Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán 6

Được đăng lên bởi vancao33
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2008-2009
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1 (1,5 điểm) Tính nhanh
a) -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246.
b) -359 + 181 + (-123) + 350 + (-172).
Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) 11 - (-53 + x) = 97.
b) ( x +1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + … +( x + 100 ) = 7450
Bài 3 (2 điểm) Cho số ab
a) Chứng tỏ

ababab là bội của ab .

b) Số 3 và 10101 có phải là ước của

ababab không, vì sao?

Bài 4 (2 điểm)
a) Biết p là số nguyên tố. Hỏi p10 - 1 là số nguyên tố hay hợp số?
b) Cho A = 3+32+33+…..+3100. Tìm số tự nhiên n biết 2A +3 = 3n
Bài 5 (3 điểm) Vẽ tia Ax. Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và
C và AC = 8cm, AB = 3BC.
a)

Tính độ dài các đoạn AB, BC.

b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, BC.
Tính độ dài MN, NP.
c) Chứng tỏ rằng B là trung điểm của NC.

...
PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2008-2009
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1 (1,5 điểm) Tính nhanh
a) -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246.
b) -359 + 181 + (-123) + 350 + (-172).
Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) 11 - (-53 + x) = 97.
b) ( x +1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + … +( x + 100 ) = 7450
Bài 3 (2 điểm) Cho số
ab
a) Chứng tỏ
ababab
là bội của
ab
.
b) Số 3 và 10101 có phải là ước của
ababab
không, vì sao?
Bài 4 (2 điểm)
a) Biết p là số nguyên tố. Hỏi p
10
- 1 là số nguyên tố hay hợp số?
b) Cho A = 3+3
2
+3
3
+…..+3
100
. Tìm số tự nhiên n biết 2A +3 = 3
n
Bài 5 (3 điểm) Vẽ tia Ax. Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và
C và AC = 8cm, AB = 3BC.
a) Tính độ dài các đoạn AB, BC.
b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, BC.
Tính độ dài MN, NP.
c) Chứng tỏ rằng B là trung điểm của NC.
Đề thi toán 6 - Người đăng: vancao33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi toán 6 9 10 539