Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013- 2014))

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS tân trường
18/8/2013

Đề khảo sát chất lượng đầu năm
Năm học 2013- 2014
Môn: Toán 8 (Thời gian: 90 phút )

Câu 1 (3 điểm):
Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) 3x- 2 =x + 4
b) (x-2)2 = 4
c)

x 1
5
12

 2
1
x2 x2 x 4

d)

4 x  1 2  x 10 x  3


3
15
5

Câu 2 (1 điểm):
2x  1 2x 1




Rút gọn biểu thức P = 
:
 2 x  1 2 x  1 6 x  3
4

với x  

1
2

Câu 3 (2 điểm):
Một ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng trở lại 20 km mất tổng cộng 5 giờ. Biết
vận tốc dòng chảy là 2km/h.Tìm vận tốc thực của ca nô.
Câu 4 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I.
a. Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CBA.
b. Chứng minh IA. BH = IH. BA
c. Chứng minh

HI AD

.
IA DC

Câu 5 (1 điểm).
6x2  x  7
a) Cho biểu thức M=
3x  2

2
(x  )
3

Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M có giá trị là một số nguyên.
b) Chứng minh rằng với mọi x, y ta có: x2+y2+1  xy+x+y
...........Hết..........

Trường THCS tân trường

Câu

ý
a
b

Câu 1
(3điểm)

c

hướng dẫn chấm
Đề khảo sát đầu năm
Năm học 2013- 2014
Môn : Toán 8 (Thời gian: 90 phút )

Đáp án
3x- 2 =x+4  3x- x = 4+2  2x = 6 
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =
(x-2)2 = 4
 (x-2)2 - 4 = 0
 (x-2-2)(x-2+2) = 0
 (x- 4)x = 0

x =0 hoặc x- 4 = 0

x = 0 hoặc x= 4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

x=3

 3

0,25

 0; 4

x 1
5
12

 2
1
(1)
x2 x2 x 4
*ĐKXĐ: x  2
(1)  (x+1)(x+2)- 5 (x-2) = 12+x2- 4
 ...  -2x= - 4

x = 2 (không thỏa mãn)

d

Câu 2
(1điểm)

Câu 3
(2điểm)

0,25
0,25

0,25

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm
4 x  1 2  x 10 x  3


3
15
5
 5(4x-1) - 2+ 4  3(10x- 3)
2
x 
9
4
 2 x  1 2 x  1

P= 
:
 2 x  1 2 x  1 6 x  3

Điểm
0,5
0,25

0,25

0,75
với x  

1
2

(2 x  1) 2  (2 x  1) 2 3(2 x  1)
6
.
 ... 
=
(2 x  1)(2 x  1)
4
2x 1

1

Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h), (x>2)
Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x+2 (km/h)
Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x-2 (km/h)

0,25
0,25
0,25

42
( h)
x2
20
( h)
Thời gian ca nô ngược dòng là
x2

Thời gian ca nô xuôi dòng là

Theo bài ra ta có phương trình:

0,25
0,25

42
20

5
x2 x2

0,25

- Vẽ hình đúng

0,25
0,25
0,25

Giải phương trình ta được x= 12
Vậy vận tốc thực của ca nô là 12km/h

B
H
I

C

A
D

Câu 4
(3điểm)

a
b
c

 ABH

 CBA (g.g) (đpcm)

Xét  ABH có BI là phân giác 
 IA . BH = IH. BA

0,75
IA BA

IH BH

(đpcm)

AD AB

(1)
DC BC
AB BH

 CBA (cma) 
Có  ABH
(2)
BC AB
AD BH

Từ (1) và (2) 
(3)
DC AB
IH BH

Lại có BI là...
Trường THCS tân trường
18/8/2013
Đề khảo sát chất lượng đầu năm
Năm học 2013- 2014
Môn: Toán 8 (Thời gian: 90 phút )
Câu 1 (3 điểm):
Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) 3x- 2 =x + 4
b) (x-2)
2
= 4
c)
2
1 5 12
1
2 2 4
x
x x x
d)
4 1 2 10 3
3 15 5
x x x
Câu 2 (1 điểm):
Rút gọn biểu thức P =
2 1 2 1 4
:
2 1 2 1 6 3
x x
x x x
với x
 
1
2
Câu 3 (2 điểm):
Một ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng trở lại 20 km mất tổng cộng 5 giờ. Biết
vận tốc dòng chảy là 2km/h.Tìm vận tốc thực của ca nô.
Câu 4 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I.
a. Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CBA.
b. Chứng minh IA. BH = IH. BA
c. Chứng minh
HI AD
IA DC
.
Câu 5 (1 điểm).
a) Cho biểu thức M=
2
6 7 2
( )
3 2 3
x x
x
x
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M có giá trị là một số nguyên.
b) Chứng minh rằng với mọi x, y ta có: x
2
+y
2
+1
xy+x+y
...........Hết..........
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013- 2014)) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013- 2014)) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013- 2014)) 9 10 570