Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trang1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ 03
Câu 1: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 , có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3
trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là :
A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có cơ chế giặt rửa khác nhau.
B. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có cấu tạo "đầu ưa nước" và "đuôi dài kị nước".
C. Chất giặt rửa tổng hợp và chất tẩy màu có cơ chế làm sạch giống nhau.
D. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều gây ô nhiễm môi trường vì không bị phân hủy theo
thời gian.
Câu 3: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với
100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đat hiệu suất 60%?
A. 125 gam
B. 150 gam
C. 175 gam
D. 200 gam
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Metyl α - glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng
mạch hở.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 5: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với
lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của
gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 68,0g; 43,2g.
B. 21,6g; 68,0g.
C. 43,2g; 68,0g.
D. 43,2g; 34,0g.
Câu 6: Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C 4H10O (1), C4H9Cl (2), C4H10 (3), C4H11N
(4) theo chiều tăng dần là
A. (3), (2), (1), (4). B. (4), (1), (2), (3).
C. (2), (4), (1), (3). D. (4), (3), (2), (1).
Câu 7: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
A. H2N–CH2–COOH ( glixerin)
B. CH3–CH–COOH
(anilin)
‫׀‬
NH2
C. CH3–CH–
D. HOOC–[CH2]2–CH–COOH
(axit glutaric)
‫׀‬CH–COOH (Valin)
‫׀‬
‫׀‬
CH3 NH2
NH2
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng :
(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp :
(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật .
(3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protit từ những chất vô cơ mà chỉ tổng
hợp được từ các aminoaxit
(4) Protein bền đối với nhiệt , đối với axit và kiềm .
A. (1),(2)
B. (2), (3)
C. (1) , (3)
D. (3) , (4)
Câu 9: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của
A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO 2, 6,3g H2O và 1,12 lít N2
(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A...
Trường THPT Phan Đăng Lưu Trang2
Câu 11: Khi clo hóa PVC ta thu được một loại clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử
clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12: Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H
2
SO
4
đặc, đun nóng tạo ra este có CTPT
C
4
H
6
O
2
. Tên gọi của este đó là:
A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. Metyl propionat. D. Vinyl axetat.
Câu 13: Khi thuỷ phân hoàn toàn 265,2 gam chất béo bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một
muối kali duy nhất. Tên gọi của chất béo là
A. glixerol tristearat (hay stearin). B. glixerol tripanmitat (hay panmitin).
C. glixerol trioleat (hay olein). D. glixerol trilinoleat (linolein).
Câu 14: Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO
2
theo sơ đồ sau:
CO
2
Tinh bột Glucozơ rượu etylic
Tính thể tích CO
2
sinh ra kèm theo sự tạo thành rượu etylic nếu CO
2
lúc đầu dùng là 1120 lít
(đktc) và hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%; 75%; 80%.
A. 373,3 lít B. 149,3 lít C. 280,0 lít D. 112,0 lít
Câu 15: Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự:
A. C
6
H
5
NH
2
; NH
3
;
CH
3
NH
2
; (CH
3
)
2
NH B. NH
3
; CH
3
NH
2
; (CH
3
)
2
NH; C
6
H
5
NH
2
C. (CH
3
)
2
NH; CH
3
NH
2
; NH
3
; C
6
H
5
NH
2
D. NH
3
; C
6
H
5
NH
2
; (CH
3
)
2
NH; CH
3
NH
2
Câu 16: Cho các dãy chuyển hóa:
Glixin
+
NaOH
A
+
HCl
X
Glixin
+
HCl
B
+
NaOH
Y
X và Y lần lượt là:
A. đều là ClH
3
NCH
2
COONa B. ClH
3
NCH
2
COOH và ClH
3
NCH
2
COONa
C. ClH
3
NCH
2
COONa và H
2
NCH
2
COONa D. ClH
3
NCH
2
COOH và H
2
NCH
2
COONa
Câu 17: Chất hữu cơ X có chứa 15,7303% nguyên tố N; 35,9551% nguyên tố O về khối lượng và
còn các nguyên tố C và H. Biết X có tính lưỡng tính và tác dụng với dung dịch HCl chỉ xảy ra
theo tỉ lệ 1 : 1. Cấu tạo thu gọn của X là
A. H
2
N-COO-CH
2
CH
3
C. H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH
B. H
2
N-CH
2
CH(CH
3
)-COOH D. H
2
N-CH
2
-COO-CH
3
Câu 18: Câu nào sau đây không đúng:
A. Khi nhỏ axit HNO
3
đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng
B. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên
C. Protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng
D. Khi cho Cu(OH)
2
vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh
Câu 19: Liên kết kim loại là
A. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.
B. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương và các ion âm.
C. liên kết giữa các nguyên tử bằng các cặp electron dùng chung.
D. liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương nguyên tử O tích
điện âm.
Câu 20: Cho bột Cu đến vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO
3
)
3
AgNO
3
thu được chất rắn X
và dung dịch Y. X, Y lần lượt là
A. X ( Ag, Cu); Y ( Cu
2+
, Fe
2+
). B. X ( Ag); Y ( Cu
2+
, Fe
2+
).
C. X ( Ag); Y (Cu
2+
). D. X (Fe); Y (Cu
2+
).
Câu 21: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, có màng ngăn 2 điện cực, người ta thu được
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 9 10 953