Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012- 2013
TUẦN 1 LỚP 2
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh...........................................Lớp......Trường TH......................................

Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng( 4 điểm)
Câu 1: Từ ngữ nào sau đây chỉ hoạt động của học sinh?
A. Giảng bài
B. Giảng giải
C. Nghe giảng
Câu 2: “Tự thuật” có nghĩa là gì?
A. kể về ai đó
B. nói chuyện với ai đó
C. kể về mình
Câu 3: Viết các số 23; 32; 22; 34 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 22; 32; 23; 34
B. 22; 23; 32; 34
C. 34; 32; 23; 22
Câu 4: Kết quả của phép cộng 43+36 là:
A. 77
B. 79
C. 87

Phân II: Phần tự luận( 6 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống “c” hoặc “k”:
- …..im khâu
- ......ánh chim
Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a, Tên em là gì?
................................................................................................................................
b, Em học lớp nào? Trường nào?
.................................................................................................................................
Câu 3: Đặt tính rồi tính:
64 + 22
31 + 28
25 + 43
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 4: Bạn Hoa cao 10dm, bạn Hương cao hơn bạn Hoa 2dm. Hỏi bạn Hương
cao bao nhiêu đề-xi-mét?
................................................................................................................................ .....
........................................................................................................................... ..........
...................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh vào mỗi chữ cái trước câu trả lời đúng được 1 điểm.
Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: B

Phần II: (6 điểm)
Câu 1: (0.5 điểm) Học sinh điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.
- kim khâu.
- cánh chim.
Câu 2: (2 điểm) Học sinh trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.
Câu 3: (1.5 điểm ) Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Câu 4: (2 điểm)
Bài giải
Bạn Trung cao số đề-xi-mét là:
0,5đ
10 + 2 = 12 (dm)
1,25đ
Đáp số: 12dm
0,25đ

Hiệu trưởng duyệt

TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG...
TRƯỜNG TH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
XUÂN HƯƠNG 1 NĂM HỌC 2012- 2013
TUẦN 1 LỚP 2
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinhLớpTrường TH
Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng( 4 điểm)
Câu 1:
  !
Câu 2:"#$%&'()
*+,-& &.,/&*+,-0)
Câu 3:123456765755768!9#:2(/(;
557657567685575676576868765756755
Câu 4:<2=>:>86?6@(;
AA AB CA
Phân II:Phần tự luận( 6 điểm)
Câu 1:D-,EF4"%G"*%;
HI0* H30
Câu 2:F(J3K;
LM!0()

LN0(/>FOJ

Câu 3:DGPFQP;
@8?55 6R?5C 5S?86
  
  
  
Câu 4:TRUV0LTOWWT5V0TKTOW
M-HXH0:




Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang 9 10 64