 75%?

...
ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2011 - 2012
MOÂN : HOÙA HOÏC LÔÙP 8
Th
Caâu1: H
1 2 3 4 5 6 7
3 4 2 2 3 2 4 4
Fe Fe O H O O SO2 SO H SO ZnSO  


Caâu 2: !"#$"#%
&
''(
')%*)
+,-."/0.123 
4506 2  !"7+891"/:9 ;<
Câu 3: Cã mét OxÝt s¾t cha râ c«ng thøc. Chia mét lîng OxÝt s¾t nµy lµm hai phÇn b»ng nhau.
- §Ó hoµ tan hÕt phÇn I ph¶i dïng 0,45 mol axÝt HCl
- Cho mét luång khÝ CO d ®i qua phÇn II nung nãng. Ph¶n øng xong thu ®îc 8,4 g Fe. T×m c«ng thøc
ho¸ häc cña S¾t OxÝt nãi trªn.
Câu 4: =>$*
&
' =>?0@
A(?5$"BBC ,%B1'D1> '%EFE,
:F ;+
A(?* BGFE,
B1H/1> I'$+
JE?KFL%1> M$= ! "=>0?+
Caâu 5: I h=n h>p 
&
*CuO *NO%6FL%1>
&
*CuO %& PQ,
4FR=>

'JEFL%1> M*+
0'JE4E  MFE,
-$SF +
Caâu 6: a,T6UV
'U MWX"%+YL &&BBC WX"0-S6
UV
 ?07$WX"<?07$,
<
0',Z6U[V
9
/&&BBC WX"0-\2 "07$WX"F9
+X9S
U MWX"%+
Caâu 7:8%E=>FE$*,
+=>?0@+
A]L 2.?!0@D+B^_$H1N *`":B1;1> 
F9M"#+
AP^?H0UDB1+(D1> 'IF$%Z+
; 891"/D."+
0; JE4E  M8%E=>FE0?:SF ;
; JE?K M=>FE0?FL%1>*4E +
Caâu 8:]LFHa IK# GKZ !F` 2.S6U '
1> _$%#[D:
&
;+
;89(J,,D."+
0;JE4E FED ?BQ4L 2.9%1>Ha"7096!ZbK<
I
c
Đề thi HSG hóa lớp 8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi HSG hóa lớp 8 9 10 227