Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Tin Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Bài 1: (7điểm) Số tự nhiên n được gọi là số chính phương nếu n thể hiện được ở dạng
bình phương của một số tự nhiên khác.
VD: 1 là số chính phương vì 1=12
4 là số chính phương vì 4=22
a/ Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (0<n<255) in ra n số chính phương đầu
tiên bắt đầu từ số 1.
b/ nhập vào từ bàn phím số tự nhiên m, kiểm tra xem m có phải là số chính
phương hay không. Nếu m là số chính phương thì thông báo ra màn hình m là số
chính phương, ngược lại in ra màn hình số chính phương nhỏ nhất lớn hơn m.
Bài 2: (7điểm)
a/ Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương có giá trị không vượt quá 65000,
in ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của chúng.
b/ In ra màn hình tất cả các ước chung của hai số trên.
(Không xét các trường hợp giá trị nhập vào không hợp lệ)
Bài 1: (7điểm) Tính và in ra màn hình kết quả của các dãy số sau với số nguyên
dương n nhập từ bàn phím, (0<n<13) nếu nhập n không đúng yêu cầu thì buộc phải
nhập lại.
a/ S1=1/2+2/3+3/4+…+n/(n+1)
b/ S2=1+1/2!+1//3!+…+1/n! (n!=1.2.3. … .n)
(Tổng S1, S2 lấy 3 số thập phân)
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Tin Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Bài 1: (7điểm) Số tự nhiên n được gọi là số chính phương nếu n thể hiện được ở dạng
bình phương của một số tự nhiên khác.
VD: 1 là số chính phương vì 1=1
2
4 là số chính phương vì 4=2
2
a/ Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (0<n<255) in ra n số chính phương đầu
tiên bắt đầu từ số 1.
b/ nhập vào từ bàn phím số tự nhiên m, kiểm tra xem m phải số chính
phương hay không. Nếu m số chính phương thì thông báo ra màn hình m số
chính phương, ngược lại in ra màn hình số chính phương nhỏ nhất lớn hơn m.
Bài 2: (7điểm)
a/ Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương giá trị không vượt quá 65000,
in ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của chúng.
b/ In ra màn hình tất cả các ước chung của hai số trên.
(Không xét các trường hợp giá trị nhập vào không hợp lệ)
Bài 1: (7điểm) Tính in ra màn hình kết quả của các dãy s sau với số nguyên
dương n nhập từ bàn phím, (0<n<13) nếu nhập n không đúng yêu cầu thì buộc phải
nhập lại.
a/ S1=1/2+2/3+3/4+…+n/(n+1)
b/ S2=1+1/2!+1//3!+…+1/n! (n!=1.2.3. … .n)
(Tổng S1, S2 lấy 3 số thập phân)
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học 9 10 924