Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn học: Đại số tuyến tính. Ca 2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
Môn học: Đại số tuyến tính.
Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 8 câu.
Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN. CA 2
√
√
2 +6 i
3 + 2 i) z +
= 3 iz + ( 3 + i) ( 2 − i) . Tính 10 z.
1 +i




1 1 1
−2 1 2



0 1 .
Câu 2 : Cho hai ma trận A =  1 2 1  và B =  3

1 1 2
1
4 2
Tìm ma trận X thỏa 3 B + AX = I, trong đó I là ma trận đơn vị cấp 3.
Câu 1 : Cho z thỏa phương trình (

Câu 3 : Trong I 3 , cho tích vô hướng
R
( x, y) = ( ( x1 , x2 , x3 ) , ( y1 , y2 , y3 ) ) = 4 x1 y1 + 5 x2 y2 + 2 x2 y3 + 2 x3 y2 + 2 x3 y3 .
Tìm khoảng cách giữa hai vécto u = ( 1 , 2 , −1 ) và v = ( 2 , 1 , 3 ) .
Câu 4 :  cơ
Tìm
 x1


 2 x
1
 7 x1



5 x1

sở
+
+
+
+

và số
x2
x2
4 x2
3 x2

chiều của không gian
− x3 − 2 x4 =
− 3 x3 − 5 x4 =
− 8 x3 − 1 3 x4 =
− 7 x3 − 1 2 x4 =

nghiệm của hệ
0
0
0
0

Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết ma trận của f trong cơ sở
R
R 

1 −1 2
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) } là A =  2
3
5 .


3
7
8
Tìm ma trận của f trong cơ sơ E1 = {( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } .

R
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết nhân của f sinh ra bởi hai vécto ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 )
R
và f ( 1 , 1 , 0 ) = ( −1 , −1 , 0 ) . Tìm tất cả các trị riêng và vécto riêng của ánh xạ f .

Câu 7 : Đưa dạng toàn phương f ( x1 , x2 , x3 ) = 2 x2 + 8 x2 + 2 x2 − 2 x1 x2 + 4 x1 x3 + 6 x2 x3 về dạng chính
1
2
3
tắc bằng biến đổi Lagrange (biến đổi sơ cấp). Nêu rõ phép đổi biến.
R
Câu 8 : Cho ma trận vuông thực A cấp 2, X1 , X2 ∈ I 2 là hai vécto cột, độc lập tuyến tính. Biết
A · X1 = X2 , A · X2 = X1 . Tìm tất cả trị riêng và vécto riêng của A100 .
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

...
ÑEÀ THI HOÏC K I NAÊM HOÏC 2010-2011
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 8 caâu.
Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.
HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN. CA 2
Caâu 1 : Cho z thoûa phöông trình (
3 + 2 i) z +
2 + 6 i
1 + i
= 3 iz + ( 3 + i) ( 2 i) . Tính
10
z.
Caâu 2 : Cho hai ma traän A =
1 1 1
1 2 1
1 1 2
v B =
2 1 2
3 0 1
1 4 2
.
Tìm ma traän X thoûa 3 B + AX = I, trong ñ I laø ma traän ñôn caáp 3.
Caâu 3 : Trong IR
3
, cho tích v höôùng
( x, y) = ( ( x
1
, x
2
, x
3
) , ( y
1
, y
2
, y
3
) ) = 4 x
1
y
1
+ 5 x
2
y
2
+ 2 x
2
y
3
+ 2 x
3
y
2
+ 2 x
3
y
3
.
Tìm khoaûng caùch giöõa hai veùcto u = ( 1 , 2 , 1 ) vaø v = ( 2 , 1 , 3 ) .
Caâu 4 : Tìm sôû v soá chieàu cuûa khoâng gian nghieäm cuûa heä
x
1
+ x
2
x
3
2 x
4
= 0
2 x
1
+ x
2
3 x
3
5 x
4
= 0
7 x
1
+ 4 x
2
8 x
3
1 3 x
4
= 0
5 x
1
+ 3 x
2
7 x
3
1 2 x
4
= 0
Caâu 5 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát ma traän cuûa f trong sôû
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) } l A =
1 1 2
2 3 5
3 7 8
.
Tìm ma traän cuûa f trong cô E
1
= {( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } .
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán nh f : IR
3
IR
3
, bieát nhaân cuûa f sinh ra bôûi hai veùcto ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 )
v f( 1 , 1 , 0 ) = ( 1 , 1 , 0 ) . Tìm taát caû caùc trò rieâng vaø veùcto rieâng cuûa aùnh x f.
Caâu 7 : Ñöa daïng toaøn phöông f( x
1
, x
2
, x
3
) = 2 x
2
1
+ 8 x
2
2
+ 2 x
2
3
2 x
1
x
2
+ 4 x
1
x
3
+ 6 x
2
x
3
veà daïng chính
taéc baèng bieán ñoåi Lagrange (bieán ñoåi caáp). Neâu roõ pheùp ñoåi bieán.
Caâu 8 : Cho ma traän vuoâng thöïc A caáp 2, X
1
, X
2
IR
2
laø hai veùcto coät, ñoäc laäp tuyeán tính. Bieát
A · X
1
= X
2
, A · X
2
= X
1
. Tìm taát caû trò rieâng vaø veùcto rieâng cuûa A
100
.
CHUÛ NHIEÄM B MOÂN
1
Đề thi môn học: Đại số tuyến tính. Ca 2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn học: Đại số tuyến tính. Ca 2 9 10 549