Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Toán; Khối: D

Được đăng lên bởi Minh Hai Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: Toán; Khối: D
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát
đề

Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = x 3 − 3x 2 + 2 x .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số đã cho.

2. Cho đường thẳng d : y = mx + m − 3 . Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại giao điểm A của

đồ thị ( C ) với trục tung tạo với đường thẳng d một góc 450 .
Câu II (2,0 điểm)
1 + cosx
= 2sin x + 2 3cosx − 3
1. Giải phương trình:
sin x

(

)

2. Giải bất phương trình: 5 x + 6 x 2 + x 3 − x 4 .log 2 x > x 2 − x log 2 x + 5 + 5 6 + x − x 2
Câu III (2,0 điểm)
1. Tìm m để phương trình sau đây có đúng bốn nghiệm thực phân biệt:

m ( x + 4 ) x 2 + 2 = 5 x 2 + 8 x + 24
2. Cho hai số dương x, y thỏa mãn: x + y = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1 
1 
P =  x 2 + 2 ÷ y 2 + 2 ÷
y 
x 

Câu IV (2,0 điểm)
1. Cho hình chóp S . ABC có SA = 3a , SA tạo với mặt đáy góc 600 . Tam giác ABC vuông tại
B, ·
ACB = 300 . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, hai mặt phẳng ( SGB ) và ( SGC ) cùng
vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C
đến mặt phẳng ( SAB ) .
2bc
2. Nhận dạng tam giác ABC biết: cos ( B − C ) = 2 .
a
Câu V (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, biết A ( −1;1) , trực tâm H ( 1;3) ,
trung điểm của cạnh BC là M ( 5;5 ) . Xác định tọa độ các đỉnh B, C của tam giác ABC.

2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho M ( 2;1) và đường tròn ( C ) : ( x − 1) + ( y − 2 ) = 5 .
2

2

Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt đường tròn (C) tại hai phân biệt A, B sao cho
đoạn AB có độ dài ngắn nhất.
----------Hết----------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………..………………………… ; Số báo danh: ……………...……

...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: Toán; Khối: D
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát
đề
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số
3 2
3 2y x x x
= +
.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
( )
C
của hàm số đã cho.
2. Cho đường thẳng
: 3d y mx m
= +
. Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị
( )
C
tại giao điểm A của
đồ thị
( )
C
với trục tung tạo với đường thẳng d một góc
0
45
.
Câu II (2,0 điểm)
1. Giải phương trình:
1 cos
2sin 2 3cos 3
sin
x
x x
x
+
= +
2. Giải bất phương trình:
( )
2 3 4 2 2
2 2
5 6 .log log 5 5 6x x x x x x x x x x+ + > + + +
Câu III (2,0 điểm)
1. Tìm
m
để phương trình sau đây có đúng bốn nghiệm thực phân biệt:
( )
2 2
4 2 5 8 24m x x x x
+ + = + +
2. Cho hai số dương x, y thỏa mãn:
1x y
+ =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2 2
2 2
1 1
P x y
y x
= + +
÷
÷
Câu IV (2,0 điểm)
1. Cho hình chóp
có
3SA a
=
, SA tạo với mặt đáy góc
0
60
. Tam giác ABC vuông tại
B,
·
0
30ACB =
. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, hai mặt phẳng
( )
SGC
cùng
vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C
đến mặt phẳng
( )
SAB
.
2. Nhận dạng tam giác ABC biết:
( )
2
2bc
cos B C
a
=
.
Câu V (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, biết
( )
1;1A
, trực tâm
( )
1;3H
,
trung điểm của cạnh BC là
( )
5;5M
. Xác định tọa độ các đỉnh B, C của tam giác ABC.
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
( )
2;1M
và đưng tròn
( ) ( ) ( )
2 2
: 1 2 5C x y
+ =
.
Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt đường tròn (C) tại hai phân biệt A, B sao cho
đoạn AB có độ dài ngắn nhất.
----------Hết----------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Toán; Khối: D - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Toán; Khối: D - Người đăng: Minh Hai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: Toán; Khối: D 9 10 308