Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi logic học

Được đăng lên bởi Lương Thuận
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4206 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Đề thi khối sáng k8 năm 2008
Câu 1: Trình bày định nghĩa nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Lấy một khái niệm
khoa học làm ví dụ và phân tích để chỉ rõ nội hàm và ngoại diên của khái niệm ấy.
Câu 2: Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đây: "Khoa học kỹ thuật phát
triển do sự vận động nội tại của nó hoặc do đòi hỏi của thực tiễn".
Câu 3: Cho suy luận: "Một số nhà khoa học không phải là người có kiến thức rộng vì họ
không phải là giáo viên". Hỏi:
a. Suy luận đã cho thuộc loại suy luận nào? Khôi phục về dạng đầy đủ và xác định loại
hình của nó.
b. Hãy xác định tính chu diên của các thuật ngữ Logic S,P,M trong suy luận vừa khôi
phục được.
c. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ Logic trong suy luận trên.
d. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ logic trong suy luận trên.
e. Hãy thực hiện phép chuyển hóa (đổi chất) , phép đảo ngược (đổi chỗ) và phép đối lập
vị từ (kết hợp đổi chất và đổi chỗ) với tiền đề lớn của suy luậtrween.
g. Suy luận trên trong khuôn khổ của loại hình đã được xác lập trở thành hợp logic khi
nào? Tại sao?
Câu 4:
a. Có thể rút ra được kết luận gì từ các tiền đề sau:
- Nếu ổn định chính trị thì mới phát triển được kinh tế
- Nếu pháp luật nghiêm minh thì mới có dân chủ
- Quốc gia này không phát triển kinh tế hoặc không có dân chủ
b. Cho biết suy luận trên thuộc loại suy luận nào? Viết công thức logic của suy luận.

ĐỀ THI HẾT MÔN LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG – 2008
Câu 1 : Trình bày định nghĩa, cấu trúc, và các hình thức của chứng minh. Cho ví dụ minh
họa? Cơ sở của chứng minh phản chứng là quy luật logic hình thức nào? Tại sao?
Câu 2 : Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đâu : “Xã hội sẽ không thể
phát triển được nếu không coi trọng con người”.
Câu 3 : Cho suy luận : “Là cán bộ công chức nên giảng viên Học viện hành chính Quốc
gia đều là nhưng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Hỏi :
a)Suy luận đã cho thuộc loại suy luận nào? Khôi phục về dạng đầy đủ và xác định loại
hình của nó.
b)Hãy xác định tính chu diên của các thuật nghữ logic (S,P,M) trong suy luận vừa khôi
phục được.
c)Suy luận như vậy về mặt logic đúng hay sai? Hãy phân tích.
d)Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ logic trong suy luận trên
e)Hãy thực hiện phép chuyển hóa (đổi chất), phép đão ngược (đổi chỗ); phép đối lập vị từ
(kết hợp đổi chất và đổi chỗ) với tiền đề lớn của suy luận trên.
f)Dựa vào quan hệ giữa các phán đoán đơn trên hình vuông logic, hãy tìm các phán đoán
nằm trong quan hệ với phán...
Đ thi khi sng k8 năm 2008
Câu 1: Trình bày định nghĩa nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Lấy một khái niệm
khoa học làm ví dụ và phân tích để chỉ rõ nội hàm và ngoại diên của khái niệm ấy.
Câu 2: Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đây: "Khoa học kỹ thuật phát
triển do sự vận động nội tại của nó hoặc do đòi hỏi của thực tiễn".
Câu 3: Cho suy luận: "Một số nhà khoa học không phải là người có kiến thức rộng vì họ
không phải là giáo viên". Hỏi:
a. Suy luận đã cho thuộc loại suy luận nào? Khôi phục về dạng đầy đủ và xác định loại
hình của nó.
b. Hãy xác định tính chu diên của các thuật ngữ Logic S,P,M trong suy luận vừa khôi
phục được.
c. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ Logic trong suy luận trên.
d. Xác định và mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuật ngữ logic trong suy luận trên.
e. Hãy thực hiện phép chuyển hóa (đổi chất) , phép đảo ngược (đổi chỗ) và phép đối lập
vị từ (kết hợp đổi chất và đổi chỗ) với tiền đề lớn của suy luậtrween.
g. Suy luận trên trong khuôn khổ của loại hình đã được xác lập trở thành hợp logic khi
nào? Tại sao?
Câu 4:
a. Có thể rút ra được kết luận gì từ các tiền đề sau:
- Nếu ổn định chính trị thì mới phát triển được kinh tế
- Nếu pháp luật nghiêm minh thì mới có dân chủ
- Quốc gia này không phát triển kinh tế hoặc không có dân chủ
b. Cho biết suy luận trên thuộc loại suy luận nào? Viết công thức logic của suy luận.
ĐỀ THI HẾT MÔN LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG – 2008
Câu 1 : Trình bày định nghĩa, cấu trúc, và các hình thức của chứng minh. Cho ví dụ minh
họa? Cơ sở của chứng minh phản chứng là quy luật logic hình thức nào? Tại sao?
Câu 2 : Tìm các phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau đâu : “Xã hội sẽ không thể
phát triển được nếu không coi trọng con người”.
Câu 3 : Cho suy luận : “Là cán bộ công chức nên giảng viên Học viện hành chính Quốc
gia đều là nhưng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.
Đề thi logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi logic học - Người đăng: Lương Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi logic học 9 10 553