Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán năm 2014 chuyên Hà Nội Amsterdam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi thử môn Toán vào lớp 6 chuyên Hà Nội – Amsterdam
Bài 1: Tính

Bài 2: Có hai thùng dầu, nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của mỗi
thùng bằng nhau.Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng A gấp 3 số
dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu.
Bài 3: Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 là 20%. Giá hoa tháng 6 thấp hơn tháng 5 là 10%.
Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?
Bài 4: Hiện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3 . Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với tuổi
em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?
Bài 5: Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8 người làm
10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?
Bài 6: Tìm số có 3 chữ số

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm chiều dài
2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 8: Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc mỗi giờ
2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 9: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập phương để
xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập
phương lớn.
Bài 10: Một phép chia có thương là 5 và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia, số chia
và số dư là 2012.
Tự luận :(mỗi câu 2,5 điểm)
Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dai gấp 3 chiều rộng.Nếu tăng chiều rộng thêm 3 dm
và giảm chiều dài đi 3dm thì diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm 153dm2 so với hình
lúc đầu. Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu ?
Bài 2: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ.Một lúc sau, một ôtô cũng đi từ
A đến B với vận tốc 48 km/giờ và sẽ đuổi kịp xe máy tại B. Nhưng sau khi đi được nửa
quãng đường AB thì xe máy giảm vận tốc 15 km/ giờ nên ôtô đuổi kịp xe máy tại D cách
B 96km. Tính độ dài quãng đường AB?

Đáp án đề thi thử môn Toán vào lớp 6 chuyên Hà Nội – Amsterdam
Bài
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Đáp án
6/11
10 lít
8%
12 tuổi
Bài
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Đáp án
106
176 dm2
104 km
216 cm2
Tự luận :
Bài 1:
Chiều rộng là a (dm)
Diện tích phần mất đi (xanh) là: 3 x a
Diện tích phần thêm (đỏ) là: (3 x a) x 2 + (3x a – 9) = 9 x a – 9
Diện tích tăng là: (9 x a – 9) – (3 x a) = 153
Nên 6 x a – 9 = 153
6 x a = 153 + 9 = 162
a = 162 : 6 = 27 (dm)
Vậy chiều dài ban đầu là: 27 x 3 = 81 (dm)
Diện tích hình chữ nhật đầu: 27 x 81 = 2187 (dm2)
Đáp số: 2187 (dm2)
Bài 2:
Đáp số: 264 km.

Bài 5
6 ngày
Bài 10
1676

...
Đề thi th môn Toán vào lp 6 chuyên Hà Ni Amsterdam
Bài 1: Tính
Bài 2: Có hai thùng du, nếu đ 2 lít du t thùng A sang thùng B thì s du ca mi
thùng bng nhau.Nếu đ 2 t du t thùng B sang thùng A thì s du thùng A gp 3 s
du thùng B. Tính s t du thùng A lúc đu.
Bài 3: Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 20%. Giá hoa tháng 6 thp hơn tháng 5 là 10%.
Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?
Bài 4: Hin nay t s tui anh và tui em là 4/3 . Hai năm trưc t s tui anh so vi tui
em là 7/5. Tính tui ca em hin nay?
Bài 5: m người làm 8 gi mt ngày thì xong công vic trong 12 ngày. Hi 8 ngưi làm
10 gi mt ny thì xongng vic đó trong my ngày?
Bài 6: Tìm s 3 ch s
Bài 7: Mt hình ch nht có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rng 2,5 dm và gim chiu dài
2,5 dm thì được mt hình vuông. Tính dinch hình ch nht đó.
Bài 8: Mt người đi từ A đến B mt 4 gi. Khi t B v A người đó giảm vn tc mi gi
2km nên mt 4 gi 20 phút. Tính đ dài quãng đường AB.
Bài 9: Xuân 36 hình lập phương cnh là 2 cm. Xuân dùng mt s hình lp phương đ
xếp thành mt hình lp phương có thể tích ln nht. Tính din ch toàn phn hình lp
phương ln.
Bài 10: Một phép chia có thương 5 và 1. Tìm s b chia biết tng s b chia, s chia
và s dư 2012.
T lun :(miu 2,5 đim)
Bài 1: Mt hình ch nht chiu dai gp 3 chiu rng.Nếu tăng chiều rng thêm 3 dm
và gim chiu dài đi 3dm thì diện ch hình ch nht mới ng thêm 153dm
2
so vi hình
lúc đu. Tính din tích hình ch nht lúc đu ?
Bài 2: Mt xe máy đi từ A đến B vi vn tc 30 km/gi.Mt lúc sau, mt ôtô cũng đi t
A đến B vi vn tc 48 km/gi s đui kp xe máy ti B. Nhưng sau khi đi đưc na
quãng đường AB thì xe máy gim vn tc 15 km/ gi nên ôtô đuổi kp xe máy ti D cách
B 96km. Tính đ i quãng đường AB?
Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán năm 2014 chuyên Hà Nội Amsterdam - Trang 2
Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán năm 2014 chuyên Hà Nội Amsterdam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán năm 2014 chuyên Hà Nội Amsterdam 9 10 469