Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đại học môn Vật lý - Khối A và A1 (2012-2013, Đà Nẵng)

Được đăng lên bởi xuannambka
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2012 – 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 06 trang)
Ngày 09/12/2012

Môn: VẬT LÝ ; Khối : A và A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần IV sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)

Họ, tên thí sinh:..........................................................
Số báo danh:...............................................................
Cho biết: hằng số Plăng h  6,625.1034 J .s; độ lớn điện tích nguyên tố e  1,6.1019 C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c  3.108 m / s; số Avôgadrô N A  6,02.1023 mol 1.
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở vị trí cân bằng, độ lớn vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.
B. Ở vị trí cân bằng, độ lớn gia tốc của vật đạt giá trị cực đại.
C. Ở vị trí biên, độ lớn vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.
D. Ở vị trí biên, độ lớn gia tốc của vật bằng 0.
Câu 2: Một chấ t điể m dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Gia tốc của chấ t điể m bằng không khi
A. động năng của chấ t điể m cực đại.
B. động năng của chấ t điể m bằng không.
C. lực kéo về tác dụng vào chấ t điể m cực đại.
D. chấ t điể m ở vị trí biên.
Câu 3: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực kéo về có độ lớn cực đại.
B. gia tốc có độ lớn cực tiểu.
C. lực kéo về có độ lớn bằ ng không.
D. vận tốc có độ lớn cực đại.
Câu 4: Một chấ t điể m dao động điều hòa với biên độ 10 cm và chu kì 0,2 s. Tốc độ trung bình lớn
1
nhất của chấ t điể m trong khoảng thời gian Δt =
s là
15
A. 1,5 m/s.
B. 1,3 m/s.
C. 2,1 m/s.
D. 2,6 m/s.
Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 2cos2πt (cm), t tính bằng s. Mốc thế
năng ở vị trí cân bằng. Tính từ lúc t = 0, chất điểm có động năng bằng thế năng lần thứ 2012 vào thời
điểm
4025
4021
4023
2011
A.
B.
C.
D.
s.
s.
s.
s.
4
4
8
8
Câu 6: Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp u  U 0 cos t (V ). tại thời
điểm t1 và t2 thì điện áp và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có độ lớn lần lượt là
và

A. 100V

V,
B. 200V

phải bằng bao nhiêu?
C.200 V
D. 100

= 100V,

= 2,5A. Hỏi

V

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi
gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng của vâ ̣t và thế
năng của lò xo là
A. 1/2.
B. 3.
C. 2.
D. 1/3.
1
Câu 8: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau s thì
8
...
ĐỀ THI THỬ ĐA
̣
I HỌC LẦN III NĂM HỌC 2012 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 06 trang)
Ngày 09/12/2012
Môn: VẬT LÝ ; Khối : A và A1
Thời gian la
̀
m ba
̀
i: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần IV sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)
Họ, tên thí sinh:..........................................................
Số báo danh:...............................................................
Cho biết: hằng số Plăng
34
6,625.10 . ;h J s
độ lớn điện tích nguyên tố
19
1,6.10 ;eC
tốc độ ánh sáng
trong chân không
8
3.10 / ;c m s
số Avôgadrô
23 1
6,02.10 .
A
N mol
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở vị trí cân bằng, độ lớn vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.
B. vị trí cân bằng, độ lớn gia tốc của vật đạt giá trị cực đại.
C. vị trí biên, độ lớn vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.
D. vị trí biên, độ lớn gia tốc của vật bằng 0.
Câu 2: Một chất điê
̉
m dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Gia tốc của chất điê
̉
m bằng không khi
A. động năng của chất điê
̉
m cực đại. B. động năng của chất điê
̉
m bằng không.
C. lực kéo về tác dụng vào chất điê
̉
m cực đại. D. chất điê
̉
m ở vị trí biên.
Câu 3: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực ke
́
o về có độ lớn cực đại. B. gia tốc có độ lớn cực tiểu.
C. lực ke
́
o về có độ lớn bằng không. D. vận tốc có độ lớn cực đại.
Câu 4: Một chất điê
̉
m dao động điều hòa với biên độ 10 cm chu 0,2 s. Tốc độ trung bình lớn
nhất của chất điê
̉
m trong khoảng thời gian
1
Δt = s
15
A. 1,5 m/s. B. 1,3 m/s. C. 2,1 m/s. D. 2,6 m/s.
Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 2cos2πt (cm), t tính bằng s. Mốc thế
năng ở vị trí cân bằng. Tính từ lúc t = 0, chất điểm động năng bằng thế năng lần thứ 2012 o thời
điểm
A.
4025
s.
4
B.
2011
s.
4
C.
D.
4023
s.
8
Câu 6: Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp
0
cos ( ).u U t V
tại thời
điểm
1
t
2
t
thì điện áp cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây độ lớn lần lượt = 100V,
V, = 2,5A. Hỏi phải bằng bao nhiêu?
A. 100V B. 200V C.200 V D. 100 V
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi
gia tốc của vật độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng cu
̉
a vâ
̣
t và thế
năng của lo
̀
xo là
A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3.
Câu 8: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Mốc thế năng vị trí cân bằng. Csau
1
s
8
thì
động năng lại bằng thế năng, trong thời gian 0,5 s vật đi được đoạn đường 8 cm. Chọn t = 0 lúc vật
qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
A.
π
x = 2cos(4πt + ) (cm).
2
B.
π
x = 4cos(2πt - ) (cm).
2
C.
π
x = 2cos(4πt - ) (cm).
2
D.
π
x = 4cos(2πt + ) (cm).
2
Trang 1/6 Mã đề 123
Đề thi thử Đại học môn Vật lý - Khối A và A1 (2012-2013, Đà Nẵng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử Đại học môn Vật lý - Khối A và A1 (2012-2013, Đà Nẵng) - Người đăng: xuannambka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử Đại học môn Vật lý - Khối A và A1 (2012-2013, Đà Nẵng) 9 10 35