Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Lộc Võ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
Đề thi thử số: 01 - (Đề thi gồm có 4 trang)
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT
QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 213
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Sr=88; Ag = 108;Sn = 119; Ba = 137; Pd=106.
.
Bài 1 (ID:75429) . Để xử lý chất thải có tính acid, người ta thường dùng ?
A. Nước vôi
B. Giấm ăn
C. Muối ăn
D. Phèn chua.
Bài 2 (ID:75430) . Đốt cháy hoàn toàn một ester đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3),
thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho
m gam X tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y
thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 7,20.
B. 6,66.
C. 8,88.
D. 10,56..
Bài 3 (ID:75431) . Để hòa tan x mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng
khí NO2. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau ?
A. Fe.
B. Au.
C. Cu.
D. Ag.
Bài 4 (ID:75432) . Lượng Glucose cần dùng để tạo ra 1,82gam sorbitol với hiệu suất 80% là ?
A. 1,44g.
B. 1,80g.
C. 1,82g.
D. 2,25g.
Bài 5 (ID:75433) . Cho các nhận xét sau:
(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glycin.
(2) Khác với acid axetit, acid amino acetic có thể phản ứng với acid HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng.
(3) Giống với acid acetic, aminoacid có thể tác dụng với base tạo ra muối và nước.
(4) Acid acetid và acid α - amino glutaric có thể làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.
(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly − P he − Tyr − Gly − Lys − P he − T yr có thể thu được 6
tripeptit có chứa Gly.
(6) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím.
Số nhận xét đúng là :
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Bài 6 (ID:75434) . Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số
mol O2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este là:
A. etyl acetat.
B. metyl acetat.
C. n - propyl acetat.
D. metyl format.
Bài 7 (ID:75435) . Cho các phản ứng sau:
(1) X + 2N aOH (t0)−→ 2Y + H2
(2) Y + HCl (loãng) → Z + N aCl
Biết X ...
>> Truy cp http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để hc hóa tốt hơn 1/12
H và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Cho biết khối lượng nguyên t (theo đvC) của các nguyên t :
H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Sr=88; Ag = 108;Sn = 119; Ba = 137; Pd=106.
.
Bài 1 (ID:75429) . Để x lý cht thải có tính acid, người ta thường dùng ?
A. Nước vôi B. Giấm ăn C. Muối ăn D. Phèn chua.
Bài 2 (ID:75430) . Đốt cháy hoàn toàn một ester đơn chức, mch h X ( phân t có s liên kết π nhỏ hơn 3),
thu được th tích khí CO2 bng 6/7 th tích khí O2 đã phản ng ( các th tích khí đo ở cùng điều kin). Cho
m gam X tác dng hoàn toàn vi 200ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dch Y. cn dung dch Y
thu được 12,88 gam cht rn khan. Giá tr ca m là:
A. 7,20. B. 6,66. C. 8,88. D. 10,56..
Bài 3 (ID:75431) . Để hòa tan x mol mt kim loi M cn dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng gii phóng
khí NO2. Vy M có th là kim loi nào trong các kim loi sau ?
A. Fe. B. Au. C. Cu. D. Ag.
Bài 4 (ID:75432) . Lượng Glucose cần dùng để to ra 1,82gam sorbitol vi hiu sut 80% là ?
A. 1,44g. B. 1,80g. C. 1,82g. D. 2,25g.
Bài 5 (ID:75433) . Cho các nhn xét sau:
(1) Có th tạo được tối đa 2 đipeptit từ phn ứng trùng ngưng hỗn hp Alanin và Glycin.
(2) Khác vi acid axetit, acid amino acetic có th phn ng vi acid HCl và tham gia phn ứng trùng ngưng.
(3) Ging vi acid acetic, aminoacid có th tác dng vi base to ra muối và nước.
(4) Acid acetid và acid α - amino glutaric có th làm thay đổi màu qu tím thành đỏ.
(5) Thy phân không hoàn toàn peptit: Gly P he Tyr Gly Lys P he T yr th thu được 6
tripeptit có cha Gly.
(6) Cho HNO3 đặc vào ng nghim cha albumin thy to dung dch màu tím.
S nhận xét đúng là :
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Bài 6 (ID:75434) . Khi đốt cháy hoàn toàn mt este no, đơn chức, mch h thì s mol CO2 sinh ra bng s
mol O2 đã tham gia phn ng. Tên gi ca este là:
A. etyl acetat.
B. metyl acetat.
C. n - propyl acetat.
D. metyl format.
Bài 7 (ID:75435) . Cho các phn ng sau:
(1) X + 2N aOH (t
0
)−→ 2Y + H2
(2) Y + HCl (loãng) → Z + N aCl
Biết X cht hữu cơ công thức phân t C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dng hết với Na (dư) thì số
mol ca H2 thu được là :
A. 0,10. B. 0,20. C. 0,05. D. 0,15.
Bài 8 (ID:75436) .y các kim loại đều có th được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dch mui
ca chúng là:
A. Mg, Zn, Cu. B. Fe, Cu, Ag.
ĐỀ THI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
Đề thi th s: 01 - (Đề thi gm có 4 trang)
ĐỀ THI TH CHUN B CHO KÌ THI THPT
QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: HÓA HC
Thi gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 213
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC - Người đăng: Lộc Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC 9 10 422