Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Tóan lớp 4

Được đăng lên bởi chau2008
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG …….
Họ và tên:........................................................
Lớp: ....................... ..............................

Điểm

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 60 phút
Chữ ký giám thị
Số phách

Nhận xét

Số phách

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu1: Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A . 50 000
B . 5 000
C . 50
D . 500000
2
2
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m 5cm = .............. cm2 là:
A . 205
B . 20005
C . 250
D . 2005
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = ........ kg là:
A . 345
B . 3045
C . 4005
D . 3450
Câu 4: Kết quả của phép tính: 2 +
A .1

B.

5
là:
7

7
7

19
7

C.

D.

14
7

Câu 5: Trong các góc dưới đây, góc nào là góc nhọn?
D

B
C

A

B. góc đỉnh C

C. góc đỉnh B

D. góc đỉnh D

A. góc đỉnh A
Câu 6: Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A . 12 000 cm
B . 1 200 cm
C . 120 cm
D . 12 cm
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2điểm) Tính:
a)

2+

4
7

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

b)

1-

3
5

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

3
4
x
5
7

c)

d)

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
1

8 3
:
7 2

..............................................
..............................................
..............................................
.......................................

1 1

e. 2  3 : 6 =
……………………….............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Tìm x :
1
2

a) x  

2
7

b)

...........................................
...........................................
...........................................
....

x:

2 2

5 9

.........................
TRƯỜNG …….
Họ và tên:........................................................
Lớp: ....................... ..............................
KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 60 phút
Chữ ký giám thị Số phách
Điểm Nhận xét Số phách
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu1: Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A . 50 000 B . 5 000 C . 50 D . 500000
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m
2
5cm
2
= .............. cm
2
là:
A . 205 B . 20005 C . 250 D . 2005
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = ........ kg là:
A . 345 B . 3045 C . 4005 D . 3450
Câu 4: Kết quả của phép tính: 2 +
5
7
là:
A . 1 B .
7
7
C .
19
7
D .
14
7
Câu 5: Trong các góc dưới đây, góc nào là góc nhọn?
A
A. góc đỉnh A
C
B. góc đỉnh C
B
C. góc đỉnh B
D
D. góc đỉnh D
Câu 6: Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A . 12 000 cm B . 1 200 cm C . 120 cm D . 12 cm
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2điểm) Tính:
a) 2 +
4
7
b) 1 -
3
5
.......................................... ..............................................
.......................................... ..............................................
.......................................... ..............................................
.......................................... ..............................................
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Người đăng: chau2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi môn Tóan lớp 4 9 10 480