Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN

Được đăng lên bởi Bao Trùm Bóng Tối
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN
Câu 1 : Sản phẩm thu được khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit là?
A .Axit axetic và ancol vinylic.

B . xit axetat và ancol vinylic.

C Axit axetic và ancol etylic.

D. Axit axetic và anđehit axetic.

Câu 2 : Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A . Ozon được dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn
B . Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất
C .Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
D . Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô
Câu 3 : Cho các polime: polietilen (1), poli(metyl metacrilat) (2), polibutađien (3), polisitiren(4),
poli(vinyl axetat) (5), tơ nilon-6,6 (6).Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch axit
và trong dung dịch kiềm là:
A . (1),(2),(5);(4)

B . (2),(3),(6).

C . (2),(5),(6).

D (1),(4),(5),(3)

Câu 4: Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44. 10^-10 và 197g/mol.
Biết khối lượng riêng của Au là 19,36g/cm3 Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích
trong tinh thể.
A . 25%

B . 68%).

C . 76%

D. 74%

Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm KMnO4 và MnO2 vào dung dịch HCl đặc, dư đun nóng (phản ứng hoàn toàn),
thấy thoát ra khí Cl2. Xác định % khối lượng MnO 2 trong hỗn hợp X, biết rằng HCl bị oxi hóa chiếm 60%
lượng HCl đã phản ứng?
A . 52,4%.

B . 26,9 %

C .45,2%

D. 21,59%.

Câu 6 : Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?
A . Ag+, Fe2+, NO3-, SO42-

B . Fe2+, NO3-, Cl-, H+

C . Ba2+, Na+, HSO4-, OH-

D. Cu2+, Fe3+, SO42-, NO3-

>> Truy cập  để học hóa tốt hơn

1/22

Câu 7 : Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô chất nào trong các chất sau?
A . NH3

B . NH3

C . HCl H2S

D. NaBr

Câu 8 : Hỗn hợp khí X gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in có tỉ khối so với SO2 là 0,75. Đốt cháy
hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A . 8,3 gam

B . 7,0 gam

C . 7,3 gam

D. 10,4 gam

Câu 9 : Cho dãy các chất: axetilen, andehit axetic, axit fomic, anilin, phenol, metyl xiclopropan. Số chất
trong dãy làm mất màu nước brom là?
A.6

B.4

C.5

D. 3

Câu 10 : Cho 28,8 gam hỗn hợp X gồm propinal, glucozo, fructozo tác dụng với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3 thì thu được 106,3 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của propinal trong X là
A . 37,5%

B . 42,5%

C . 40%

D. 40%

Câu 11 : Trường hợp nào sau đây không có phản ứng hóa học xảy ra?
A . Cho C...
>> Truy cp http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html  hc hóa t 1/22
Câu 1 : Sn phc khi thng axit là?
A .Axit axetic và ancol vinylic. B . xit axetat và ancol vinylic.
C Axit axetic và ancol etylic. D. 
Câu 2 : 
A 
B . 
C .
D . 
Câu 3 : Cho các polim        
-

A . (1),(2),(5);(4) B . (2),(3),(6).
C . (2),(5),(6). D (1),(4),(5),(3)
Câu 4:  Au   1,44. 10^-10 và 197g/mol.
 Au  Au 

A . 25% B . 68%). C . 76% D. 74%
Câu 5: 
4
và MnO
2


2

2


A . 52,4%. B . 26,9 % C .45,2% D. 21,59%.
Câu 6 : 
A . Ag
+
, Fe
2+
, NO
3
-
, SO
4
2-
B . Fe
2+
, NO
3
-
, Cl
-
, H
+
C . Ba
2+
, Na
+
, HSO
4
-
, OH
-
D. Cu
2+
, Fe
3+
, SO
4
2-
, NO
3
-
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN - Người đăng: Bao Trùm Bóng Tối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG: THPT HÀN THUYÊN 9 10 559