Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử báo Vật lý tuổi trẻ lần 5 2013

Được đăng lên bởi genie-chu96-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5-2013 TẠP CHÍ VẬT LÍ VÀ TUỔI TRẺ
Họ và tên: ……………………………………………………
Ngày: ………………………………………………………...
Câu 1. Treo một vật năng khối lượng m vào lò xo có độ cứng K0 thì lò xo dãn ra một đoạn
x0 = 4cm. Khi cắt lò xo thành hai đoạn có độ cứng K1 và K2 rồi ghép với vật m như hình vẽ
thì khi vật cân bằng lò xo K1 bị nén a1 = 3cm, K2 bị nén a2 = 2cm. Lấy g = 10m/s2, π2 =
K1
10. Chu kỳ dao động của hệ là
m
3
5
4
1
A.
(s)
B.
(s)
C. (s)
D.
(s)
10
10
2
10
K2
Câu 2. Một sơi dây bằng sắt AB căng ngang. Biết rằng tốc độ truyền sóng trên dây phụ
thuộc lực căng dây. Nếu đưa một nam châm điện có tần số dòng điện f1 = 50Hz lại gần dây
thì thấy có sóng dừng trên AB với 10 bụng sóng. Nếu thay một nam châm mới có tần số f2
= 60Hz thì
A. phải thay đổi lực căng dây mới lại quan sát được sóng dừng.
B. vẫn có sóng dừng như cũ.
C. có sóng dừng xảy ra với 12 bụng sóng.
D. có sóng dừng xảy ra với 8 bụng sóng.
Câu 3. Mạch điện gồm tải Z2 nối tiếp với một điện trở R rồi nối với nguồn xoay chiều có điện áp hiệu
dụng là U1. Khi đó, điện áp hiệu dụng trên tải là U2, và hệ số công suất cosφ2 = 0,6; độ giảm áp trên R là
U
ΔU = 2 ; hệ số công suất toàn mạch là cosφ1 = 0,8. Bằng cách điều chỉnh Z2 và điện áp hiệu dụng
4
nguồn, người ta làm cho công suất tiêu thụ trên R giảm đi 100 lần còn công suất P2 và hệ số công suất
cosφ2 không đổi. Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng
A. 10 lần
B. 9,426 lần
C. 8 lần
D. 8,273 lần
Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách hai khe là 1mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn quan sát là 2m. Sử dụng đống thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,5μm và λ2 = 0,6μm
chiếu vào hai khe sáng. M và N là hai điểm trên màn quan sát cách vân trung tâm lần lượt là 5mm và
8mm. Biết N và M nằm khác phía so với vân trung tâm. Số vân quan sát được trên đoạn MN là
A. 23
B. 25
C. 22
D. 5
Câu 5. Truyền tải điện năng: điện áp đầu nguồn sớm pha hơn dòng điện φ1 và điện áp nơi nhận sớm pha
hơn dòng điện là φ2. Để nơi nhận có hệ số công suất bằng 1 thì phải sử lý đường tải bằng cách
A. mắc thêm điện trở phụ R.
B. mắc thêm cuộn cảm L.
C. mắc thêm tụ C.
D. Không thể sử lý được bằng các cách mắc trên.
Câu 6. Khi chiếu một chùm sáng đơn sắc song song, hẹp, màu vàng vào mặt bên của lăng kính thì thấy
tia ló ra khỏi lăng kính đi sát mặt bên còn lại. Thay ánh sáng vàng bằng ánh sáng trắng và mọi tia khúc
xạ đều đến mặt bên còn lại. Chọn phát biểu đúng
A. Tia đỏ đi ra khỏi mặt bên thứ hai và có góc lệch lớn nhất.
B. Tia vàng đi ra khỏi mặt bên th...
1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5-2013 TẠP CHÍ VẬT LÍ VÀ TUỔI TRẺ
Họ và tên: ……………………………………………………
Ngày: ………………………………………………………...
u 1. Treo một vật năng khối lượng m vào lò xo có độ cứng K
0
thì lò xo dãn ra một đoạn
x
0
= 4cm. Khi cắt lò xo thành hai đoạn có độ cứng K
1
và K
2
rồi ghép với vật m như hình vẽ
thì khi vật cân bằng lò xo K
1
bị nén a
1
= 3cm, K
2
bị nén a
2
= 2cm. Lấy g = 10m/s
2
, π
2
=
10. Chu kỳ dao động của hệ là
A.
10
4
(s) B.
10
3
(s) C.
2
1
(s) D.
10
5
(s)
u 2. Một sơi dây bằng sắt AB căng ngang. Biết rằng tốc độ truyền sóng trên dây phụ
thuộc lực căng dây. Nếu đưa một nam châm điện có tần số dòng điện f
1
= 50Hz lại gần dây
thì thấy có sóng dừng trên AB với 10 bụng sóng. Nếu thay một nam châm mới có tần số f
2
= 60Hz thì
A. phải thay đổi lực căng dây mới lại quan sát được sóng dừng.
B. vẫn có sóng dừng như cũ.
C. có sóng dừng xảy ra với 12 bụng sóng.
D. có sóng dừng xảy ra với 8 bụng sóng.
u 3. Mạch điện gồm tải Z
2
nối tiếp với một điện trở R rồi nối với nguồn xoay chiều có điện áp hiệu
dụng là U
1
. Khi đó, điện áp hiệu dụng trên tải là U
2
, và hệ số công suất cosφ
2
= 0,6; độ giảm áp trên R là
ΔU =
4
2
U
; hệ số công suất toàn mạch là cosφ
1
= 0,8. Bằng cách điều chỉnh Z
2
và điện áp hiệu dụng
nguồn, người ta làm cho công suất tiêu thụ trên R giảm đi 100 lần còn công suất P
2
và hệ số công suất
cosφ
2
không đổi. Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng
A. 10 lần B. 9,426 lần C. 8 lần D. 8,273 lần
u 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách hai khe là 1mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn quan sát là 2m. Sử dụng đống thời hai bức xạ có bước sóng λ
1
= 0,5μm và λ
2
= 0,6μm
chiếu vào hai khe sáng. M và N là hai điểm trên màn quan sát cách vân trung tâm lần lượt là 5mm và
8mm. Biết N và M nằm khác phía so với vân trung tâm. Số vân quan sát được trên đoạn MN là
A. 23 B. 25 C. 22 D. 5
u 5. Truyền tải điện năng: điện áp đầu nguồn sớm pha hơn dòng điện φ
1
và điện áp nơi nhận sớm pha
hơn dòng điện là φ
2
. Để nơi nhận có hệ số công suất bằng 1 thì phải sử lý đường tải bằng cách
A. mắc thêm điện trở phụ R. B. mắc thêm cuộn cảm L.
C. mắc thêm tụ C. D. Không thể sử lý được bằng các cách mắc trên.
u 6. Khi chiếu một chùm sáng đơn sắc song song, hẹp, màu vàng vào mặt bên của lăng kính thì thấy
tia ló ra khỏi lăng kính đi sát mặt bên còn lại. Thay ánh sáng vàng bằng ánh sáng trắng và mọi tia khúc
xạ đều đến mặt bên còn lại. Chọn phát biểu đúng
A. Tia đỏ đi ra khỏi mặt bên thứ hai và có góc lệch lớn nhất.
B. Tia vàng đi ra khỏi mặt bên thứ hai và có góc lệch lớn nhất.
C. Tia tím ra khỏi mặt bên thứ hai và có góc lệch lớn nhất.
D. Tia da cam bị phản xạ toàn phần.
u 7. Vậy nhỏ có khối lượng m
1
= 100g rơi từ độ cao h = 0,5m so với mặt của đĩa cân có khối lượng m
2
= m
1
gắn trên lò xo đặt thẳng đứng có độ cứng k = 100N/m. Lấy g = 10m/s
2
. Sau va chạm m
1
dính chặt
vào m
2
và chúng dao động điều hòa với biên độ là
A. 10 cm B. 7,1 cm C. 20 cm D. 15 cm
u 8. Một vật nhỏ thực hiện đồng thời với 4 dao động điều hòa với các phương trình:
)
6
5
5cos(3
1
tx
;
)
3
5sin(3
2
tx
;
tx
5cos2
3
;
)
2
5cos(
4
tx
. Phương trình dao động tổng
hợp của vật là
m
K
2
Đề thi thử báo Vật lý tuổi trẻ lần 5 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử báo Vật lý tuổi trẻ lần 5 2013 - Người đăng: genie-chu96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử báo Vật lý tuổi trẻ lần 5 2013 9 10 442