Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa chuyên LÊ QUÝ ĐÔN

Được đăng lên bởi vonhudung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề thi có 4 trang )

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LẦN III
Thời gian 90 phút

Mã đề 301

C©u 1 : Cho 20 gam hỗn hợp kim loại M và Al vào dung dịch H2SO4 và HCl ( số mol HCl gấp 3 lần số
mol H2SO4 ) thì thu được 11,2 lít H2 (đktc) và vẫn còn dư 3,4 gam kim loại . Lọc lấy phần
dung dịch rồi đem cô cạn thu được m gam muối khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5)
A. 57,1 gam
B. 75,1 gam
C. 51,7 gam
D. 71,5 gam
C©u 2 : Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 1,5M thu được 500 ml dung dịch
X . Tính pH của dung dịch X ?
A. pH=1
B. pH=2,5
C. pH=3
D. pH=2
C©u 3 : C7H9N có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen ?
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
C©u 4 : Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2(đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu kết tủa X và
dung dịch Y . Khi đó khối lượng của dung dịch Y so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2
sẽ ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ).
A. Tăng 3,04 gam
B. Tăng 7,04 gam
C. Giảm 4 gam
D. Giảm 3,04 gam
C©u 5 : Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu thể tích nước bằng 1,5 lần thể tích CO2 ( đo ở
cùng điều kiện to, áp suất ). Tìm công thức phân tử của amin ?
A. C4H11N
B. C2H7N
C. C3H7N
D. C3H9N
C©u 6 : Cho phản ứng hóa học sau ở trạng thái cân bằng
H2(k) + I2(k)
2HI(k) + Q ( ∆H < 0 )
Sự biến đổi nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hóa học ?
Thay đổi áp suất
A. Thay đổi nồng độ khí H2
B.
Thay đổi nồng độ khí HI
C. Thay đổi nhiệt độ
D.
C©u 7 : Một bình có dung tích 10 lít chứa 6,4g O2 và 1,35g ankan ở 0oC, áp suất bình là p atm. Đốt
cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu được sản phẩm cho vào nước vôi trong dư tạo 9 gam kết
tủa. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
A. 0,448
B. 0,42
C. 0,548
D. 0,1008
37
C©u 8 : Clo gồm có hai đồng vị là 1735Cl và 17
Cl . Khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,453 .
Nếu tính khối lượng nguyên tử theo số khối thì cặp giá trị đúng của của % mỗi đồng vị tương
ứng là ?
A. 75% và 25%
78% và 22%
B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65%
D.
C©u 9 : Chất nào sau đây chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng oxi hóa - khử ?
A. H2S
B. HNO3
C. Cl2
D. O3
C©u 10 : Có 500 ml dung dịch X chứa Na+ , NH4+ , CO32- và SO42- . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng
với lương dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc) . Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với
lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng
dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( đktc). Tính tổng khối lượng muối có trong 500 ml
dung dịch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O =...
1
đ
3
01
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QĐÔN
(Đề thi có 4 trang )
ĐỀ THI TH ĐI HC MÔN HÓA HC LN III
Thi gian 90 phút
C©u 1 :
Cho 20 gam hn hp kim loi M và Al vào dung dch H
2
SO
4
HCl ( s mol HCl gp 3 ln s
mol H
2
SO
4
) thì thu đưc 11,2 lít H
2
(đktc) vn còn dư 3,4 gam kim loi . Lc ly phn
dung dch ri đem cô cn thu được m gam mui khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5)
A.
57,1 gam
B.
75,1 gam
C.
51,7 gam
D.
71,5 gam
C©u 2 :
Trn 400 ml dung dch HCl 0,5M vi 100 ml dung dch KOH 1,5M thu được 500 ml dung dch
X . Tính pH ca dung dch X ?
A.
pH=1
B.
pH=2,5
C.
pH=3
D.
pH=2
C©u 3 :
C
7
H
9
N có bao nhiêu đồng phân cha vòng benzen ?
A.
3
B.
6
C.
4
D.
5
C©u 4 :
Hp th hoàn toàn 3,584 lít CO
2
(đktc) vào 2 lít dung dch Ca(OH)
2
0,05M thu kết ta X
dung dch Y . Khi đó khi lượng ca dung dch Y so vi khi lượng ca dung dch Ca(OH)
2
s ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ).
A.
Tăng 3,04 gam
B.
Tăng 7,04 gam
C.
Gim 4 gam
D.
Gim 3,04 gam
C©u 5 :
Đốt cháy hoàn toàn mt amin no đơn chc thu th tích nước bng 1,5 ln th tích CO
2
( đo
cùng điu kin t
o
, áp sut ). Tìm công thc phân t ca amin ?
A.
C
4
H
11
N
B.
C
2
H
7
N
C.
C
3
H
7
N
D.
C
3
H
9
N
C©u 6 :
Cho phn ng hóa hc sau trng thái cân bng
H
2
(k) + I
2
(k) 2HI(k) + Q (
0
<
H
)
S biến đổi nào sau đây không làm chuyn dch cân bng hóa hc ?
A.
Thay đổi nng độ khí H
2
B.
Thay đổi áp sut
C.
Thay đổi nhit độ
D.
Thay đổi nng độ khí HI
C©u 7 :
Mt bình dung tích 10 lít cha 6,4g O
2
1,35g ankan 0
o
C, áp sut bình p atm. Đốt
cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu được sn phm cho vào nước vôi trong dư to 9 gam kết
ta. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
A.
0,448
B.
0,42
C.
0,548
D.
0,1008
C©u 8 :
Clo gm có hai đồng v
Cl
35
17
Cl
37
17
. Khi lượng nguyên t trung bình ca Clo 35,453 .
Nếu tính khi lượng nguyên t theo s khi thì cp giá tr đúng ca ca % mi đồng v tương
ng là ?
A.
75% và 25%
B.
75,76% và 24,24 %
C.
77,35% và 22,65%
D.
78% và 22%
C©u 9 :
Cht nào sau đây ch th hin tính kh trong các phn ng oxi hóa - kh ?
A.
H
2
S
B.
HNO
3
C.
Cl
2
D.
O
3
C©u 10 :
500 ml dung dch X cha Na
+
, NH
4
+
, CO
3
2-
SO
4
2-
. Ly 100 ml dung dch X tác dng
vi lương dư dung dch HCl thu 2,24 lít khí (đktc) . Ly 100 ml dung dch X cho tác dng vi
lượng dư dung dch BaCl
2
thy có 43 gam kết ta . Ly 100 ml dung dch X tác dng vi lượng
dư dung dch NaOH thu 4,48 lít khí NH
3
( đktc). Tính tng khi lượng mui có trong 500 ml
dung dch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ).
A.
43,1 gam
B.
119 gam
C.
86,2 gam
D.
50,8 gam
C©u 11 :
Cho các dung dch riêng bit sau : Glucozơ, tinh bt, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen.
Thuc th dùng để nhn biết dung dch là ?
A.
Na, Quì tím , Cu(OH)
2
B.
Na, Quì tím , AgNO
3
/NH
3
C.
Na, Quì tím , nước brom
D.
Cu(OH)
2
, dung dch I
2
, nước brom
C©u 12 :
Để hòa tan 9,18 gam bt Al nguyên cht cn dùng dung dch axit A thu được mt khí X
dung dch mui Y . Để tác dng hoàn toàn vi dung dch mui Y to thành dung dch mui
mi trong sut thì cn 290 gam dung dch NaOH 20% . Xác định axít A ?( Al = 27 , Na = 23 ,
O = 16 , H = 1).
A.
HNO
3
B.
HCl
C.
H
2
SO
4
D.
H
3
PO
4
C©u 13 :
X nguyên t 12 proton, Y nguyên t 17 electron.Công thc hp cht hình thành
gia hai nguyên t này có th là ?
đ
3
01
đề thi thử đại học môn hóa chuyên LÊ QUÝ ĐÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học môn hóa chuyên LÊ QUÝ ĐÔN - Người đăng: vonhudung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa chuyên LÊ QUÝ ĐÔN 9 10 672