Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nghe tiếng anh 1

Được đăng lên bởi yoohlovebb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Book 1‐ Listening Test 1 
   Name:  _________________                                Class: ______________
 

Listen and tick (√) the correct word you hear. 

Section A:

  

 

1) a) Goodbye

b) Hello

c)

Hi

2)

a) Mommy

b) Daddy

c) Jimmy

3)

a) Mary

b) Jimmy

c) Goodbye

4) a) What

b) How

c)

5) a) swim

b) fly

c) jump

Can

Listen and tick (√) the correct phrases you hear. 

Section B:

1)

a) What is…?

b)

How old… ?

c)

Can you…?

2)

a)

b)

I am…

c)

I can…

3)

a) I can’t…

b)

I can…

c)

I like…

4)

a) I have…

b)

c)

I am…

5)

a) green bananas

b)

green monster

c)

red apples

6) a) yellow bananas

b)

yellow monster

c)

It’s a …

I can…

red apples

Copyright, 2006 :                      www.english‐4kids.com                                                                                                                                 
 

...
Copyright,2006:www.english4kids.comwww.eslkidslab.com
Name:________________
_
   Class:______________
Book1‐ListeningTest1
Section A:
Listenandtick()thecorrectwordyouhear.
1) a) Goodbye b) Hello c) Hi
2) a) Mommy b) Daddy c) Jimmy
3) a) Mary b) Jimmy c) Goodbye
4) a) What b) How c) Can
5) a) swim b) fly c) jump
Section B:
Listenandtick()thecorrectphrasesyouhear.
1) a) What is…? b) How old… ? c) Can you…?
2) a) It’s a … b) I am… c) I can…
3) a) I can’t… b) I can… c) I like…
4) a) I have… b) I can… c) I am…
5) a) green bananas b) green monster c) red apples
6) a) yellow bananas b) yellow monster c) red apples
Đề thi nghe tiếng anh 1 - Người đăng: yoohlovebb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi nghe tiếng anh 1 9 10 127