Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Tuấn Thanh Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Lương Tài
Họ tên …………………......................
Lớp 4B
Điểm

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
Môn Toán 4
Năm học 2014-2015
Thời gian: 40 phút
Nhận xét của giáo viên

........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................
........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................
........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: (2 điểm)
a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 15 = ... là:
21 7
A. 21
B. 15
C. 7
2
2
b/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m 8dm = .......dm2 là:
A. 58
B. 508
C. 580

D. 5
D. 5008

3 2,
3
m chiều cao m. Độ dài đáy của hình đó là:
8
8
9
C. 1m
B. m
64

c/ Hình bình hành có diện tích là
A.

3
m
8

d/ Tìm x:
x : 17 = 11256
A. x = 11256
B. x = 191352
C. x = 191532
D. x = 191235
Câu 2: (1 điểm)
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của
quãng đường từ A đến B là:
A. 100 000m
B. 10 000m
C. 1000m
Câu 3: (1 điểm)
Đuôi cá nặng 350 gam. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá
nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu?
A. 2900g
Phần II. Tự luận:

B. 3kg

C. 2kg 700g

D. 2800g

Bài 1: (2 điểm) Tính:
3 5 7
a)      ……………………….. ……………………….....................................................................................................................
4 6

b)

8

3 7
 : 5  ..................................................................................................................................
10 3

Bài 2: (1 điểm) Tìm x:
a) x -

1 5

4 3

b) x :

………………………………………

2 1

3 2

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Bài 3: (2 điểm)
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m và chiều rộng bằng
cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được

2
chiều dài. Biết rằng
3

3
kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch
4

được bao nhiêu thóc ?
Bài giải
…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………...
Trường Tiểu học Lương Tài KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC KỲ II
Họ tên …………………...................... Môn Toán 4
Lớp 4B Năm học 2014-2015
Thời gian: 40 phút
Điểm Nhận xét của giáo viên
........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................
........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................
........................................................... ........................................................... ........................................................... .....................
Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: (2 điểm)
a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để
15
21
=
...
7
là:
A. 21 B. 15
C. 7
D. 5
b/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m
2
8dm
2
= .......dm
2
là:
A. 58 B. 508
C. 580
D. 5008
c/ Hình bình hành diện tích
3
8
m
2,
chiều cao
3
8
m. Độ dài đáy của hình đó là:
A.
3
8
m B.
9
64
m
C. 1m
d/ Tìm x:
x : 17 = 11256
A. x = 11256 B. x = 191352
C. x = 191532
D. x = 191235
Câu 2: (1 điểm)
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của
quãng đường từ A đến B là:
A. 100 000m B. 10 000m
C. 1000m
Câu 3: (1 điểm)
Đuôi nặng 350 gam. Đầu nặng bằng đuôi cộng với một nửa thân cá. Thân
nặng bằng đầu cộng đuôi cá. Hỏi cả con nặng bao nhiêu?
A. 2900g B. 3kg
C. 2kg 700g
D. 2800g
Phần II. Tự luận:
Bài 1: (2 điểm) Tính:
a)
8
7
6
5
4
3
……………………….. ……………………….....................................................................................................................
b)
..................................................................................................................................5:
3
7
10
3
Đề thi môn Toán lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn Toán lớp 4 - Người đăng: Tuấn Thanh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi môn Toán lớp 4 9 10 600