Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 - Chuyên KHTN - Lần 1

Được đăng lên bởi Bao Trùm Bóng Tối
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa
năm 2015 - Chuyên KHTN - Lần 1
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1( ID : 77386) Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa
đủ thuđược 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là.
Mã đề thi 135
A. 7,66 gam.
B. 7,78gam.
C. 8,25 gam.
D. 7,72 gam.
Câu 2 : ( ID : 77387) Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein , hiện
tượng quan sát được l
A. Dung dịch không màu chuyển thành hồng.
B. Dung dịch không màu chuyển thành xanh.
C. Dung dịch luôn không màu.
D. Dung dịch luôn màu hồng.
Câu 3 : ( ID : 77388) Phân biệt dung dịch: H2N − CH2 − CH2COOH , CH3COOH , C2H5 − NH2, chỉ cần
dùng một thuốc thử là.
A. Natri kim loại.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.

D. Quỳ tím.

Câu 4 : ( ID : 77389) Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic.

B. Glyxerol.

C. Etylenglycol.

D. Rượu metylic.

Câu 5 : ( ID : 77390) Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất
có thể điều chế trược tiếp axit axetic ( bằng 1 phản ứng ) là.
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 6 : ( ID : 77391) Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH xM và Na2CO3
0,4M thu được dung dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung
dịch banđầu là.
A. 0,70M.

B. 0,75M.

C. 0,5M.

D. 0,60M.

Câu 7 : ( ID : 77392) Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản
ứng, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun
nóng thuđược 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là.
A. 69,27%.

B. 87,5%.

C. .62,5%.

D. 75,0%.

Câu 8 : ( ID : 77393) Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2,
(CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

>> Truy cập  để học hóa tốt hơn

1/15

Câu 9 : ( ID : 77394) Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được
3,12 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được
3,45gam chất rắn Z và dung dịch chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là.
A. 0,64.

B. 1,28.

C. 1,92.

D. 1,6.

Câu 10 : ( ID : 77395) Một rượu đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. Chất X được điều
chế trực tiếp từ anđehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3OH .
...
>> Truy cp http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để hc hóa tốt hơn 1/15
Câu 1( ID : 77386) Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hn hp gm Fe, Mg và Al bng dung dch H
2
SO
4
loãng va
đủ thuđược 1,344 lít H
2
(đktc). Khi lượng mui khan thu được khi cô cn dung dch sau phn ng là.
A. 7,66 gam. B. 7,78gam. C. 8,25 gam. D. 7,72 gam.
Câu 2 : ( ID : 77387) Đin phân dung dch hn hp gm NaCl KCl vài git phenolphthalein , hin
ng quan sát được l
A. Dung dch không màu chuyn thành hng.
B. Dung dch không màu chuyn thành xanh.
C. Dung dch luôn không màu.
D. Dung dch luôn màu hng.
Câu 3 : ( ID : 77388) Phân bit dung dch: H
2
N CH
2
CH
2
COOH , CH
3
COOH , C
2
H
5
NH
2
, ch cn
dùng mt thuc th là.
A. Natri kim loi. B. Dung dch HCl. C. Dung dch NaOH. D. Qu tím.
Câu 4 : ( ID : 77389) Đt cháy mt rưu X, thu được s mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic. B. Glyxerol. C. Etylenglycol. D. Rượu metylic.
Câu 5 : ( ID : 77390) Cho các cht: CH
3
CH
2
OH, C
2
H
6
, CH
3
OH, CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
, C
4
H
10
, C
2
H
5
Cl. S cht
th điu chế trược tiếp axit axetic ( bng 1 phn ng ) là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6 : ( ID : 77391) Hp th 3,36 lít CO
2
vào 200,0 ml dung dch hn hp gm NaOH xM và Na
2
CO
3
0,4M thu đưc dung dch X có cha 19,98 gam hn hp mui khan. Nồng độ mol/l ca NaOH trong dung
dch banđầu là.
A. 0,70M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,60M.
Câu 7 : ( ID : 77392) Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản
ng, trung hòa axit rồi cho hn hp sn phm tác dng hoàn toàn vi dung dch AgNO
3
trong NH
3
, đun
nóng thuđược 3,78 gam Ag. Hiu sut phn ng thy phân mantozo là.
A. 69,27%. B. 87,5%. C. .62,5%. D. 75,0%.
Câu 8 : ( ID : 77393) Phenol phn ứng được vi bao nhiêu cht trong s các cht sau: NaOH, HCl, Br
2
,
(CH
3
CO)
2
O, CH
3
COOH, Na, NaHCO
3
, CH
3
COCl ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Đề thi th THPT Quc Gia môn Hóa
năm 2015 - Chuyên KHTN - Ln 1
Thi gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 135
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 - Chuyên KHTN - Lần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 - Chuyên KHTN - Lần 1 - Người đăng: Bao Trùm Bóng Tối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 - Chuyên KHTN - Lần 1 9 10 76