Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa

Được đăng lên bởi oloxa900
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 123

Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C 17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH vừa
đủ, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 46 gam.
B. 36 gam.
C. 23 gam.
D. 138 gam.
Câu 2. X là kim loại dẻo nhất và Y là kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại. Hai kim loại X, Y
lần lượt là
A. Au, Cu.
B. W, Ag.
C. Cr, Cu.
D. Au, Ag.
Câu 3. Có bao nhiêu amin đồng phân có công thức phân tử C3H9N ?
A. 1.
B. 2.
C. 4.

D. 3.

Câu 4. Phân tử khối trung bình của poli(vinyl clorua) là 250 000. Số mắt xích (trị số n) trung bình của loại
poli(vinyl clorua) này là
A. 2000.
B. 4000.
C. 3500.
D. 8928.
Câu 5. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt 2 khí SO2 và CO2 ?
A. H2O.
C. dung dịch NaOH.
B. dung dịch Ca(OH)2.
D. dung dịch Br2.
Câu 6. Để phân biệt các dung dịch gồm C 2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), C3H5(OH)3 và HCHO đựng trong các
lọ riêng biệt bị mất nhãn, dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)2.
C. Na kim loại.
B. dung dịch AgNO3 trong NH3.
D. dung dịch I2.
Câu 7. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl
A. Mg, Al2O3, Al(NO3)3 .
C. CuO, Ca(OH)2, Na2CO3.
B. Fe2O3, CaCO3, MgSO4.
D. Cu, Ca(OH)2, NaHCO3.
Câu 8. Thủy phân este X có công thức phân tử C 4H8O2 trong môi trường axit thu được metanol và axit Y. Y
có công thức cấu tạo là
A. CH3CH2CH2COOH.
C. CH3COOH.
B. CH3CH2COOH.
D. CH2=CHCOOH.
Câu 9. Cho 34 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, axit axetic và phenol tác dụng vừa đủ với Na, thu được 5,6
lít khí H2 (ở đktc) và m gam muối khan Y. Giá trị của m là
A. 39,25.
B. 45,25.
C. 44,75.
D. 45,00.
Câu 10. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?
A. Đun nóng fructozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa Ag.
B. Dung môi hòa tan được xenlulozơ là nước nguyên chất.
C. Etyl axetat tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước.
D. Dung dịch alanin trong nước làm chuyển màu quỳ tím.
Trang 1/4 – Mã đề thi 123

CâuA.11.FeCl
Các2.kim loại Na, Mg, B.
Ca được
Fe2O3điều
.
chế trong công
C.nghiệp
Fe(OH)
bằng
phương phápD. Fe(NO3)3.
3.
dung ứ...
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HÓA HỌC
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 123
Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Thực hiện phản ứng phòng hóa 0,5 mol chất o (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
bằng dung dịch NaOH vừa
đủ, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 46 gam. B. 36 gam. C. 23 gam. D. 138 gam.
Câu 2. X là kim loại dẻo nhất và Y là kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại. Hai kim loại X, Y
lần lượt là
A. Au, Cu. B. W, Ag. C. Cr, Cu. D. Au, Ag.
Câu 3. Có bao nhiêu amin đồng phân có công thức phân tử C
3
H
9
N ?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 4. Phân tử khối trung bình của poli(vinyl clorua) 250 000. Số mắt xích (trị số n) trung bình của loại
poli(vinyl clorua) này là
A. 2000. B. 4000. C. 3500. D. 8928.
Câu 5. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt 2 khí SO
2
và CO
2
?
A. H
2
O.
B. dung dịch Ca(OH)
2
.
C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch Br
2
.
Câu 6. Để phân biệt các dung dịch gồm C
2
H
5
OH, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), C
3
H
5
(OH)
3
HCHO đựng trong các
lọ riêng biệt bị mất nhãn, dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)
2
.
B. dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
C. Na kim loại.
D. dung dịch I
2
.
Câu 7. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl
A. Mg, Al
2
O
3
, Al(NO
3
)
3
.
B. Fe
2
O
3
, CaCO
3
, MgSO
4
.
C. CuO, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
.
D. Cu, Ca(OH)
2
, NaHCO
3
.
Câu 8. Thủy phân este X có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
trong môi trường axit thu được metanol và axit Y. Y
có công thức cấu tạo là
A. CH
3
CH
2
CH
2
COOH.
B. CH
3
CH
2
COOH.
C. CH
3
COOH.
D. CH
2
=CHCOOH.
Câu 9. Cho 34 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, axit axetic và phenol tác dụng vừa đủ với Na, thu được 5,6
lít khí H
2
(ở đktc) và m gam muối khan Y. Giá trị của m là
A. 39,25. B. 45,25. C. 44,75. D. 45,00.
Câu 10. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?
A. Đun nóng fructozơ với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được kết tủa Ag.
B. Dung môi hòa tan được xenlulozơ là nước nguyên chất.
C. Etyl axetat tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước.
D. Dung dịch alanin trong nước làm chuyển màu quỳ tím.
Trang 1/4 – Mã đề thi 123
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Người đăng: oloxa900
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 9 10 528