Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Đồng Nai năm 2012

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌ VÀ TÊN HS: …………………………..LỚP : 2….
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn:Tiếng Việt – Lớp 2
Giám thi
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của GV

A.PHẦN I : ĐỌC HIỂU – ĐỌC THÀNH TIẾNG
I.Đọc hiểu: Đọc thầm bài sau trong thời gian 10 phút
ÔNG TÔI
Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy
ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng nhát
thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ
những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của gia đình chúng tôi.
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ a hoặc b trước ý em
cho là đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 5đ
1/ Bài văn trên nói về ai? (1đ)
a/Bố của tác giả

b/ Ông của tác giả

2/ Ông của tác giả làm nghề gì? (1đ)
a/ Làm thợ gò hàn

b/ Làm thợ điện

3/ Với gia đình tác giả, ông là gì? (1đ)
a/ Là ngưới khỏe mạnh nhất

b/ Là niềm tự hào

4. Tìm tiếng trong bài có vần an (0,5đ)
………………………………………………………………………………………..
5. Trong bài có mấy dấu chấm(0,5đ)
……………………………………………………………………………………….
6. Điền vần : ồng hay ong (1đ)
Chú em tr……. cây ăn quả và nuôi …….. lấy mật.
II.Đọc thành tiếng
Đọc toàn bài trong thời gian 1,5 phút ( 5đ)

B.PHẦN II: CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN

1.Tập chép (5 điểm)
HOA SẦU ĐÂU
Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa
và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé lấm tấm mấy chấm
đen nở từng chùm, đu đưa như võng mỗi khi có gió…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

2.Nghe – Viết: (3 điểm)
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

3.Bài tập: (2 điểm)
a.Điền vào chỗ trống c hay k?
………im chỉ, ……ây lúa.
b.Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?
(bàng, bàn)
cây …………., cái ……………..

HỌ VÀ TÊN HS: …………………………..LỚP : 2….
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn:Toán - Lớp 2 (Thời gian: 40 phút)
Giám thi

Giám khảo

Điểm

Nhận xét của GV

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:...

 ! !"
#$%&$'%()*+,
%-.)/0 %-.1/23 %4. /5$67)89:
;<=>*?
@8/%4A
BB
B$')#%CD$EF)/G'H/F$CF3E3I%'%J%KEL$M8/N$/.O))#%PQ)/RS
#$')-$P%$/PT$'/%&8UV:)W3$'):S#$'/3:EX$M$/-)$'/%X$'$/-)
)/Y$'M $/:$/P&$.Z8)#% 8/[ 82.)/RS)W\+8.])#$',/R) ,/^
$/_$'`G%)^.J$'B$'EF$%a.)b/F389:'%:Pc$/8/V$')#%
 !"#$%&
'("'&)*+,
!deF%Cf$)WX$$K%Ca:%gh!Pi
d
dB$'89:)-8'%2EF.$'/a'cgh!Pi

"d+%'%:Pc$/)-8'%2M#$'EF'cgh!Pi
 !
jc.)%&$')W3$'UF%8KCL$:$h MkPi
"""""""""""""""""""""""""""""""""##
kW3$'UF%8K.RSlRA8/R.h MkPi
"""""""""""""""""""""""""""""""""#
m%a$CL$$T$'%3$'h!Pi
&'(""#)%*+,-,.""##/%0#
@8)/F$/)%&$'
12!(!34567'869
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Đồng Nai năm 2012 9 10 399