Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa chuyên bẮC NINH

Được đăng lên bởi vonhudung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 519

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
B. FeCl2, S, SO2, H2O2.
A. H2O2, S, SO2, CO2.
D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
C. SO2, ZnS, FeCl2.
Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 3 > 2 > 1.
B. 4 > 1 > 2 > 3.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 1 > 2 > 3 > 4.
Câu 3: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
B. NH3
C. C2H2
D. H2S
A. CO2
Câu 4: Cho sơ đồ sau:
KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
 B →C 
→D 
→ E
(CH3)2CH-CH2CH2Cl →A →
E có công thức cấu tạo là
B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
C. (CH3)2C=CHCH3.
Câu 5: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản
ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối
lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
A. HCOOC6H4C2H5.
B. HCOOC6H4CH3.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOC4H4OH.
Câu 6: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:

+ X (xt, t 0 )

+ Y (xt, t 0 )

C6H5CH3 → A → o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4.
D. HNO3 và KMnO4.
A. KMnO4 và HNO3.
Câu 7: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
B. HOC4H6O2-COOH.
A. HOOC-C5H10-COOH.
C. HO-C5H8O2COOH.
D. HOC3H4COOH.
Câu 8: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 ...
1
Hoahoccapba.wordpress.com
S GD-ĐT BC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
thi có 04 trang)
Đ THI TH ĐI HC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HC 12
Thi gian làm bài: 90 phút
đ thi 519
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Cho biết khi lượng nguyên t(tính theo đvC) ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Hc sinh không được s dng bng tun hoàn các nguyên t hoá hc
Câu 1: Cho các cht là O
2
, SO
2
, H
2
O
2
, CO
2
ZnS, S, H
2
SO
4
, FeCl
2
. Các cht va có tính kh, va có tính oxi hóa là
A. H
2
O
2
, S, SO
2
, CO
2
. B. FeCl
2
, S, SO
2
, H
2
O
2
.
C. SO
2
, ZnS, FeCl
2
. D. CO
2
, Fe
2
O
3
, O
2
, H
2
SO
4
.
Câu 2: So sánh nhit đ sôi ca các cht sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 3 > 2 > 1. B. 4 > 1 > 2 > 3. C. 4 > 1 > 3 > 2. D. 1 > 2 > 3 > 4.
Câu 3: Khí nào tha mãn tt c cácnh cht: to kết ta vi dung dch AgNO
3
, làm mt màu dung dch KMnO
4
,
không tn ti trong mt hn hp vi SO
2
, tác dng đưc vi nưc clo.
A. CO
2
B. NH
3
C. C
2
H
2
D. H
2
S
Câu 4: Cho sơ đ sau:
(CH
3
)
2
CH-CH
2
CH
2
Cl
)t(oltane/KOH
0
A
HCl
B
)t(oltane/KOH
0
C
HCl
D
)t(OH,NaOH
0
2
E
E có công thc cu to là
A. (CH
3
)
2
C(OH)-CH
2
CH
3
. B. (CH
3
)
2
CH-CH(OH)CH
3
.
C. (CH
3
)
2
C=CHCH
3
. D. (CH
3
)
2
CH-CH
2
CH
2
OH.
Câu 5: Mt cht hu cơ X có công thc đơn gin là C
4
H
4
O tác dng va đ vi dung dch KOH 11,666%. Sau phn
ng thu đưc dung dch Y. Cô cn Y thì phn hơi ch có H
2
O vi khi lưng 86,6 gam, còn li cht rn Z có khi
lưng là 23 gam. Công thc cu to thu gn ca X th là
A. HCOOC
6
H
4
C
2
H
5
. B. HCOOC
6
H
4
CH
3
. C. CH
3
COOC
6
H
5
. D. HCOOC
4
H
4
OH.
Câu 6: T toluen mun điu chế o-nitrobenzoic ngưi ta thc hin theo sơ đ sau:
C
6
H
5
CH
3
+ )X
0
t(xt,
A
+ )Y
0
t(xt,
o-O
2
NC
6
H
4
COOH
X, Y ln lưt là
A. KMnO
4
và HNO
3
. B. KMnO
4
và NaNO
2
. C. HNO
3
và H
2
SO
4
. D. HNO
3
và KMnO
4
.
Câu 7: Mt hp cht X ( M
X
< 170). Đt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO
2
( đktc) và 0,27 gam
H
2
O. X tác dng vi dung dch NaHCO
3
và vi Na đu sinh ra cht khí vi s mol bng đúng s mol X đã tham gia
phn ng. Công thc câu to ca X là
A. HOOC-C
5
H
10
-COOH. B. HOC
4
H
6
O
2
-COOH.
C. HO-C
5
H
8
O
2
COOH. D. HOC
3
H
4
COOH.
Câu 8: Cho 300 ml dung dch cha NaHCO
3
x mol/l, và Na
2
CO
3
y mol/l. Thêm t t dung dch HCl z mol/l vào
dung dch trên đến khi bt đu có k bay ra t dng li, thy hết t ml. Mi quan h gia x, y, z, t là
A. t.z=300y. B. t.z=300x.y. C. t.z=150xy. D. t.z=100xy.
Câu 9: Cho m gam hn hp bt Zn và Fe vào lưng dư dung dch CuSO
4
. Sau khi kết thúc các phn ng, lc b
phn dung dch thu đưc m gam bt rn. Thành phn phn trăm theo khi lưng ca Zn trong hn hp bt ban đu là
A. 85,30%. B. 82,20%. C. 12,67%. D. 90,27%.
Câu 10: Cho 4 dung dch mui là: AlCl
3
, FeCl
3
, FeCl
2
, ZnCl
2
. Ch dùng mt dung dcho sau đây nhn biết đưc
c 4 dung dch trên
A. dung dch NaOH. B. dung dch NH
3
. C. dung dch AgNO
3
. D. dung dch H
2
S.
Câu 11: Cho các cht sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. S cht tác dng đưc vi dung dch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.
đề thi thử đại học môn hóa chuyên bẮC NINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học môn hóa chuyên bẮC NINH - Người đăng: vonhudung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa chuyên bẮC NINH 9 10 996