Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014

Được đăng lên bởi Quocnamvimaru Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV:NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ - ĐT:0902568392
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH ( từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Một nguồn âm S phát ra âm có tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S bán kính d. Bỏ qua sự
phản xạ của sóng âm trên mặt đất và các vật cản. Tai điểm A cách nguồn âm S là100 m, mức cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm
B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.
A. Cách S 10(m)
B. Cách S 1000(m)
C. Cách S 1(m)
D. Cách S 100(m)

P
2
IA
IB
IA
IA
4d A2  d B 
2
HD : + LA = lg
= 2; LB = lg
= 0  LA – LB = lg
=2
= 10 =
=
 d   dB = 10dA = 1000 m.
P
I0
I0
IB
IB
 A
4d B2
Câu 2. Một lăng kính có góc chiết quang A = 45 0. Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng , lục và tím đến
gặp mặt bên AB theo phương vuông góc,biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lam là

2 .Tia ló ra khỏi mặt bên AC gồm

các ánh sáng đơn sắc
A. đỏ, vàng và lục .
B. đỏ , lục và tím .
C. đỏ, vàng, lục và tím .
D. đỏ , vàng và tím .
HD:+ Khi chiếu tia màu lam đến gặp mặt bên AB theo phương vuông góc thì:
i1 r1 90 0  r2 45 0  sin i2 nlam . sin r2  2 sin 45 0 1  i 2 90 0  Tia lam là là mặt bên AC.
+ Do ntím  nlam nên tia tím bị phản xạ toàn phần tại mặt bên AC  Có ba tia đỏ,vàng,lục ló ra khỏi mặt bên AC.
Câu 3. .Động năng ban đầu cực đại của các electrôn quang điện khi bứt ra khỏi catôt của một tế bào quang điện là 2,065 eV. Biết vận tốc
cực đại của các electrôn quang điện khi tới anôt là 2,909.10 6 m/s. Hiệu điện thế giữa anôt (A) và catôt (K) của tế bào quang điện là:
A. UAK = - 24 (V)
B. UAK = + 22 (V)
C. UAK = + 24 (V)
D. UAK = - 22 (V)

HD : W  W0  e U AK  U AK

mv2
-W0
W-W0
0 ,5.9 ,1.1031.2 ,9092 .1012  2 ,065.1,6.1019

 2

 22  V 
e
e
1,6.1019

Câu 4. Trong nguyên tử hiđrô, khi electrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra bức xạ thuộc vùng
A. Sóng vô tuyến
B. Ánh sáng nhìn thấy
C. Tử ngoại
D. Hồng ngoại
HD:Khi khi e chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra bức xạ trong dãy Pa-sen thuộc vùng hồng ngoại.
Câu 5.
Hai vật dao động điều hoà cùng pha ban đầu, cùng phương và cùng thời điểm với các tần số góc lần lượt là: ω1 =
(rad/s); ω2 =


(rad/s). Chọn gốc thời gian lúc hai vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất mà
3

hai vật gặp nhau là:
1s

A.

B.

4s

Giải: Phương trình dao động của hai vât:
x1 = A1cos(ω1t -


).
2


6

x2 = A2cos(ω2t -

C.


).
2

Hai vật gặp nhau lần ...
GV:NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ - ĐT:0902568392
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH ( từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. !! "#$%&'()*+
,-."#/0102,3!!45167789:1;7'(<0&!4
(4-!9:$=7
A.>67?@ B.>6777?@ C.>6?@ D.>677?@
HD :AB
5
C
7
I
I
A
C;DB
(
C
7
I
I
B
C7B
5
EB
(
C
B
A
I
I
C;
B
A
I
I
C67
;
C
;
;
F
F
B
A
d
P
d
P
C
;
A
B
d
d
'
(
C67'
5
C6777
Câu 2.%&!G*5CFH
7
>!GI!JKLFMKN)8018O01&G
##$"5(PQM0R8$!G!G/.%&!0S!11
;
.
3!%)!#$"5>
MK
A.)80101O B.)8O01& C.)8018O01& D.)80101&
HD:AT!!G!1G##$"5(PQM0RUN
7
;
7
;;
7
;
7
66
V76FH!;!!FHV7 irnirri
lam
3!11#$"5>
AWQ
lamtím
nn
"!&$,-Q1-!#$"5>
>$!)8018O%)!#$"5>
Câu 3.X$+-!.PPR*!Y%!$9%)!R.G$1Q*!Y1;87ZHP[(!G02
+-!.PPR*!Y%!S!R1;8V7V67
Z
\]!Y!YG!^R?5@01R?T@.G$1Q*!Y1N
A._
5T
C`;F?[@ B._
5T
CA;;?[@ C._
5T
CA;F?[@ D._
5T
C`;;?[@
;
a6 ; 6; 6V
7
7
7
6V
7 H V 6 67 ; V7V 67 ; 7ZH 6 Z 67
;
;;
6 Z 67
-W
W-W
W W
AK AK
mv
, . , . . , . , . , .
HD : e U U V
e e , .
 
Câu 4.3Q"b!R8%!PPR4c*d-Qe0 *d-QU"b$9-0I
A.0RG B.fU/ C.3bQ-! D.]Q-!
HD:T!%!P4c*d-Qe0 *d-QU"b$9-Q'gh`P0IQ-!
Câu 5.
]!02'Q! Q1I$8IM01I:!!40S!1Ni
6
C
Z
?'\@Di
;
C
a
?'\@>j:!!k!02!*0&$=PQ! 'M3:!!K/1
!02#1N
A. 6 B. F C. ; D. l
Giải: hMU'Q.!0N

6
C5
6
Q?i
6
`
;
@
;
C5
;
Q?i
;
`
;
@
]!02#%!.k!N?i
6
`
;
@C`?i
;
`
;
@
?i
6
Ai
;
@Cm````Cm\?i
6
Ai
;
@C;Chọn đáp án C
Câu 6.-!YQ! !YnoCZZ
p!!G0S!'X#01Q!-!Y!Y!YGQ
! N
@677Q?;;F7 tu
[U/!Y!Y'On!!Yn01
'1_
o
C6a;[8_
'
C6HZ[TG21QĐÚNG
A.>'!YnCa7?
@ B.>'4!Yn
C.>'!YnC;a?
@ D.>',
HD:+ WQ
;;;
dR
UUU
>'!YnQ-
6;7Dql;
I
U
Z
I
U
ZA
R
U
I
d
d
R

A3
;;;;
;;;;
6;7@?
ql
L
Ld
ZrRZ
ZrZ
Ca7
Bài giải Thi thử lần 1_ Lớp LTĐH Cấp tốc 2013
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014 - Người đăng: Quocnamvimaru Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2013-2014 9 10 762