Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015

Được đăng lên bởi tohoasinhtd-db
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa
của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015.
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được
1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
A. 7,66 gam. B. 7,78gam. C. 8,25 gam. D. 7,72 gam.
Câu 2: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện tượng quan sát được l
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3: Phân biệt dung dịch: H2N − CH2 − CH2COOH , CH3COOH , C2H5 − NH2, chỉ cần dùng một thuốc
thử là.
A. Natri kim loại. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Quỳ tím.
Câu 4: Đốt cháy một ancol X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Ancol X đã cho là.
A. Ancol etylic. B. Glyxerol. C. Etylenglycol. D. Ancol metylic.
Câu 5: Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều
chế trược tiếp acid axetic ( bằng 1 phản ứng ) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6: Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung
dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch banđầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.
Câu 7: Đun nóng 3,42 gam mantoz trong dung dịch acid sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản ứng, trung hòa acid
dư rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 3,78
gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantoz là.
A. 69,27%. B. 87,5%. C. .62,5%. D. 75,0%.
Câu 8 : Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O,
CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 9: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,12 gam chất rắn X
và dung dịch Y. Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,45gam chất rắn Z và
dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là.
A. 0,64. B. 1,28. C. 1,92. D. 1,6.
Câu 10: Một ancol đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. Chất X được điều chế trực tiếp từ
anđehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3OH . D. CH3OCH3
Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B ( đều có hóa trị không đổi ). Chia X thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứ HCl và H2SO4, thu được 3,36 lít H2( đktc )
Phần 2: Hòa tan hết trong HNO3 loãng thu đượ...
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa
của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015.
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được
1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
A. 7,66 gam. B. 7,78gam. C. 8,25 gam. D. 7,72 gam.
Câu 2: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện tượng quan sát được l
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3: Phân biệt dung dịch: H2N CH2 CH2COOH , CH3COOH , C2H5 NH2, chỉ cần dùng một thuốc
thử là.
A. Natri kim loại. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Quỳ tím.
Câu 4: Đốt cháy một ancol X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Ancol X đã cho là.
A. Ancol etylic. B. Glyxerol. C. Etylenglycol. D. Ancol metylic.
Câu 5: Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều
chế trược tiếp acid axetic ( bằng 1 phản ứng ) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6: Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xMNa2CO3 0,4M thu được dung
dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch banđầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.
Câu 7: Đun nóng 3,42 gam mantoz trong dung dịch acid sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản ứng, trung hòa acid
rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 3,78
gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantoz là.
A. 69,27%. B. 87,5%. C. .62,5%. D. 75,0%.
Câu 8 : Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O,
CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 9: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,12 gam chất rắn X
dung dịch Y. Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,45gam chất rắn Z
dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là.
A. 0,64. B. 1,28. C. 1,92. D. 1,6.
Câu 10: Một ancol đơn chức X % khối lượng oxi trong phân tử 50%. Chất X được điều chế trực tiếp từ
anđehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3OH . D. CH3OCH3
Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B ( đều có hóa trị không đổi ). Chia X thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứ HCl và H2SO4, thu được 3,36 lít H2( đktc )
Phần 2: Hòa tan hết trong HNO3 loãng thu được V lít ( đktc) khí NO. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 5,6.
Câu 12: Trung hòa 4,2 gam chất béo X, cần 3 ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số acid của chất béo X bằng:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 13: Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do
A. Chứa chủ yếu gốc acid béo no.
B. Chứa chủ yếu gốc acid béo không no.
C. Trong phân tử có gốc glixerol.
D. Chứa acid béo tự do.
Câu 14 : Cho 10 ml ancol etylic 920( khối lượng riêng của ancol etylic 0,8 gam/ml ) tác dụng hết với Na thì
thể tích khí sinh ra là.
A. 1,12 lít. B. 1,68 lít. C. 1,792 lít. D. 2,285 lít.
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015 - Trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015 - Người đăng: tohoasinhtd-db
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015 9 10 420