Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg toán 11

Được đăng lên bởi Lee Tu Ha
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
—————————
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
(Dành cho học sinh THPT không chuyên)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
————————————

Câu I (2 điểm)
Giải phương trình:
3tan 2 x −
Câu II (2,5 điểm)
1. Cho khai triển:

(1+ x + x

2

+ x 3 + ... + x 2010

3
1 − cotx
−2
+ 2 cos 2 x = 0
cos 2 x
1 + cotx

)

2011

= a0 + a1 x + a2 x 2 + a3 x 3 + ... + a4042110 x 4042110

a. Tính tổng a0 + a2 + a4 + ... + a4042110
b. Chứng minh đẳng thức sau:
0
1
2
3
2010
2011
C2011
a2011 − C2011
a2010 + C2011
a2009 − C2011
a2008 + ... + C2011
a1 − C2011
a0 = −2011
2. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên m ột s ố t ự
nhiên thuộc vào tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 3.
Câu III (2,5 điểm)
1. Cho dãy số ( un ) được xác định như sau
u1 = 2011; un −1 = n 2 ( un −1 − un ) ,

với mọi n ∈ ¥ * , n ≥ 2 . Chứng minh rằng dãy số ( un ) có giới hạn và tìm giới hạn đó.
2. Tính giới hạn:
x 2 x − 1 + 3 3x − 2 − 2
A = lim
x →1
x2 − 1
Câu IV (3 điểm)
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các mặt đều là hình vuông cạnh a .
1. Chứng minh rằng AC ' vuông góc với mặt phẳng ( A ' BD ) và đường thẳng AC ' đi qua trọng tâm
của tam giác A ' BD .
2. Hãy xác định các điểm M, N lần lượt nằm trên các cạnh A’D, CD’ sao cho MN vuông góc với mặt
phẳng (CB’D’). Tính độ dài đoạn MN theo a .
-------------------Hết-------------------

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………SBD: …………………
Tham khảo đáp án: 

...
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
—————————
Đ CHÍNH TH C
KỲ THI CH N HSG L P 11 THPT NĂM H C 2010-2011
Đ THI MÔN: TN
(Dành cho h c sinh THPT không chuyên)
Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao đ .
————————————
Câu I (2 đi m)
Gi i ph ng trình: ươ
3 1
3 2 2 2cos 2 0
cos 2 1
cotx
tan x x
x cotx
+ =
+
Câu II (2,5 đi m)
1. Cho khai tri n :
( )
2011
2 3 2010 2 3 4042110
0 1 2 3 4042110
1 ... ...x x x x a a x a x a x a x+ + + + + = + + + + +
a. Tính t ng
0 2 4 4042110
...a a a a+ + + +
b. Ch ng minh đ ng th c sau:
0 1 2 3 2010 2011
2011 2011 2011 2010 2011 2009 2011 2008 2011 1 2011 0
... 2011C a C a C a C a C a C a + + + =
2. G i A t p h p các s t nhiên có chín ch s đôi m t khác nhau. Ch n ng u nhiên m t s t
nhiên thu c vào t p A. Tính xác su t đ ch n đ c m t s thu c ượ A và s đó chia h t cho ế 3.
Câu III (2,5 đi m)
1. Cho dãy s
( )
n
u
đ c xác đ nh nh sauượ ư
( )
2
1 1 1
2011;
n n n
u u n u u
= =
,
v i m i
*
, 2n n ¥
. Ch ng minh r ng dãy s
( )
n
u
có gi i h n và tìm gi i h n đó.
2. Tính gi i h n:
3
2
1
2 1 3 2 2
1
x
x x x
A lim
x
+
=
Câu IV (3 đi m)
Cho hình h p ABCD.A’B’C’D’ có t t c các m t đ u là hình vuông c nh
.
1. Ch ng minh r ng
'AC
vuông góc v i m t ph ng
( )
'A BD
và đ ng th ng ườ
'AC
đi qua tr ng tâm
c a tam giác
'A BD
.
2. Hãy xác đ nh các đi m M, N l n l t n m trên các c nh ượ A’D, CD’ sao cho MN vuông góc v i m t
ph ng (CB’D’). Tính đ dài đo n MN theo
.
-------------------H t-------------------ế
Chú ý: Giám th coi thi không gi i thích gì thêm .
H và tên thí sinh : ……………………………………………SBD: …………………
Tham kh o đáp án: http://www.violet.vn/haimathlx
đề thi hsg toán 11 - Người đăng: Lee Tu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi hsg toán 11 9 10 709