Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP môn vật lý năm 2011.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP SỐ 5.
Câu 1: Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là
A. x= Acotg( ω t +  ).
B. x= Atan( ω t +  ).

ω
C. x= Acos( t + ).
D. x= Acos( ω t2 +  ).
Câu 2: Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?
Cơ năng của dao động điều hòa luôn bằng
A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì. B. động năng ở thời điểm ban đầu.
C. thế năng ở vị trí li độ cực đại.
D. động năng ở vị trí cân bằng.
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm, chu kì dao động của chất điểm
có giá trị là
A. 1 s.
B. 2 s.
C. 0,5 s.
D. 1,5 s.
Câu 5: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.
Câu 6: Một chất điểm khối lượng m= 100 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x= 4cos(2t)
cm. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm có giá trị là
A. 3200 J.
B. 3,2 J.
C. 0,32 J.
D. 0,32 mJ.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?
A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục.
B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
Câu 8: Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là
A. sóng siêu âm.
B. sóng âm.
C. sóng hạ âm.
D. chưa đủ dữ kiện để kết luận.
Câu 9: Cho một dây đàn hồi nằm ngang, đầu A là nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng có phương
trình u= 5cos π t cm. Biết sóng truyền dọc theo dây với tốc độ v= 5 m/s. Phương trình dao động tại
điểm M cách A một đoạn d= 2,5 m là
π
π
A. uM= 5sin(πt- ) m.B. uM= 5cos(πt+ ) m.
2
2
π
π
C. uM= 5cos(πt- ) m.
D. uM= 2,5cos(πt+ ) m.
2
2
Câu 10: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây có tần số 100
Hz, trên đoạn AB ta thấy có 5 nút sóng kể cả hai đầu dây A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị
là
A. 100 m/s.
B. 50 m/s.
C. 25 cm/s.
D. 12,5 cm/s.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây k...
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP SỐ 5.
Câu 1: Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là
A. x= Acotg(
ω
t +
). B. x= Atan(
ω
t +
).
C. x= Acos(
ω
t +
). D. x= Acos(
ω
t
2
+
).
Câu 2: Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian 1 chu kì thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?
Cơ năng của dao động điều hòa luôn bằng
A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì. B. động năng ở thời điểm ban đầu.
C. thế năng ở vị trí li độ cực đại. D. động năng ở vị trí cân bằng.
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2
π
t) cm, chu kì dao động của chất điểm
có giá trị là
A. 1 s. B. 2 s. C. 0,5 s. D. 1,5 s.
Câu 5: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.
Câu 6: Một chất điểm khối lượng m= 100 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x= 4cos(2t)
cm. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm có giá trị là
A. 3200 J. B. 3,2 J. C. 0,32 J. D. 0,32 mJ.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?
A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục.
B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
Câu 8: Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là
A. sóng siêu âm. B. sóng âm.
C. sóng hạ âm. D. chưa đủ dữ kiện để kết luận.
Câu 9: Cho một dây đàn hồi nằm ngang, đầu A là nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng có phương
trình u= 5cos
π
t cm. Biết sóng truyền dọc theo dây với tốc độ v= 5 m/s. Phương trình dao động tại
điểm M cách A một đoạn d= 2,5 m là
A. u
M
=
π
5sin(πt- )
2
m.B. u
M
=
π
5cos(πt+ )
2
m.
C. u
M
=
π
5cos(πt- )
2
m. D. u
M
=
π
2,5cos(πt+ )
2
m.
Câu 10: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây có tần số 100
Hz, trên đoạn AB ta thấy có 5 nút sóng kể cả hai đầu dây A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị
A. 100 m/s. B. 50 m/s. C. 25 cm/s. D. 12,5 cm/s.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
C. Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
D. Cho dòng điện 1 chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng tỏa ra
nhiệt lượng như nhau.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
A. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc
π
2
.
B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc
π
4
.
C. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc
π
2
.
D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc
π
4
.
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP môn vật lý năm 2011.doc - Trang 2
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP môn vật lý năm 2011.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP môn vật lý năm 2011.doc 9 10 856