Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Được đăng lên bởi Bao Trùm Bóng Tối
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong
suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa, khi hết 300ml
hoặc 700ml thì đều thu được a gam kết tủa.Giá trị của a và m lần lượt là:
A: 15,6 và 55,4
C: 23,4 và 35,9

B: 23,4 và 56,3
D: 15,6 và 27,7

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng
tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M.
Giá trị của M là
A: 40,2

B: 39,6

C: 21,8

D: 28,4

Câu 3: Nhiệt phân các chất sau: NH4NO3, CaCO3, Cu(NO3)2, KMnO4, Mg(OH)2, AgNO3, NH4Cl,
Al(OH)3. Số phản ứng xảy ra và số phản ứng oxi hóa khử là:
A: 8-5

B: 6-4

C: 7-5

D: 8-4

Câu 4: Cho các nguyên tố : Na, Ca, H, O, S có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có KLPT nhỏ hơn
hoặc bằng 82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?
A: 8

B: 7

C: 5

D: 6

Câu 5: Cho khí H2S lội chậm cho đến dư qua hỗn hợp gồm FeCl3, AlCl3, NH4Cl, CuCl2 thu được kết
tủa X, thành phân của X là:
A: CuS, S

B: CuS

C: FeS, CuS

D: FeS, Al2S3, CuS

Câu 6: Cho 10,2 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung
dịch chứa 0,45 mol AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 32,4 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A: CH C-[CH2]2-CHO
C: CH2=C=CH-CHO

B: CH3-C C-CHO
D: CH C-CH2-CHO

Câu 7: Hỗn hợp khí A gồm Cl2 và O2. Cho A phản ứng vừa hết với 1 hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg và 8,1
gam Al thu được 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và các oxit của 2 kim loại. Thành phần % theo khối
lượng của các khí trong A là
A: 90% và 10%
C: 73,5% và 26,5%

B: 15,5% và 84,5%
D: 65% và 35%

>> Truy cập  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất

1/27

Câu 8: Cho 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM thu được 8,55 gam
kết tủa. Thêm tiếp 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là
18,8475 gam. Giá trị của X là
A: 0,1

B: 0,12

C: 0,06

D: 0,09

Câu 9: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay nhanh hơn nếu ta
thêm vào:
A: HgSO4

B: Al2(SO4)3

C: Na2SO4

D: MgSO4

Câu 10: Sắp xếp các ion theo chiều giảm dần tính oxi hóa (Từ trái qua phải)
A: Ag+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, H+
B: Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+
C: Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+
D: Fe3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, H+
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồ...
>> Truy cp http://tuyensinh247.com/ để hc Toán Hóa Sinh Văn – Anh tt nht 1/27
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong
suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa, khi hết 300ml
hoặc 700ml thì đều thu được a gam kết tủa.Giá trị của a và m lần lượt là:
A: 15,6 và 55,4 B: 23,4 và 56,3
C: 23,4 và 35,9 D: 15,6 và 27,7
Câu 2: Hợp chất hữu X được tạo bởi glixerol axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng
tổng số nguyên tử C O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M.
Giá trị của M là
A: 40,2 B: 39,6 C: 21,8 D: 28,4
Câu 3: Nhiệt phân các chất sau: NH4NO3, CaCO3, Cu(NO3)2, KMnO4, Mg(OH)2, AgNO3, NH4Cl,
Al(OH)3. Số phản ứng xảy ra và số phản ứng oxi hóa khử là:
A: 8-5 B: 6-4 C: 7-5 D: 8-4
Câu 4: Cho các nguyên tố : Na, Ca, H, O, S thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có KLPT nhỏ hơn
hoặc bằng 82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?
A: 8 B: 7 C: 5 D: 6
Câu 5: Cho khí H2S lội chậm cho đến qua hỗn hợp gồm FeCl3, AlCl3, NH4Cl, CuCl2 thu được kết
tủa X, thành phân của X là:
A: CuS, S B: CuS C: FeS, CuS D: FeS, Al2S3, CuS
Câu 6: Cho 10,2 gam một chất hữu X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung
dịch chứa 0,45 mol AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 32,4 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A: CH C-[CH2]2-CHO B: CH3-C C-CHO
C: CH2=C=CH-CHO D: CH C-CH2-CHO
Câu 7: Hn hp khí A gm Cl2 và O2. Cho A phn ng va hết vi 1 hn hp gm 4,8 gam Mg và 8,1
gam Al thu được 37,05 gam hn hp các mui clorua và các oxit ca 2 kim loi. Thành phn % theo khi
ng ca các khí trong A là
A: 90% và 10% B: 15,5% và 84,5%
C: 73,5% và 26,5% D: 65% và 35%
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Người đăng: Bao Trùm Bóng Tối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 9 10 903