Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khoa học lớp 5

Được đăng lên bởi yenthangnhi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II MÔN KHOA HỌC LỚP 5 NĂM
HỌC 2014 – 2015-LỚP 5A
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời gian chép đề)
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)
a) Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà,
người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?
A. Một cái quạt.
B. Một bóng đèn điện.
C. Một chuông điện.
D. Một cầu chì.
b) Trứng đã được thụ tinh được gọi là gì?
A. Bào thai
B. Phôi
C. Hợp tư
Bài 2: Điền chữ N vào ô trống trước việc nên làm, chữ K vào ô trống trước việc
không nên làm.( 2 điểm)
Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra, chúng ta nên làm gì?
a) Thay dây chì bằng dây đồng trong cầu chì.
b) Báo cho người lớn biết khi phát hiện dây điện bị đứt.
c) Ngắt mạch điện do va chạm, chập làm cháy dây dẫn.
d) Chơi thả diều dưới đường dây điện.
Bài 3. Em cần làm gì để tránh lãng phí điện? ( 2 điểm)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Bài 4: Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước? ( 3 điểm)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 5: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch. ( 1 điểm)
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ
BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 40 phút
( không kể thời gian chép đề)
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( 2 điểm). Mỗi ý đúng được 1
điểm
a) Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà,
người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?
D. Một cầu chì.
b) Trứng đã được thụ tinh được gọi là gì?
C. Hợp tư
Bài 2: Điền chữ N vào ô trống trước việc nên làm, chữ K vào ô trống trước việc
không nên làm.( 2 điểm). Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra, chúng ta nên làm gì?
K a) Thay dây chì bằng dây đồng trong cầu chì.
N b) Báo cho người lớn biết khi phát hiện dây điện bị đứt.
N c) Ngắt mạch điện do va chạm, chập làm cháy dây dẫn.
K d) Chơi thả diều dưới đường...




 !"#$%&
'() *+& ,-$./0
 !!(1 231,4.5&&678,,9:&6;<.% '=.+>0
0?+./$@ A@ .B C:D>E ,F&+9G,DG.7 A9G23,DG 3H
7&<I$&J>231>E,.B ,DKL
MNO&,DC:E&M
MNO&PF .Q .B M
MNO&,:) .B M
MNO&,R:,KM
P06S .T.7U,&V& .7U,W<3KL
M31&
M)
MU$&X
 !"?/ ,4231)&6Y &678,2B, J <3>H,4(231)&6Y &678,2B,
*)  J <3>M'=.+>0
?+.;>P;1 &13 H&6D & E A1.B 9G6H,% & J <3>KL
0GA9G,KPZ A9G.[ &61 ,R:,KM
P0D1,1 7<8 P\&*$D&B A9G.B P].S&M
,0I&>E,.B A12,E>H,^$<3>,DGA9GA_ M
A0`&;A/:A78.7 A9G.B M
 !#$a>,R <3>K.+&6D <T $b.B L'=.+>0
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccc
Đề thi khoa học lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khoa học lớp 5 - Người đăng: yenthangnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề thi khoa học lớp 5 9 10 686