Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011 MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM

Được đăng lên bởi Thành Lê Mậu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011
MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM
Thời gian: 90 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp:…….

Mã đề: 132
Cho biết khối lượng nguyên tử (đơn vị đvC) của các nghuyên tố: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Cl =
35,5, S = 32, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Al = 27, Zn = 65, Fe = 56,
Ag = 108,
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( Câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Điện phân 400 ml dung dịch chứa 2 muối KCl và CuCl 2 với điện cực trơ và màng ngăn cho đến khi ở
anot thoát ra 3,36lít khí(đktc) thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dich sau điện phân cần 100 ml dd HNO 3
1M. Dung dịch sau khi trung hòa tác dụng với AgNO3 dư sinh ra 2,87 (gam) kết tủa trắng. Tính nồng độ mol
của mỗi muối trong dung dịch trước điện phân.
A. [CuCl2]=0,25M, [KCl]=0,03M
B. [CuCl2]=2,5M, [KCl]=0,3M
C. [CuCl2]=0,25M, [KCl]=3M
D. [CuCl2]=0,25M, [KCl]=0,3M

Câu 2: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai
A. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
B. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
Câu 3: Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (3)
B. (3);(4);(1) ; (6)
C. (1); (2) ; (6).
D. (1) ; (2) ; (3) ; (4)

Câu 4: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3 số đồng phân của Y là:
A. 6
B. 4
C. 7
D. 5
Câu 5: Cho 2,16g Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 dư, thu được 0,224lit (ĐKTC) khí X nguyên chất. Cô
cạn dung dịch thu được 14,32g muối khan. Khí X là
A. N2O
B. NO

C. NO2

D. N2

Câu 6: Nhôm có phản ứng với dung dịch nào sau đây: H 2SO4 loãng (1); KNO3 (2), Ba(OH)2 (3); AgNO3 (4);
FeCl3 (5); MgSO4 (6); H2SO4 đặc nguội (7); HNO3 loãng (8):
A. dung dịch 1, 4, 5, 8
B. dung dịch 1, 3, 4, 5, 8
C. dung dịch 1, 3, 4, 5, 7, 8
D. dung dịch 3, 4, 5, 8

Câu 7: Dung dịch A chứa NaOH và 0,03mol NaAlO 2. Cho dung dịch chứa 0,1mol HCl vào dung dịch A thu
được 1,56g kết tủa. Khối lượng NaOH trong dung dịch X là
A. 3,2g hoặc 1,6g
B. 1,6g hoặc 0,8g
C. 3,2g

D. 0,8g

Câu 8: Đốt cháy một ancol đa chức X thu được 1,76 g CO 2 và 0,90 g H2O. X không phản ứng với Cu(OH) 2
và khi bị oxi hoá cho ra một chất Y chứa 1 chức andeh...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011
MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM
Thời gian: 90 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp:…….
Cho biết khối lượng nguyên tử (đơn vị đvC) của các nghuyên tố: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Cl =
35,5, S = 32, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Al = 27, Zn = 65, Fe = 56,
Ag = 108,
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( Câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Điện phân 400 ml dung dịch chứa 2 muối KClCuCl
2
với điện cực trơmàng ngăn cho đến khi
anot thoát ra 3,36lít khí(đktc) thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dich sau điện phân cần 100 ml dd HNO
3
1M. Dung dịch sau khi trung hòa tác dụng với AgNO
3
sinh ra 2,87 (gam) kết tủa trắng. Tính nồng độ mol
của mỗi muối trong dung dịch trước điện phân.
A. [CuCl
2
]=0,25M, [KCl]=0,03M B. [CuCl
2
]=2,5M, [KCl]=0,3M
C. [CuCl
2
]=0,25M, [KCl]=3M D. [CuCl
2
]=0,25M, [KCl]=0,3M
Câu 2: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai
A. CaCO
3
→ CaO → CaC
2
→ C
2
H
2
→C
4
H
4
→ Buta-1,3-đien → X.
B. Tinh bột → glucozơ → C
2
H
5
OH → Buta-1,3-đien→ X.
C. CH
4
→ C
2
H
2
→C
4
H
4
→ Buta-1,3-đien → X.
D. Xenlulozơ → glucozơ → C
2
H
4
→ C
2
H
5
OH → Buta-1,3-đien → X.
Câu 3: Trong số các polime sau: [- NH-(CH
2
)
6
- NH-CO - (CH
2
)
4
- CO-]
n
(1); [-NH-(CH
2
)
5
-CO -]
n
(2) ;
[-NH-(CH
2
)
6
- CO-]
n
(3) ; [C
6
H
7
O
2
(OOCCH
3
)
3
]
n
(4) ; (-CH
2
-CH
2
-)
n
(5) ; (-CH
2
-CH=CH-CH
2
-)
n
(6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (3) B. (3);(4);(1) ; (6) C. (1); (2) ; (6). D. (1) ; (2) ; (3) ; (4)
Câu 4: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C
6
H
12
N
2
O
3
số đồng phân của Y là:
A. 6 B. 4 C. 7 D. 5
Câu 5: Cho 2,16g Mg tác dụng hết với dung dịch HNO
3
dư, thu được 0,224lit (ĐKTC) khí X nguyên chất. Cô
cạn dung dịch thu được 14,32g muối khan. Khí X là
A. N
2
O B. NO C. NO
2
D. N
2
Câu 6: Nhôm có phản ứng với dung dịch nào sau đây: H
2
SO
4
loãng (1); KNO
3
(2), Ba(OH)
2
(3); AgNO
3
(4);
FeCl
3
(5); MgSO
4
(6); H
2
SO
4
đặc nguội (7); HNO
3
loãng (8):
A. dung dịch 1, 4, 5, 8 B. dung dịch 1, 3, 4, 5, 8
C. dung dịch 1, 3, 4, 5, 7, 8 D. dung dịch 3, 4, 5, 8
Câu 7: Dung dịch A chứa NaOH 0,03mol NaAlO
2
. Cho
dung dịch chứa 0,1mol
HCl
vào
dung dịch A thu
được 1,56g kết tủa. Khối lượng NaOH trong dung dịch X là
A. 3,2g hoặc 1,6g B. 1,6g hoặc 0,8g C. 3,2g D. 0,8g
Câu 8: Đốt cháy một ancol đa chức X thu được 1,76 g CO
2
0,90 g H
2
O. X không phản ứng với Cu(OH)
2
khi bị oxi hoá cho ra một chất Y chứa 1 chức andehit 1 chức xeton.Công thức phân tử công thức cấu
tạo của X là:
A. C
4
H
10
O
2
; CH
2
OH-CH
2
-CH
2
-CH
2
OH B. C
5
H
12
O
2
; CH
2
OH-CH
2
-CHOH -CH
2
-CH
3
C. C
4
H
10
O
2
; CH
3
-CHOH-CHOH-CH
3
D. C
4
H
10
O
2
; CH
2
OH-CH
2
-CHOH-CH
3
Câu 9: Cho 0,2 mol chất X(CH
6
O
3
N
2
) tác dụng với dd chứa 200ml NaOH 2M đun nóng thu được chất khí làm
xanh quỳ tím ẩm và dd Y.Cô cạn dd Y thu được m(g) chất rắn.Giá trị của m là:
A. 30 B. 43,6 C. 25 D. 11,4
Câu 10: Cation kim loại M
+
có cấu hình electron [Ne] 3s
2
3p
6
. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Để điều chế kim loại M có thể điện phân dung dịch muối clorua của M
B. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố M ở ô thứ 18, chu kì 3, PNC nhóm VIII
C. Kim loại M phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường
D. Kim loại M khử được Cu
2+
trong dung dịch muối đồng
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
Mã đề: 132
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011 MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011 MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM - Người đăng: Thành Lê Mậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2010-2011 MÔN: HÓA HỌC- THPT HOÀNG DIỆU- QUẢNG NAM 9 10 577