Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014

Được đăng lên bởi emgaivuitinh96
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014
Môn: TOÁN
Câu 1: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
y  x 3  3 x 2  5 (C)
Tập xác định: D 
y '  3x 2  6 x
x  2  y  1
y'  0  
x  0  y  5
y ''  6x  6
y ''  0  x  1  y  3
 I (1;3) là điểm uốn của (C) .
lim y  ; lim y  
x 

x 

Bảng biến thiên:
x
0
2

+
0
0

y'
y
5
1

Hàm số tăng trên khoảng (;0);(2; ) và hàm số giảm trên khoảng (0;2)
Hàm số đạt cực đại là 5 khi x  0 . Hàm số đạt cực tiểu là 1 khi x  2
Bảng giá trị:
x
0
1
2
1
y
1
5
3
1


+



3
5

Đồ thị nhận điểm uốn I (1;3) làm tâm đối xứng, cắt trục Oy tại (0;5) .
b) Tìm các điểm trên đường thẳng (d): y  1 mà từ đó có thể vẽ được 2 tiếp tuyến với (C) vuông góc với
nhau.
Gọi M  (d ) : y  1  M ( xM ;1)
Phương trình đường thẳng () qua M ( xM ;1) , có hệ số góc k:

y  k ( x  xM )  1
() tiếp xúc với (C)  hệ phương trình sau có nghiệm:
3
2
 x  3x  5  k ( x  xM )  1 (1)
 2
(2)
3 x  6 x  k
Thay (2) vào (1) ta được:
x3  3x2  5  (3x2  6 x)( x  xM )  1  ( x  2)  2 x 2  (3xM  1) x  2  0

x  2  k  0

2
(3)
 g ( x)  2 x  (3xM  1) x  2  0
x  2  k  0  ( 0 ) : y  1  không có tiếp tuyến nào của (C) mà vuông góc với ( 0 )
(3) coù 2 nghieäm phaân bieät x1 ,x 2 khaùc 2
Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến vuông góc với (C)  
f '(x 1 ).f '(x 2 )  1
(3) có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 khác 2
5

 g  0
 xM  1  xM 


3
g
(2)

0

 xM  2
3x  1

 x1  x2  M
Theo định lí Viet: 
2
 x1 x2  1
f '( x1 ). f '( x2 )  1  (3x12  6 x1 )(3x22  6 x2 )  1  9 x12 x22  18x1 x2 ( x1  x2 )  36 x1 x2  1  0
55
19765
(nhận)  yM 
 xM 
27
19683
55
19765

Vậy M  ;

 27 19683 
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: cos5x.cos x  cos 4x.cos 2x  3cos 2 x  1
cos 5x.cos x  cos 4x.cos 2x  3cos 2 x  1

1
1
3
 cos 6x  cos 4x    cos 6x  cos 2x   1  cos 2x   1
2
2
2
2
 cos 4x  4 cos 2x  5  0  2 cos 2x  4 cos 2x  6  0


cos 2x  1


 cos 2x  1  x   k
3
cos 2x 
2

2

(k  )

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình: x3  3x 2  3x  2  2.3 2x  1
x 3  3x 2  3x  2  2. 3 2x  1   x  1  2  x  1   2x  1  2. 3 2x  1 (1)
3

Xét f (t )  t 3  2t

f '(t )  3t 2  2  0, t 

 f (t ) tăng trên

Do đó: (1)  f ( x  1)  f ( 3 2 x  1)  x  1  3 2 x  1


x  0

3 5
3
3
2
  x  1  2 x  1  x  3x  x  0   x 

2

x  3  5

2
3 5
3 5
Vậy x  0  x 
x
2
2
1

Câu 4 (1,0 đ...
ĐÁP ÁN – THANG ĐIM
ĐỀ THI TH ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014
Môn: TOÁN
Câu 1: a) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
32
35y x x
(C)
Tập xác định:
D
2
' 3 6y x x
21
'0
05
xy
y
xy

'' 6 6yx
'' 0 1 3y x y
là điểm un ca (C) .
lim ; lim
xx
yy
 
 
Bng biến thiên:
x

0
2

'y
+
0
0
+
y
5


1
Hàm s tăng trên khoảng
( ;0);(2; )
và hàm s gim trên khong
(0;2)
Hàm s đạt cực đại là 5 khi
0x
. Hàm s đạt cc tiu là 1 khi
2x
Bng giá tr:
x
1
0
1
2
3
y
1
5
3
1
5
Đồ th nhận điểm un
(1;3)I
làm tâm đối xng, ct trc Oy ti
(0;5)
.
b) Tìm các điểm trên đường thng (d):
y1
mà t đó có thể v được 2 tiếp tuyến vi (C) vuông góc vi
nhau.
Gi
( ): 1 ( ;1)
M
M d y M x
Phương trình đường thng
()
qua
( ;1)
M
Mx
, có h s góc k:
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014 - Người đăng: emgaivuitinh96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 THÁNG 05/2014 9 10 369