Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ thi thử

Được đăng lên bởi Hong Minh Luu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 LẦN 2
NĂM HỌC 2011 – 2012

TRƯỜNG THPT A
NGHĨA HƯNG

Môn: SINH HỌC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
BÀI THI THỨ NHẤT: PHẦN TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1: Một quần thể giao phối tự do cân bằng gồm các cá thể thân xám trội hoàn toàn so với
thân đen, có than đen chiếm 36%, chọn ngẫu nhiên 20 cặp thân xám cho giao phối theo từng
cặp. Xác suất để cả 20 cặp đều có KG dị hợp là (HSG QG 2004 Giai 209)
3
4

3
4

A. ( ) 40

B. ( ) 2

3
4

C. ( ) 20

D. (0,48) 40

Câu 2: Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có tỷ lệ các nhóm máu A=0,4
B= 0,27, AB= 0,24, O= 0,09. Xác suất để sinh ra đứa trẻ có nhóm máu B từ ông bố mang nhóm
máu AB và bà mẹ mang nhóm máu B là: (HSG olimpic QT 2000 Giai 232)
A . 0,0216

B. 0,0108

C. 0,0324

D. 0,27

Câu 3: Trong một quần thể cân bằng có 90% alen ở lôcus Rh là R. Alen còn lại là r. Cả 40 trẻ
em của quần thể này đến một trường học nhất định . Xác suất để tất cả các em đều là Rh dương
tính là:
A. (0,99)40.
B. (0,90)40..
C. (0,81)40.
D. 0,99..
Giải nhanh:
Tần số tương đối của alen R =p= 0,9 => tần số alen r=q = 0,1
Rh dương có kiểu gen RR, Rr tần số của 2 nhóm kiểu gen trên là
RR= p2= 0,92 = 0,81, Rr = 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18.
Tần số 1 học sinh có Rh dương là: 0,81+0,18 = 0,99
Xác suất để 40 học sinh có Rh dương là (0,99)40
Câu 4: Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn là 0,35 AA + 0,1 Aa + 0,55 aa=1
Cấu trúc của quần thể ở thế hệ P là
A . 0,2Aa + 0,8aa = 1
B. 0,8Aa + 0,2aa = 1
C. 0,8AA + 0,2Aa = 1

D. 0,1AA+ 0,8Aa + 0,2aa = 1

Giải:
Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể P là
yn

0,1
3

n

Aa =  1  = y => y =  1  = 0,8
 
 
 2

 2

yn
1
y    .y
0,8 
n
AA = xn = x (với y =  1  ) => x = 0,35  2
 
2
2
n
yn
1
y    .y
0,8 
n
aa = zn = z (với y =  1  ) => z = 0,55  2
 
2
 2
n

Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8Aa + 0,2aa = 1.

3

1
  .0,8
=0
 2
2
3

1
  .0,8
= 0,2
 2
2

Câu 5: Ở TV cho cây lá quăn, hạt trắng lai với lá thẳng, hạt đỏ F1 100% lá quăn, hạt đỏ.
Cho F1 giao phấn F2 thu được 20000 cây với 4 loại KH trong đó lá thẳng hạt đỏ có 4800
cây. Số lượng cây lá quăn hạt đỏ ở F2 sẽ là (HSG nam đinh 08-09):
A. 1200 cây
B. 200 cây
C. 4800 cây

D. 10200 cây

Câu 6: Cấu trúc DT của QT ban đầu: 0.3AA + 0.4Aa + 0.3aa = 1. Quá trình đột biến làm alen
A thành a với tỷ lệ là 0,02. Nếu đây là QT ngẫu phối thì qua 4 thế hệ ngẫu phối tỷ lệ kiểu gen
Aa là bao nhiêu?
A. 0,5
B. 0,42
C. 0.46
D. 0,48
C...
TRƯỜNG THPT A
NGHĨA HƯNG
ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 LẦN 2
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
BÀI THI THỨ NHẤT: PHẦN TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1: Một quần thể giao phối tự do cân bằng gồm các thể thân xám trội hoàn toàn so với
thân đen, than đen chiếm 36%, chn ngẫu nhiên 20 cặp thân xám cho giao phối theo từng
cặp. Xác suất để cả 20 cặp đều có KG dị hợp là (HSG QG 2004 Giai 209)
A.
40
)
4
3
(
B.
2
)
4
3
(
C.
20
)
4
3
(
D.
40
)48,0(
Câu 2: Một quần thể người trạng thái cân bằng di truyền tỷ l các nhóm máu A=0,4
B= 0,27, AB= 0,24, O= 0,09. Xác suất để sinh ra đứa trẻ có nhóm máu B từ ông bố mang nhóm
máu AB và bà mẹ mang nhóm máu B là: (HSG olimpic QT 2000 Giai 232)
A . 0,0216 B. 0,0108 C. 0,0324 D. 0,27
Câu 3: Trong một quần thể cân bằng 90% alen lôcus Rh R. Alen còn lại r. Cả 40 trẻ
em của quần thể này đến một trường học nhất định . Xác suất để tất c các em đều là Rh dương
tính là:
A. (0,99)
40
. B. (0,90)
40.
. C. (0,81)
40
. D. 0,99..
Giải nhanh:
Tần số tương đối của alen R =p= 0,9 => tần số alen r=q = 0,1
Rh dương có kiểu gen RR, Rr tần số của 2 nhóm kiểu gen trên là
RR= p
2
= 0,9
2
= 0,81, Rr = 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18.
Tần số 1 học sinh có Rh dương là: 0,81+0,18 = 0,99
Xác suất để 40 học sinh có Rh dương là (0,99)
40
Câu 4: Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn là 0,35 AA + 0,1 Aa + 0,55 aa=1
Cấu trúc của quần thể ở thế hệ P là
A . 0,2Aa + 0,8aa = 1 B. 0,8Aa + 0,2aa = 1
C. 0,8AA + 0,2Aa = 1 D. 0,1AA+ 0,8Aa + 0,2aa = 1
Giải:
Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể P là
Aa =
n
n
2
1
y
= y => y =
3
2
1
1,0
= 0,8
AA = x
n
-
2
y.
2
1
y
n
= x (với y =
n
n
2
1
y
) => x = 0,35 -
2
8,0.
2
1
8,0
3
= 0
aa = z
n
-
2
y.
2
1
y
n
= z (với y =
n
n
2
1
y
) => z = 0,55 -
2
8,0.
2
1
8,0
3
= 0,2
Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8Aa + 0,2aa = 1.
ĐỀ thi thử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ thi thử - Người đăng: Hong Minh Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ thi thử 9 10 276