Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trang1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ 03
Câu 1: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 , có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3
trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là :
A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có cơ chế giặt rửa khác nhau.
B. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có cấu tạo "đầu ưa nước" và "đuôi dài kị nước".
C. Chất giặt rửa tổng hợp và chất tẩy màu có cơ chế làm sạch giống nhau.
D. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều gây ô nhiễm môi trường vì không bị phân hủy theo
thời gian.
Câu 3: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với
100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đat hiệu suất 60%?
A. 125 gam
B. 150 gam
C. 175 gam
D. 200 gam
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Metyl α - glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng
mạch hở.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 5: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với
lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của
gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 68,0g; 43,2g.
B. 21,6g; 68,0g.
C. 43,2g; 68,0g.
D. 43,2g; 34,0g.
Câu 6: Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C 4H10O (1), C4H9Cl (2), C4H10 (3), C4H11N
(4) theo chiều tăng dần là
A. (3), (2), (1), (4). B. (4), (1), (2), (3).
C. (2), (4), (1), (3). D. (4), (3), (2), (1).
Câu 7: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
A. H2N–CH2–COOH ( glixerin)
B. CH3–CH–COOH
(anilin)
‫׀‬
NH2
C. CH3–CH–
D. HOOC–[CH2]2–CH–COOH
(axit glutaric)
‫׀‬CH–COOH (Valin)
‫׀‬
‫׀‬
CH3 NH2
NH2
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng :
(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp :
(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật .
(3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protit từ những chất vô cơ mà chỉ tổng
hợp được từ các aminoaxit
(4) Protein bền đối với nhiệt , đối với axit và kiềm .
A. (1),(2)
B. (2), (3)
C. (1) , (3)
D. (3) , (4)
Câu 9: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của
A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO 2, 6,3g H2O và 1,12 lít N2
(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A...
Trường THPT Phan Đăng Lưu Trang1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ 03
Câu 1: Một este có công thức phân tử là C
3
H
6
O
2
, có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, công thức cấu tạo của este đó là :
A. HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH
3
C. HCOOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có cơ chế giặt rửa khác nhau.
B. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có cấu tạo "đầu ưa nước" và "đuôi dài kị nước".
C. Chất giặt rửa tổng hợp và chất tẩy màu có cơ chế làm sạch giống nhau.
D. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều gây ô nhiễm môi trường vì không bị phân hủy theo
thời gian.
Câu 3: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với
100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đat hiệu suất 60%?
A. 125 gam B. 150 gam C. 175 gam D. 200 gam
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Metyl α - glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 5: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với
lượng vừa đủ dung dịch AgNO
3
trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của
gương và khối lượng AgNO
3
cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 68,0g; 43,2g. B. 21,6g; 68,0g. C. 43,2g; 68,0g. D. 43,2g; 34,0g.
Câu 6: Số đồng phân của các chất công thức phân tử C
4
H
10
O (1), C
4
H
9
Cl (2), C
4
H
10
(3), C
4
H
11
N
(4) theo chiều tăng dần là
A. (3), (2), (1), (4). B. (4), (1), (2), (3). C. (2), (4), (1), (3). D. (4), (3), (2), (1).
Câu 7: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
A. H
2
N–CH
2
–COOH ( glixerin) B. CH
3
–CH–COOH (anilin)
NH
2
C. CH
3
–CH– CH–COOH (Valin) D. HOOC–[CH
2
]
2
–CH–COOH (axit glutaric)
CH
3
NH
2
NH
2
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng :
(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp :
(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật .
(3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protit từ những chất vô cơ mà chỉ tổng
hợp được từ các aminoaxit
(4) Protein bền đối với nhiệt , đối với axit và kiềm .
A. (1),(2) B. (2), (3) C. (1) , (3) D. (3) , (4)
Câu 9: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của
A so với H
2
44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO
2
, 6,3g H
2
O 1,12 lít N
2
(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là
A. CH(NH
2
)
2
COOCH
3
; CH(NH
2
)
2
COOH. B.CH
2
(NH
2
)COOH; CH
2
(NH
2
)COOCH
3
.
C. CH
2
(NH
2
)COOCH
3
; CH
2
(NH
2
)COOH. D.CH(NH
2
)
2
COOH; CH(NH
2
)
2
COOCH
3
.
Câu 10: Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ lapsan?
A. Tơ tằm B. Tơ nilon-6,6 C. Xenlulozơ trinitrat D. Cao su thiên nhiên
׀
׀
׀
׀
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 9 10 283