Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn địa lý

Được đăng lên bởi Phương Linh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD – ĐT Quảng Bình
Trường THPT Chuyên
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Năm học 2013-2014
Môn thi: Địa lý -Thời gian: 180 phút
(Đề này gồm 01 trang)
PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (8,0 ®iÓm)
C©u I. (2,0 ®iÓm)
1. Chứng minh thiên nhiên nước ta có sự phân hoá tõ T©y sang §«ng. Nguyên nhân của sự phân
hóa đó.
2. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lý ? Nêu một số phương hướng
và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua.
C©u II. (3,0 ®iÓm)
1. Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở
nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.
2. Chứng minh Trung Du miền núi Bắc Bộ lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn công
nghiệp nhÊt níc?
C©u III. (3,0 ®iÓm) Cho bảng số liệu diện tích gieo trồng và sản lượng lúa nước ta
Giai đoạn 2005 - 2011
Năm

2005

2006

2008

2010

2011

Diện tích gieo
trồng (ngàn ha)

7329,2

7324,8

7400,2

7489,4

7651,9

sản lượng (ngàn
tấn)

35832,9

35849,5

38729,8

40005,6

42331,6

1) Tính năng suất lúa (tạ/ha) từ năm 2005 đến 2011.
2) VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa giai đoạn
2005 - 2011.
3) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch về ngành trồng lúa nước ta.
PHÇN RI£NG (2,0 ®iÓm). ThÝ sinh chØ ®ưîc lµm mét trong hai c©u (c©u IV.a hoÆc c©u
IV.b)
C©u IV.a. Theo chương tr×nh c¬ b¶n (2,0 ®iÓm)
Ph©n tÝch các nh©n tè t¸c ®éng ®Õn tæ chøc l·nh thæ nông nghiệp nước ta? LÊy vÝ dô minh
họa cho c¸c nh©n tè ®ã?
C©u IV.b. Theo chư¬ng tr×nh n©ng cao (2,0 ®iÓm)
Ph©n tÝch vai trß cña c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tæ chøc l·nh thæ công nghiệp nước ta?
------------------------ Hết--------------Đáp án

Câu
Câu I
2,0 đ

Nội dung

Điểm

1. Chứng minh thiên nhiên nước ta có sự phân hoá tõ T©y sang §«ng. Nguyên nhân 1,0®
của sự phân hóa đó.
- Tõ §«ng sang T©y, thiªn nhiªn níc ta cã sù ph©n chia thµnh 3 d¶i râ rÖt :
a) Thiªn nhiªn vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa
- Vïng biÓn lín gÊp 3 lÇn diÖn tÝch ®Êt liÒn vµ trªn biÓn cã h¬n 4000 hßn ®¶o lín nhá.
- BiÓn §«ng cña níc ta mang ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña vïng biÓn nhiÖt ®íi Èm giã mïa. C¸c
dßng h¶i lu thay ®æi híng theo mïa.Cảnh quan đa dạng

0,25

- ThÒm lôc ®Þa có sự khác nhau ở từng đoạn bờ biển phÝa b¾c vµ phÝa nam cã ®¸y n«ng,
më réng, n¬i quÇn tô nhiÒu ®¶o ven bê vµ më réng cña c¸c ®ång b»ng ch©u thæ. §êng bê
biÓn Nam Trung Bé khóc khuûu víi thÒm lôc ®Þa hÑp, tiÕp gi¸p vïng biÓn níc s©u.
b) Thiªn nhiªn vïng ®ång b»ng ven biÓn
- Có sự khác nhau giữa đồng bằng duyên hải và đồng bằng châu thổ. N¬i h×nh thµnh
các ĐB châ...
Sở GD – ĐT Quảng Bình
Tr ường THPT Chuyên
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Năm học 2013-2014
Môn thi: Địa lý -Thời gian: 180 phút
(Đề này gồm 01 trang)
PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (8,0 ®iÓm)
C©u I. (2,0 ®iÓm)
1. Chng minh thiên nhiên nưc ta có s phân hoá tõ T©y sang §«ng. Nguyên nhân ca s phân
hóa đó.
2. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lý ? Nêu một số phương hướng
và biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua.
C©u II. (3,0 ®iÓm)
1. Trình bày hiện trạng s dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất
nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.
2. Chứng minh Trung Du miền núi Bắc B vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn công
nghiệp nhÊt níc?
C©u III. (3,0 ®iÓm) Cho bảng số liệu diện tích gieo trồng và sản lượng lúa nước ta
Giai đoạn 2005 - 2011
Năm 2005 2006 2008 2010 2011
Diện tích gieo
trồng (ngàn ha)
7329,2 7324,8 7400,2 7489,4 7651,9
sản lượng (ngàn
tấn)
35832,9 35849,5 38729,8 40005,6 42331,6
1) Tính năng suất lúa (tạ/ha) từ năm 2005 đến 2011.
2) biÓu ®å thÓ hiÖn tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất, sản ợng lúa giai đoạn
2005 - 2011.
3) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch v ng nh à trồng lúa nước ta.
PHÇN RI£NG (2,0 ®iÓm). Tsinh chØ ®ưîc lµm mét trong hai c©u (c©u IV.a hoÆc c©u
IV.b)
C©u IV.a. Theo chương tr×nh c¬ b¶n (2,0 ®iÓm)
Ph©n tÝch các nh©n t¸c ®éng ®Õn chøc l·nh thæ nông nghiệp nước ta? LÊy minh
họa cho c¸c nh©n tè ®ã?
C©u IV.b. Theo chư¬ng tr×nh n©ng cao (2,0 ®iÓm)
Ph©n tÝch vai trß cña c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tæ chøc l·nh thæ công nghiệp nước ta?
------------------------ Hết---------------
Đáp án
Đề thi thử đại học môn địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học môn địa lý - Người đăng: Phương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn địa lý 9 10 669