Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử Đại học môn Toán

Được đăng lên bởi dunga15k60
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
MÔN: TOÁN; KHỐI: B+D
(Thời gian làm bài 180’ không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
3
Câu I (2 điểm) Cho hàm số y  x  3mx  2  Cm 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  C1 

2. Tìm m để đồ thị của hàm số  Cm  có tiếp tuyến tạo với đường thẳng d : x  y  7  0
góc  , biết cos 

1
26

Câu II (2 điểm)




4

2
1. Giải phương trình 2 cos 3x cos x  3  1  sin 2 x   2 3cos  2 x  



2. Giải phương trình

x  3  3x  1  x  1
3ln 2

I
Câu III (1 điểm) Tính tích phân


0



dx
3

ex  2



2

Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A, AB  a 2 . Gọi I là trung
uu
r
uuu
r
điểm của cạnh BC. Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt phẳng (ABC) thỏa mãn IA  2 IH . Góc giữa SC và
mặt đáy (ABC) bằng 600 . Hãy tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ trung điểm K của SB đến mặt
phẳng (SAH).
Câu V (1 điểm) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn a 2  b 2  c 2  1 .
Chứng minh rằng

a 5  2a 3  a b5  2b3  b c 5  2c3  c 2 3



b2  c2
c2  a2
a 2  b2
3

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I là giao
điểm của đường thẳng d : x  y  3  0 và d ' : x  y  6  0 . Trung điểm một cạnh là giao điểm của d với trục Ox.
Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm M (0; 1; 2) và N ( 1;1;3) . Viết phương trình
mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ K  0;0; 2  đến (P) đạt giá trị lớn nhất
Câu VII.a (1,0 điểm) Cho khai triển  a  b  
n

ứng

với

k

=

i-1.Hãy

tìm

các

giá

trị

n

C
k 0

k
n

của

a n  k b k với quy ước số hạng thứ i của khai triển là số hạng
x

biết

rằng

số

hạng

thứ

6

trong

khai

triển

8

 log 3 9 x17  1 log2  3x11

 
là 224.
 2 2
2 5




B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1. Cho tam giác ABC cân tại A, phương trình các cạnh AB, BC lần lượt là x  2 y  1  0 và

3 x  y  5  0 . Viết phương trình cạnh AC biết AC đi qua điểm M(1;-3).
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm A  2;3;1 , B  1; 2;0  , C  1;1; 2  . Tìm tọa độ
trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Câu VII.a (1,0 điểm) Giải bất phương trình x  3log 2 x  2   9 log 2 x  2
…………………….Hế...
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số
3
3 2
m
y x mx C
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
1
C
2. Tìm m để đồ thị của hàm số
m
C
có tiếp tuyến tạo với đường thẳng
: 7 0d x y
góc
, biết
1
os
26
c
Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình
2
2cos3 cos 3 1 sin 2 2 3 os 2
4
x x x c x
2. Giải phương trình
3 3 1 1x x x
Câu III (1 điểm) Tính tích phân
Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân đỉnh A,
2AB a
. Gọi I trung
điểm của cạnh BC. Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt phẳng (ABC) thỏa mãn
2IA IH 
uur uuur
. Góc giữa SC
mặt đáy (ABC) bằng
0
60
. Hãy tính thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách từ trung điểm K của SB đến mặt
phẳng (SAH).
Câu V (1 điểm) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn
2 2 2
1a b c
.
Chứng minh rằng
5 3 5 3 5 3
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3
3
a a a b b b c c c
b c c a a b
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD diện tích bằng 12, tâm I giao
điểm của đường thẳng
: 3 0d x y
': 6 0d x y
. Trung điểm một cạnh là giao điểm của d với trục Ox.
Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm
(0; 1;2)M
( 1;1;3)N
. Viết phương trình
mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ
0;0;2K
đến (P) đạt giá trị lớn nhất
Câu VII.a (1,0 điểm) Cho khai triển
0
n
n
k n k k
n
k
a b C a b
với quy ước số hạng thứ i của khai triển số hạng
ứng với k = i-1.Hãy tìm các giá tr của x biết rằng số hạng thứ 6 trong khai triển
8
1
1
3
1
log 3 1
log 9 7
2
5
2
2 2
x
x
là 224.
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1. Cho tam giác ABC cân tại A, phương trình các cạnh AB, BC lần lượt
2 1 0x y
3 5 0x y
. Viết phương trình cạnh AC biết AC đi qua điểm M(1;-3).
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm
2;3;1 , 1;2;0 , 1;1; 2A B C
. Tìm tọa độ
trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
MÔN: TOÁN; KHỐI: B+D
(Thời gian làm bài 180’ không kể thời gian phát đề)
đề thi thử Đại học môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử Đại học môn Toán - Người đăng: dunga15k60
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đề thi thử Đại học môn Toán 9 10 448