Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin 7

Được đăng lên bởi phanvanyen76
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN TIN 7
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Câu 1:(2đ) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt:
1. Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. Dữ liệu
B. Trường
C. Ô
D. Công thức
2. Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và
nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?
A. Alt
B. Ctrl
C. Shift
D. Phím nào cũng được
3. Muốn chèn thêm một cột em chọn lệnh nào sau đây?
A. Mở bảng chọn table, sau đó chọn Insert Columns;
B. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Rows;
C. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Columns;
D. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Insert Columns;
4. Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đây là
đúng?
A. = Sum ( A1+B1+C1)
B. = AVERAGE( A1,B1,C1)
C. = (A1+ B1+ C1)/3
D. Cả B và C đều đúng
5. Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
A. 2109
B. 2007
C. 8
D. Công thức sai
6. Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?
A. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu
B. Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu
C. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu
D. Cả 3 phương án đều sai.
7. Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào
sau đây?
A. Edit / clear
B. Edit / Paste
C. Edit / Cut
D. Edit / Delete
8. PhÇn mÒm Typing Test dïng ®Ó:
A. LuyÖn gâ phÝm nhanh b»ng 10 ngãn tay B. Häc ®Þa lý thÕ giíi
C. Häc to¸n häc
D. Häc vÏ h×nh h×nh häc ®éng
Câu 2 (1 đ) : Hãy điền vào chỗ trống (....) trong các câu dưới đây bằng cách chọn từ hoặc
cụm từ thích hợp trong danh sách : thanh bảng chọn, thanh công cụ, ô tính đang được
kích hoạt, thanh công thức.
1) Tương tự như trên màn hình Word, ....................................chứa các nút lệnh thông dụng
nhất.
2) .....................................là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính, được sử
dụng để nhập, hiển thị dữ liệu và công thức trong ô tính.
3).....................................chứa tên các bảng chọn.
4).....................................................................có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô
tính khác
PHẦN II: TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: (3đ) Hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ chuẩn
của Excel:

Nút lệnh Tên tiếng anh
New
Save
Open
Copy
Cut
Paste

Ý nghĩa

Câu 2: (3đ) Cho bảng tính sau:

Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính:
a. Điểm cao nhất môn Toán ghi vào ô C9
b. Điểm thấp nhất môn Hóa ghi vào ô E9
c. Tổng điểm của học sinh Vũ Ngọc Anh ghi vào ô F4
d. Điểm trung bình của cả lớp ghi vào ô F9
Câu 3: Chương ...
MÔN TIN 7
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Câu 1:(2đ) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt:
1. Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. Dữ liệu B. Trường
C. Ô D. Công thức
2. Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và
nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?
A. Alt B. Ctrl
C. Shift D. Phím nào cũng được
3. Muốn chèn thêm một cột em chọn lệnh nào sau đây?
A. Mở bảng chọn table, sau đó chọn Insert Columns;
B. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Rows;
C. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Columns;
D. Mở bảng chọn Insert, sau đó chọn Insert Columns;
4. Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1
,
B1
,
C1
,
các cách nh nào sau đây
đúng?
A. = Sum ( A1+B1+C1) B. = AVERAGE( A1,B1,C1)
C. = (A1+ B1+ C1)/3 D. Cả B và C đều đúng
5. Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
A. 2109 B. 2007
C. 8 D. Công thức sai
6. Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?
A. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu
B. Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu
C. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu
D. Cả 3 phương án đều sai.
7. Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào
sau đây?
A. Edit / clear B. Edit / Paste C. Edit / Cut D. Edit / Delete
8. PhÇn mÒm Typing Test dïng ®Ó:
A. LuyÖn gâ phÝm nhanh b»ng 10 ngãn tay B. Häc ®Þa lý thÕ giíi
C. Häc to¸n häc D. Häc vÏ h×nh h×nh häc ®éng
Câu 2 (1 đ) : Hãy điền vào chỗ trống (....) trong các câu ới đây bằng cách chọn từ hoặc
cụm từ thích hợp trong danh sách : thanh bảng chọn, thanh công cụ, ô tính đang được
kích hoạt, thanh công thức.
1) Tương t như trên màn nh Word, ....................................chứa các nút lệnh thông dụng
nhất.
2) .....................................là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính, được sử
dụng để nhập, hiển thị dữ liệu và công thức trong ô tính.
3).....................................chứa tên các bảng chọn.
4).....................................................................có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô
tính khác
PHẦN II: TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: () Hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ chuẩn
của Excel:
Đề thi tin 7 - Trang 2
Đề thi tin 7 - Người đăng: phanvanyen76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tin 7 9 10 770