Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hsg tỉnh Bình Định

Được đăng lên bởi lymanas49
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH ĐỊNH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.

ĐỀ CHÍNH THỨC
Bài 1:
1. Giải phương trình x3 

2 3

1  x 

 x 2  2 x2 .

2. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn xyz  1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M

1
1
1
 3
 3
.
x  y  z y  z  x z  x  y
3

Bài 2:
1. Chứng minh rằng với n là số tự nhiên chẵn thì tổng T sau chia hết cho 2n.
T  C20n  5C22n  52 C24n  ...  5i C22ni  ...  5n C22nn .

u1  1.

2. Cho dãy số xác định bởi: 
un 1  3
un  1  3u
n 1


a. Lập công thức tổng quát của dãy  un  .
b. Tính S2014  u1  u2  ...  u2014 .
Bài 3:
a 2  b2  1
.
c  d  4

Cho bốn số thực a, b, c, d thỏa hệ thức 
Tìm giá trị lớn nhất của P  ac  bd  cd .
Bài 4:

Cho tam giác OAB đều cạnh a. Trên đường thẳng d qua O và vuông góc với mặt (OAB),
lấy điểm M sao cho OM = x. Gọi E, F là các hình chiếu của A lên MB, OB. Gọi N là giao điểm
của EF và d. Xác định x để thể tích tứ diện ABMN nhỏ nhất.

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:
1/ Điều kiện x   1;1 .







Biến đổi theo hằng đẳng thức ta nhận được phương trình: x  1  x 2 1  x 1  x 2  2 x 1  x 2
Đặt t  x  1  x 2  x 1  x 2 

1 t2
,  2  t  2 . Phương trình được viết lại:
2





 1 t2 
1 t2
t 1 

2
 2t  1  t 2  1  0.

2
2


Đến đây giải tìm được t và suy ra nghiệm của phương trình.
Bài này nếu đặt x  sin t thì ta cũng nhận được phương trình lượng giác đơn giản.
1
1
1
2/ Nếu đặt x  ; y  ; z   abc  1. Như vậy:
a
b
c





2

 a2
 a  b  c   abc. 3 3 abc  3 .
b2
c2 
M


 abc 


 abc.

1 1 1 1 1 1
2a  b  c
2
2
bc ca ab



b c c a a b
Hoặc biến đổi trực tiếp với chú ý xyz = 1:
a3

b3

c3

2

2

2

 yz    zx    xy   xy  yz  zx  3 .
xyz
xyz
xyz
 3
 3

3
x  y  z  y  z  x  z  x  y  xy  xz yz  xy xz  zy
2
2
Nói chung, đây là một bài BĐT tương đối dễ vì ta có thể giải theo cách dùng trực tiếp AM – GM:
x y  z 1
1

  yz .
3
x  y  z
4
x
Xây dựng hai BĐT tương tự và cộng theo vế thì nhận được
xy  yz  zx
xy  yz  zx 3
M
 xy  yz  zx  M 
 .
2
2
2
3
Tóm lại, giá trị nhỏ nhất của M là khi x  y  z  1.
2
Bài toán này chính là IMO 1995 (Olympic toán học Quốc tế).
Bài 2:
1/ Có thể sử dụng nhị thức Niutơn để giải bài này. Ta có:
M

2n

1  5   C  C 5  C 5  C 5  C 5  ...  C 5
1  5   C  C 5  C 5  C 5  C 5 ...  C 5
1
 1  5   1  5   2T  T   1  5   1  5 ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH ĐỊNH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
Bài 1:
1. Giải phương trình
3
3 2 2
1 2 2x x x x
.
2. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn
1.
xyz
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
3 3 3
1 1 1
.
M
x y z y z x z x y
Bài 2:
1. Chứng minh rằng với n là số tự nhiên chẵn thì tổng T sau chia hết cho
2 .
n
0 2 2 4 2 2
2 2 2 2 2
5 5 ... 5 ... 5 .
i i n n
n n n n n
T C C C C C
2. Cho dãy số xác định bởi:
1
1
1
1.
3
1 3
n
n
n
u
u
u
u
a. Lập công thức tổng quát của dãy
.
n
u
b. Tính
2014 1 2 2014
... .
S u u u
Bài 3:
Cho bốn số thực a, b, c, d thỏa hệ thức
2 2
a b
c d
.
m giá trị lớn nhất của
P ac bd cd
.
Bài 4:
Cho tam giác OAB đều cạnh a. Trên đường thẳng d qua O vuông góc với mặt (OAB),
lấy điểm M sao cho OM = x. Gọi E, F các hình chiếu của A lên MB, OB. Gọi N giao điểm
của EFd. Xác định x để thể tích tứ diện ABMN nhỏ nhất.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi hsg tỉnh Bình Định - Trang 2
Đề thi hsg tỉnh Bình Định - Người đăng: lymanas49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi hsg tỉnh Bình Định 9 10 915