Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic môn Toán lớp 9 Phòng GD Đức Thọ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gd-®t ®øc thä
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc

Bµi 1: a) Gi¶i ph¬ng tr×nh

®Ò thi olympic to¸n 9 n¨m
Thêi gian lµm bµi 120 phót

x  2  3 2x  5  x  2  2x  5  2 2


1
1
Lêi gi¶i: a) Ta cã x  2  3 2x  5   2x  5  6 2x  5  9    2x  5  3 
2
2
1
1
x  2  2x  5   2x  5  2 2x  5  1   2x  5  1  0
2
2



b) Víi gi¸ trÞ nµo cña tham sè a th× ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: a2 x 2  2a

3  1 x  x  4  2 3  4 (*)
2

0

2

5
2

§KX§: 2x  5  0  x 
Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng




2x  5  3



2

2x  4  6 2x  5  2x  4  2 2x  5  4







2

2x  5  1  4  2x  5  3  2x  5  1  4

 1  2x  5  1  2x  5 . Ta cã 1  2x  5  1  2x  5 , do ®ã dÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi
1  2x  5  0  2x  5  1  2x  5  1  x  3 .
5
KÕt hîp víi §KX§ ta cã nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ  x  3
2
b) §KX§: x  4  0  x  4
Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng a2 x 2  2a
Ta cã a2 x 2  2a









3 1 x  4  2 3   x  4

3  1 x  4  2 3  a 2 x 2  2a
 a2 x 2  2a


 x  4  0 . Suy ra 








 

3 1 x 

3 1 x  4  2 3  0

x4  0

§Ó ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm th× ph¬ng tr×nh a2 x 2  2a
Dã ®ã a2 42  2a









 
 2a 
2



2

3  1  ax  3  1  0 ;

2 2
  ax

  x4



3 1 x  4  2 3  0



3  1 x  4  2 3  0 cã nghiÖm x = 4



2

3  1 4  4  2 3  0  4a  3  1  0  a 

1 3
4

Bµi 2: a) T×m GTNN cña biÓu thøc P  1  4x  4x 2  4x 2  12x  9
b) T×m sè thùc a ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm nguyªn x 2  ax  a  2  0

Lêi gi¶i: a) P  1  4x  4x 2  4x 2  12x  9 

 2x  1

2



 2x  3 

2

 2x  1  2x  3

 2x  1  3  2x  2x  1  3  2x  4
GTNN cña P lµ 4.
1
3
2
§¹t ®îc khi  2x  1  3  2x   0  4x 2  4x  3  0   2x  1  4  2x  1  2    x 
2
2
2
2
b) §Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm nguyªn th×   0  a  4a  8  0   a  2   12  a  2  2 3
 a  2  2 3 ; a  2  2 3 . Khi ®ã gäi x1; x2 lµ c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh. Theo hÖ thøc Viets ta cã
 x1  x 2  a
 x1x 2  x1  x 2  2  x1  x 2  1   x 2  1  3   x1  1  x 2  1  3

x
x

a

2
 1 2

x1 – 1 vµ x2 – 1 lµ íc cña 3. Gi¶ sö x1  x2 th× x1 – 1  x2 – 1. Ta cã 2 trêng hîp sau:
 x1  1  3  x 1  4
 x1  1  1  x1  0


khi ®ã a = 6 vµ 
khi ®ã a = -2

 x2  1  1  x 2  2
 x 2  1  3  x 2  2
§èi chiÕu ®iÒu kiÖn ta cã a   2; 6 lµ gi¸ trÞ cÇn t×m
Bµi 3: a) Chøng minh r»ng ®êng th¼ng (d) cã ph¬ng tr×nh  m  3  x   m  2  y  m  1  0 (m lµ tham sè) lu«n...
phßng gd-®t ®øc thä ®Ò thi olympic to¸n 9 n¨m
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi 120 phót
Bµi 1: a) Gi¶i ph¬ng tr×nh
x 2 3 2x 5 x 2 2x 5 2 2
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña tham sè a th× ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm:
2 2
a x 2a 3 1 x x 4 2 3 4
(*)
Lêi gi¶i
: a) Ta
2
1 1
x 2 3 2x 5 2x 5 6 2x 5 9 2x 5 3 0
2 2
2
1 1
x 2 2x 5 2x 5 2 2x 5 1 2x 5 1 0
2 2
§KX§:
5
2x 5 0 x
2
Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng
2x 4 6 2x 5 2x 4 2 2x 5 4
2 2
2x 5 3 2x 5 1 4 2x 5 3 2x 5 1 4
1 2x 5 1 2x 5
. Ta
, do ®ã dÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi
1 2x 5 0 2x 5 1 2x 5 1 x 3
.
KÕt hîp víi §KX§ ta cã nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ
5
x 3
2
b) §KX§:
x 4 0 x 4
Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng
2 2
a x 2a 3 1 x 4 2 3 x 4  
Ta
2 2
2 2 2 2
a x 2a 3 1 x 4 2 3 a x 2a 3 1 x 3 1 ax 3 1 0
;
x 4 0
. Suy ra
2 2
2 2
a x 2a 3 1 x 4 2 3 0
a x 2a 3 1 x 4 2 3 0
x 4
x 4 0
§Ó ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm th× ph¬ng tr×nh
2 2
a x 2a 3 1 x 4 2 3 0
cã nghiÖm x = 4
Dã ®ã
2
2 2
1 3
a 4 2a 3 1 4 4 2 3 0 4a 3 1 0 a
4
Bµi 2: a) T×m GTNN cña biÓu thøc
2 2
P 1 4x 4x 4x 12x 9
b) T×m sè thùc a ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm nguyªn
2
x ax a 2 0
Lêi gi¶i
: a)
2 2
2 2
P 1 4x 4x 4x 12x 9 2x 1 2x 3 2x 1 2x 3
2x 1 3 2x 2x 1 3 2x 4
GTNN cña P lµ 4.
§¹t ®îc khi
2
2
1 3
2x 1 3 2x 0 4x 4x 3 0 2x 1 4 2x 1 2 x
2 2
 
b) §Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm nguyªn th× 0
2
2
a 4a 8 0 a 2 12 a 2 2 3
a 2 2 3
;
a 2 2 3
. Khi ®ã gäi x
1
; x
2
lµ c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh. Theo hÖ thøc Viets ta cã
1 2
1 2 1 2 1 2 2 1 2
1 2
x x a
x x x x 2 x x 1 x 1 3 x 1 x 1 3
x x a 2
Đề thi Olympic môn Toán lớp 9 Phòng GD Đức Thọ - Trang 2
Đề thi Olympic môn Toán lớp 9 Phòng GD Đức Thọ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Olympic môn Toán lớp 9 Phòng GD Đức Thọ 9 10 111