Ktl-icon-tai-lieu

Đè thi thử đại học môn hóa

Được đăng lên bởi Mai Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
s

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA (Lần thứ 1)
Luyện Thi Đại Học – Ôn luyện “Kỳ Thi Quốc Gia” 2015
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; P = 31; Ca = 40; Cr = 52,
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1: Các chất và ion sau: Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3, Fe3+, Fe2+, S2-, Cl-, FeCl2,
N2, C, F2, HCl, FeCl3. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là:
A. 8
B. 7
C. 9
D. 11
Câu 2: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit
và một muối của axit cacboxylic. Số chất thỏa mản tính chất trên của X là?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 3: Dãy chỉ chứa những dung dịch amino axit không làm quì tím đổi màu là:
A. Gly, Glu, Lys
B. Gly, Val, Ala
C. Gly, Ala, Glu
D. Gly, Val , Lys
Câu 4: Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai
chức. Chia hỗn hợp X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H 2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong hỗn
hợp là:
A. 42,86%
B. 57,14%
C. 85,71%
D. 28,57%
Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).
(3) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.
(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).
(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.
(7) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
(8) Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
A. 6.
B. 5.
C. 4
D. 7.
Câu 6: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. poli(metyl metacrylat).
B. Poli (etylen terephtalat).
C. poli(vinyl clorua).
D. polietilen.
Câu 7: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.
(2) Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch.
(3) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.
(4) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.
(5) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.
(6) Moocphin và cocain là các chất ma túy.
Số phát biểu đúng là :
A. 2
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 8: Cho 0,1 mol hợp chấ...
s
ĐỀ THI TH MÔN HA (Ln th 1)
Luyn Thi Đi Hc – Ôn luyn “K" Thi Qu$c Gia” 2015
(Thời gian làm bài: 90 phút)

 !"#$"%&%'()%&
*+%,%-).(!(.-#/
Câu 1: 0123*+&*+&*+
&*+
&*+45
&*+
4$
5
&*+4
5
&*+
6
&*+
6
&$
7
&"
7
&*+"
&
&&*
&"&*+"
/$012189:;9189:"2
A. . B. # C. < D. 
Câu 2:=>0?9@A>B
%
.
&C>DA;2>E9FG=CHF+
12CHC;;"/$0ICD:0)?"2J
A. B. C. % D.
Câu 3:KLMANOOPC;@"2CQR:CFSC2
"2
A. T"&T"&
U3
B. T"&V"&
!"
C. T"&!"&T" D. T"&V"&U3
Câu 4:?12W"2;;"CXY&9Z3&)F9?F[A&W
A/\=>?12W2>]^/']CHO_1`&FG=&."::
4F5/a22>]&FG=&"::
4F5/'])bC"G=?)\
=>"2
A. &.c B. %#&c C. .%&#c D. .&%#c
Câu 5:d2:eC3
45OOP12OOP4
5
/
45OOP"`OG12OOP!"
4fg!"45
h5/
45OOP

12OOP!""
/
45$_:
`OG12OOP!""
/
4%5$_:
`OG12OOP!"
4fg!"45
h5/
45$_:+"+12OOPi 
/
4#5$_:
$12OOP$
/
4.5OOP
$
12OOP
$
"L/
$>DAj&9:eCFG=J
A. / B. %/ C. D. #/
Câu 6:'"C+FG=Fk^>DA)ZG"2
A. >"4C+"C+)"5/ B. '"4+"++)+>"5/
C. >"41"")5/ D. >"+"+/
Câu 7:>l3
45d):Ql&mFH
1G=Qn>o>B)eA2:/
45"FG=OZFlOe)ZG`)e0>G`3X/
45d):Ql&mFH

12$
1G=Qn>o>B)eG=CG;/
45al;"pB)[1L&Gq9lOZH"Gr/
4%5iFG=D):Ql&s)+4"2*"
12*
"
5>]t/
45 >12"20Cj/
$>lFj"2
A. B. C. D.
Câu 8:(&C"=>0N[9@A>B
O_1`OOPA(&C"
F9&3>DA;D)22FG=0:"2C;0QR:CnC12OOP
W/@XOOPWFG=CC)u/T)PC"2
A. &./ B. %&(/ C. &%/ D. .&%/
Câu 9:?o>DA

6
ƒ

4!v5/d)3
45XeFH>DA 45dbeFH>DA
45dwe>DAY>3045dwe>DAY>300>
*
Đè thi thử đại học môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đè thi thử đại học môn hóa - Người đăng: Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đè thi thử đại học môn hóa 9 10 872