Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa

Được đăng lên bởi oloxa900
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 789

Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây được mô tả sai.
A. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl 2, xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh sau đó chuyển
thành nâu đỏ.
B. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3, xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa
tan dần đến trong suốt.
C. Dẫn từ từ đến dư khí H2 qua ống sứ chứa bột CuO màu đen nung nóng, thu được chất rắn màu đỏ.
D. Dẫn khí H2S qua dung dịch Pb(CH3COO)2, xuất hiện kết tủa đen bền.
CO2
H 2O
+Y
t
Câu 2. Cho sơ đồ sau: Ca 
G 
→ Y 
→ Z →
→ H. Chất rắn H là
A. CaO.
B. CaCO3.
C. Ca(OH)2.
o

D. Ca(HCO3)2.

Câu 3. Cho các kim loại: Mg, Al, Zn, Fe, Cr, Cu. Số kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác
dụng được với dung dịch NaOH là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 4. Lượng NaOH tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al và 15,3 gam Al 2O3
là
A. 14 gam.
B. 20 gam.
C. 16 gam.
D. 22 gam.
Câu 5. Cho dãy các chất: CH3COOC2H5, C6H5NH2 (anilin), C2H5OH, H2NCH2COOH, C6H5OH (phenol),
CH3COOH. Trong dãy chất trên, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 6. Có bao nhiêu amin đồng phân có công thức phân tử C3H9N ?
A. 4.
B. 1.
C. 2.

D. 3.

Câu 7. Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng làm cho không khí của Trái Đất nóng dần lên. Khí nào sau đây là
thành phần chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. SO2.
B. O3.
C. NO2.
D. CO2.
Câu 8. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt 2 khí SO2 và CO2 ?
A. H2O.
C. dung dịch Ca(OH)2.
B. dung dịch Br2.
D. dung dịch NaOH.
Câu 9. Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 3H6O2, đều tác dụng
với dung dịch NaOH là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 10. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: C3H7OH (X); HCOOCH3 (Y); CH3COOH (Z) là
A. (Y), (X), (Z).
B. (X), (Y), (Z).
C. (Z), (X), (Y).
D. (Y), (Z), (X).
Câu 11. Khử hoàn toàn 37,12 gam oxit sắt cần 14,336 lít khí CO (ở đktc). Công thức của oxit sắt là
A. FeO.
B. Fe2O3.
C. FeO hoặc Fe3O4.
D. Fe3O4.
Trang 1/4 – Mã đề thi 789

Câu 12. X là ki...
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HÓA HỌC
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 789
Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây được mô tả sai.
A. Cho từ t dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl
2
, xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh sau đó chuyển
thành nâu đỏ.
B. Cho từ từ đến dung dịch NH
3
vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
, xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa
tan dần đến trong suốt.
C. Dẫn từ từ đến dư khí H
2
qua ống sứ chứa bột CuO màu đen nung nóng, thu được chất rắn màu đỏ.
D. Dẫn khí H
2
S qua dung dịch Pb(CH
3
COO)
2
, xuất hiện kết tủa đen bền.
Câu 2. Cho sơ đồ sau: Ca
2
H O

Y
2
CO

Z
+ Y

G
o
t

H. Chất rắn H là
A. CaO. B. CaCO
3
. C. Ca(OH)
2
. D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 3. Cho các kim loại: Mg, Al, Zn, Fe, Cr, Cu. Số kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác
dụng được với dung dịch NaOH là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 4. Lượng NaOH tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al và 15,3 gam Al
2
O
3
A. 14 gam. B. 20 gam. C. 16 gam. D. 22 gam.
Câu 5. Cho dãy các chất: CH
3
COOC
2
H
5
, C
6
H
5
NH
2
(anilin), C
2
H
5
OH, H
2
NCH
2
COOH, C
6
H
5
OH (phenol),
CH
3
COOH. Trong dãy chất trên, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 6. Có bao nhiêu amin đồng phân có công thức phân tử C
3
H
9
N ?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7. Hiệu ứng nhà kính hiệu ứng làm cho không khí của Trái Đất nóng dần lên. Khí nào sau đây
thành phần chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. SO
2
. B. O
3
. C. NO
2
. D. CO
2
.
Câu 8. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt 2 khí SO
2
và CO
2
?
A. H
2
O.
B. dung dịch Br
2
.
C. dung dịch Ca(OH)
2
.
D. dung dịch NaOH.
Câu 9. Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C
3
H
6
O
2
, đều tác dụng
với dung dịch NaOH là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 10. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: C
3
H
7
OH (X); HCOOCH
3
(Y); CH
3
COOH (Z) là
A. (Y), (X), (Z). B. (X), (Y), (Z). C. (Z), (X), (Y). D. (Y), (Z), (X).
Câu 11. Khử hoàn toàn 37,12 gam oxit sắt cần 14,336 lít khí CO (ở đktc). Công thức của oxit sắt là
A. FeO. B. Fe
2
O
3
. C. FeO hoặc Fe
3
O
4
. D. Fe
3
O
4
.
Trang 1/4 – Mã đề thi 789
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Người đăng: oloxa900
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 9 10 507