Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Nguyen Thu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
PHẦN I: Phần chung cho tất cả các thí sinh từ câu 1 đến câu 40 >
Cho biết: Na: 23; K : 39; H: 1; O: 16; C: 12; N : 14; Al: 27; Mg: 24: Ca: 40; Cu: 64; Fe: 56;
Cl: 35,5; Br: 80; Pb: 207; Au: 197; Ag: 108; Mn: 55
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hoá :
2 NaOH

 X HCl

 Y 

 Z
C6H5 -CH2 -CCH HCl
Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là
A. C6H5CH2CH2 CH2OH.
B. C6H5 CH(OH)CH2 CH2OH.
C. C6H5CH2COCH3 .
D. C6H5 CH2CH(OH)CH3.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđêhit X được nH 2O = nX. Trong X hidro chiếm 2,439% về khối
lượng. Cho 3,28 gam X phản ứng với lượng dư AgNO 3 trong NH3 được 17,28 gam Ag. Công
thức của X là:
A. CH2(CHO)2 .
B. O=CH-C≡C-CH=O. C. O=CH-CH=O.
D. HCHO.
Câu 3: Cho 20,72 gam hỗn hợp X gồm hiđroquinon, catechol và phenol tác dụng với kali (dư)
thu được 3,584 lít (đktc) khí H 2. Thành phần phần trăm về khối lượng của phenol trong hỗn hợp
X là
A. 38,547%.
B. 41,096%.
C. 14,438%.
D. 36,293%.
Câu 4: Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3 COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3 CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH 3 (5). Những este nào khi thủy phân không tạo ra
ancol?
A. 1 , 2 , 4 , 5
B. 1 , 2 , 4
C. 1 , 2 , 3
D. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Câu 5: Cho từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm K2CO3,
NaHCO3 thì thấy có 0,12 mol khí CO2 thoát ra. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào m/2 gam hỗn hợp
X như trên thấy có 17 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,14
B. 38,28.
C. 35,08.
D. 17,54.
Câu 6: Một este E mạch hở có công thức phân tử C 5H8O 2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu
được hai sản phẩm hữu cơ X, Y, biết rằng Y làm mất màu dung dịch nước Br 2. Có các trư ng
hợp sau về X, Y:
1. X là muối, Y là anđehit.
2. X là muối, Y là ancol không no.
3. X là muối, Y là xeton.
4. X là ancol, Y là muối của axit
không no.
Số trư ng hợp th a m n là:
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 7: Thủy phân 109,44g mantozơ trong môi trư ng axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu
được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với
dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được m gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:
A. 69,12 gam
B. 110,592 gam
C. 138,24 gam
D. 82,944 gam
Câu 8: Khối lượng oleum chứa 71% SO 3 về khối...


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

anh:...............................................................................
PHẦN I: Phần chung cho tất cả các thí sinh từ câu 1 đếnu 40 >
Cho biết: Na: 23; K : 39; H: 1; O: 16; C: 12; N : 14; Al: 27; Mg: 24: Ca: 40; Cu: 64; Fe: 56;
Cl: 35,5; Br: 80; Pb: 207; Au: 197; Ag: 108; Mn: 55
u 1:

C
6
H
5
-CH
2
-CCH
HCl
X
HCl
Y
NaOH2
Z

A. C
6
H
5
CH
2
CH
2
CH
2
OH. B. C
6
H
5
CH(OH)CH
2
CH
2
OH.
C. C
6
H
5
CH
2
COCH
3
. D. C
6
H
5
CH
2
CH(OH)CH
3
.
u 2:

2


3
trong NH
3


A. CH
2
(CHO)
2
. B. O=CH--CH=O. C. O=CH-CH=O. D. HCHO.
u 3:


2

X
A. 38,547%. B. 41,096%. C. 14,438%. D. 36,293%.
u 4:
Cho các este: C
6
H
5
OCOCH
3
(1); CH
3
COOCH=CH
2
(2); CH
2
=CH-COOCH
3
(3); CH
3
-
CH=CH-OCOCH
3
(4); (CH
3
COO)
2
CH-CH
3
         
ancol?
A. 1 , 2 , 4 , 5 B. 1 , 2 , 4 C. 1 , 2 , 3 D. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
u 5:
3 K
2
CO
3
,
NaHCO
3
2 mol khí CO
2

2

7 
A. 19,14 B. 38,28. C. 35,08. D. 17,54.
u 6:

5
H
8
O
2


2
. 
 sau 
1.  2. 
3.  4.       
không no.
 
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
u 7:



3
/NH
3

A. 69,12 gam B. 110,592 gam C. 138,24 gam D. 82,944 gam
u 8:

3
 hòa tan vào 100 gam dung

2
SO
4

3

A. 506,78gam B. 312,56 gam C. 539,68gam D. 496,68gam
u 9:

CO
2

2
(xúc tác Ni, t
0
).

A. HCHO và O=HC-CH
2
-CH=O. B. CH
3
CHO và O=HC-CH=O.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC - Người đăng: Nguyen Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC 9 10 975