Ktl-icon-tai-lieu

đề thi lớp 10 chuyên

Được đăng lên bởi sbdkkbdssttkktts
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo
Traø Vinh
----ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

KYØ THI TUYEÅN SINH VAØO LÔÙP 10
TRUNG HOÏC CHUYEÂN TRAØ VINH
Moân: TOAÙN (chung) Naêm hoïc 2009-2010
Thôøi gian laøm baøi: 120 phuùt

Caâu 1: (2,5 ñieåm)
Cho phöông trình: 2x2 + (3m + 4)x + m2 + m + 1 = 0
(1)
(m laø tham soá)
1- Giaûi phöông trình (1) khi m = 1.
2- Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính
nghieäm keùp ñoù vôùi m vöøa tìm ñöôïc.
Caâu 2: (2,5 ñieåm)
Trong heä truïc toïa ñoä Oxy, cho parabol (P): y =

1 2
x vaø ñöôøng thaúng
2

Tập tin này được in ngày 7/6/2009 10:36:00 AM

(D): y = –x + 4.
1- Veõ (D) vaø (P).
2- Ñöôøng thaúng (D) caét parabol (P) taïi hai ñieåm A vaø B. Tìm toïa ñoä
cuûa ñieåm A vaø ñieåm B.
Caâu 3: (2,5 ñieåm)
Cho tam giaùc ABC coù caïnh BC = 18cm, ñöôøng cao AH = 24cm. Moät
hình chöõ nhaät IJKL coù ñænh I thuoäc caïnh AB, ñænh J thuoäc caïnh AC coøn hai
ñænh K, L thuoäc caïnh BC.
Tính caùc caïnh cuûa hình chöõ nhaät IJKL bieát raèng dieän tích cuûa hình chöõ
nhaät naøy baèng 96cm2.
Caâu 4: (2,5 ñieåm)
Cho hai ñöôøng troøn (O1, R1) vaø (O2, R2) tieáp xuùc ngoaøi taïi A vôùi
R1 = 2cm, R2 = 6cm. Veõ tieáp tuyeán chung ngoaøi MN cuûa hai ñöôøng troøn
(M ∈ (O1), N ∈ (O2)).
·
1- Tính ñoä daøi MN vaø tính soá ño cuûa MO
1O2 .
2- Tính dieän tích hình giôùi haïn bôûi tieáp tuyeán MN vaø caùc cung AM,
AN cuûa hai ñöôøng troøn.

---------------- Heát ---------------TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

...
Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo KYØ THI TUYEÅN SINH VAØO LÔÙP 10
Traø Vinh TRUNG HOÏC CHUYEÂN TRAØ VINH
-----
Moân: TOAÙN (chung) Naêm hoïc 2009-2010
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Thôøi gian laøm baøi: 120 phuùt
Caâu 1: (2,5 ñieåm)
Cho phöông trình: 2x
2
+ (3m + 4)x + m
2
+ m + 1 = 0 (1)
(m laø tham soá)
1- Giaûi phöông trình (1) khi m = 1.
2- m caùc giaù trò cuûa m ñeå phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính
nghieäm keùp ñoù vôùi m vöøa tìm ñöôïc.
Caâu 2: (2,5 ñieåm)
Trong heä truïc toïa ñ Oxy, cho parabol (P): y =
1
2
x
2
vaø ñöôøng thaúng
(D): y = –x + 4.
1- Veõ (D) vaø (P).
2- Ñöôøng thaúng (D) caét parabol (P) taïi hai ñieåm A v B. Tìm toïa ñoä
cuûa ñieåm A vaø ñieåm B.
Caâu 3: (2,5 ñieåm)
Cho tam giaùc ABC coù caïnh BC = 18cm, ñöôøng cao AH = 24cm. Moät
hình chöõ nhaät IJKL coù ñænh I thuoäc caïnh AB, ñænh J thuoäc caïnh AC coøn hai
ñænh K, L thuoäc caïnh BC.
nh caùc caïnh cuûa hình chöõ nhaät IJKL bieát raèng dieän tích cuûa hình chöõ
nhaät naøy baèng 96cm
2
.
Caâu 4: (2,5 ñieåm)
Cho hai ñöôøng troøn (O
1
, R
1
) v (O
2
, R
2
) tieáp xuùc ngoaøi taïi A vôùi
R
1
= 2cm, R
2
= 6cm. Veõ tieáp tuyeán chung ngoaøi MN cuûa hai ñöôøng troøn
(M (O
1
), N (O
2
)).
1- nh ñdaøi MN vtính soá ño cuûa
·
12
MOO
.
2- nh dieän tích hình giôùi haïn bôûi tieáp tuyeán MN v caùc cung AM,
AN cuûa hai ñöôøng troøn.
---------------- Heát ----------------
T
RƯ
NG
THCS HI
P H
ÒA
Tp tin này được in ngày 7/6/2009 10:36:00 AM
đề thi lớp 10 chuyên - Người đăng: sbdkkbdssttkktts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi lớp 10 chuyên 9 10 769