Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Sinh Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1 (4,0 điểm)
1.1. Phương pháp độc đáo của MenĐen là gì ? Trình bày nội dung cơ bản phương pháp
phân tích các thế hệ lai của MenĐen ? (1,5 điểm)
1.2 (2,5 điểm) Ở hoa dạ lan, tính trạng hoa màu đỏ được quy định bởi gen (D) là trội
hoàn toàn so với hoa màu trắng (d) .Gen xác định các tính trạng nói trên tồn tại trên NST
thường.
a. Khi cho hoa đỏ lai với hoa trắng thì kết quả F1 như thế nào?
b. Ở một trường hợp khác, nếu hoa đỏ là trội không hoàn toàn thì kiểu hình F 1 sẽ như thế
nào khi cho hai thứ hoa nói trên lai với nhau? Phép lai tuân theo qui luật di truyền nào?
(không cần lập sơ đồ lai)
Câu 2. (4,0 điểm)
2.1 Thụ tinh là gì? (1,0 điểm)
2.2 (3,0 điểm) Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái 2n = 44 NST, sau một số đợt
nguyên phân liên tiếp, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 11220
NST. Các tế bào con tạo ra trở thành tế bào sinh trứng , giảm phân cho các trứng. Hiệu suất
thụ tinh của trứng 25% ,của tinh trùng là 6,25% . Mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1
hợp tử .
a/ Xác định số lượng hợp tử được hình thành?
b/ Tính số lượng tế bào sinh trứng và số lượng tế bào sinh tinh trùng cần thiết để hoàn
tất quá trình thụ tinh?
Câu 3 (4,0 điểm)
3.1 (1,0 điểm) Giải thích vì sao trâu , bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?
3.2 (3,0 điểm)
Nếu 2 gen có cùng số liên kết hidrô là 1300, gen 1 có tỉ lệ

A T
1 , còn gen 2 có tỉ lệ
GX

A T
2
 . Cho biết gen nào có số lượng nuclêôtit nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu ?
GX
3

Câu 4. (3,0 điểm) Một gen dài 0,408 µm , trong đó số nuclêôtít của T = 1,5 số nuclêôtít
không bổ sung với nó. Do đột biến mất đoạn nên phần gen còn lại gồm : 900 nuclêôtít loại
A và T , 456 nuclêôtít loại G và X .
a/Khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi thì nhu cầu về từng loại nuclêôtít giảm đi bao nhiêu
so với khi gen chưa bị đột biến ?
b/Đoạn mạch kép bị mất gồm bao nhiêu cặp nuclêôtít ?
Câu 5.(3,0 điểm)
5.1 ( 2,0 điểm ) Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ? Tại sao cần phải đấu
tranh chống ô nhiễm môi trường ?
5.2 ( 1,0 điểm ) Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống
nghiệm ?
Câu 6. (2,0 điểm) Thế nào là sinh vật hằng nhiệt ? Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và
sinh vật biến nhiệt , sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi
nhiệt độ của môi trường ? Tại sao ?
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Sinh Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1 (4,0 điểm)
1.1. Phương pháp độc đáo của MenĐen ? Trình bày nội dung bản phương pháp
phân tích các thế hệ lai của MenĐen ? (1,5 điểm)
1.2 (2,5 điểm) hoa dạ lan, tính trạng hoa u đỏ được quy định bởi gen (D) trội
hoàn toàn so với hoa màu trắng (d) .Gen xác định các tính trạng nói trên tồn tại trên NST
thường.
a. Khi cho hoa đỏ lai với hoa trắng thì kết quả F
1
như thế nào?
b. Ở một trường hợp khác, nếu hoa đỏ là trội không hoàn toàn thì kiểu hình F
1
sẽ như thế
nào khi cho hai thứ hoa nói trên lai với nhau? Phép lai tuân theo qui luật di truyền nào?
(không cần lập sơ đồ lai)
Câu 2. (4,0 điểm)
2.1 Thụ tinh là gì? (1,0 điểm)
2.2 (3,0 điểm) Một tế o sinh dục khai của thỏ cái 2n = 44 NST, sau một số đợt
nguyên phân liên tiếp, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 11220
NST. Các tế bào con tạo ra trở thành tế bào sinh trứng , giảm phân cho các trứng. Hiệu suất
thụ tinh của trứng 25% ,của tinh trùng là 6,25% . Mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1
hợp tử .
a/ Xác định số lượng hợp tử được hình thành?
b/ Tính số ợng tế bào sinh trứng số lượng tế bào sinh tinh trùng cần thiết để hoàn
tất quá trình thụ tinh?
Câu 3 (4,0 điểm)
3.1 (1,0 điểm) Giải thích vì sao trâu , bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?
3.2 (3,0 điểm)
Nếu 2 gen ng số liên kết hidrô 1300, gen 1 tỉ lệ
1
XG
TA
, còn gen 2 tỉ lệ
XG
TA
3
2
. Cho biết gen nào có số lượng nuclêôtit nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu ?
Câu 4. (3,0 điểm) Một gen dài 0,408 µm , trong đó số nuclêôtít của T = 1,5 số nuclêôtít
không bổ sung với nó. Do đột biến mất đoạn nên phần gen còn lại gồm : 900 nuclêôtít loại
A và T , 456 nuclêôtít loại G và X .
a/Khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi thì nhu cầu về từng loại nuclêôtít giảm đi bao nhiêu
so với khi gen chưa bị đột biến ?
b/Đoạn mạch kép bị mất gồm bao nhiêu cặp nuclêôtít ?
Câu 5.(3,0 điểm)
5.1 ( 2,0 điểm ) Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ? Tại sao cần phải đấu
tranh chống ô nhiễm môi trường ?
5.2 ( 1,0 điểm ) Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống
nghiệm ?
Câu 6. (2,0 điểm) Thế nào là sinh vật hằng nhiệt ? Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và
sinh vật biến nhiệt , sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi
nhiệt độ của môi trường ? Tại sao ?
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học 9 10 795