Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Trạng Nguyên Nhỏ tuổi cấp Quốc gia

Được đăng lên bởi Mỹ Hàn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®Ò thi “tr¹ng nguyªn nhá tuæi” n¨m 2009
M«n: to¸n – Líp 5
Thêi gian: 20 phót

Hä vµ tªn:..........................................................................................................
Líp:.............Trêng:.........................................................................................
Mçi bµi tËp díi ®©y cã kÌm theo c¸c c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶
tÝnh...). Em h·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Cho sè aaa...aa gåm 141 ch÷ sè a. Sè nµy chia hÕt cho 18. H·y t×m ch÷
sè a ®ã?
A. 2

B. 4

C©u 2: TÝnh:
A.

C. 6

D. 8

2 4  2 4 8  4 8 16  8 16 32
3 4  2 6 8  4 12 16  8 24 32

1
2

B.

3
4

C.

4
3

D.

2
3

C©u 3: Cho d·y sè lÎ liªn tiÕp: 1, 3, 5, 7, ... , x. T×m x biÕt d·y sè cã tÊt c¶ 1665
ch÷ sè.
A. 995

B. 1100

C. 1109

D. 1065

C©u 4: Mét can chøa dÇu c©n nÆng 20 kg trong ®ã lîng dÇu chiÕm 90% toµn bé
khèi lîng can dÇu ®ã. Sau khi ngêi ta lÊy ra mét sè lÝt dÇu th× lîng dÇu cßn l¹i
chiÕm 87,5% khèi lîng can dÇu lóc ®ã. Hái ngêi ta lÊy ra mÊy lÝt dÇu, biÕt r»ng
mçi lÝt dÇu c©n nÆng 0,8 kg.
A. 3 lÝt

B. 4 lÝt

C. 5 lÝt

D.

C©u 5: Cho h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh lµ 16cm. LÊy ®iÓm chÝnh gi÷a cña c¸c
c¹nh råi nèi l¹i ta ®îc h×nh vu«ng thø hai, råi cø tiÕp tôc lµm nh vËy... cho ®Õn
khi cã h×nh vu«ng c¹nh 4 cm. Sè h×nh vu«ng cã lóc ®ã lµ bao nhiªu?
A.

B.

C.

D.

®Ò thi “tr¹ng nguyªn nhá tuæi” n¨m 2009
M«n: to¸n – Líp 4
Thêi gian: 20 phót

Hä vµ tªn:..........................................................................................................

Líp:.............Trêng:.........................................................................................
Mçi bµi tËp díi ®©y cã kÌm theo c¸c c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶
tÝnh...). Em h·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Tõ c¸c ch÷ sè 2; 0; 4; 5 cã thÓ viÕt ®îc bao nhiªu sè cã ba ch÷ sè kh¸c
nhau?
A. 15

B. 18

C. 24

D. 25

C©u 2: Trong mét k× thi, ®Ó ®¸nh sè thø tù danh s¸ch cho c¸c thÝ sinh, ng êi ta ®·
ph¶i dïng tÊt c¶ 3933 ch÷ sè. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu thÝ sinh dù thi?
A. 1044

B. 1260

C. 1289

D. 2889

C©u 3: Mét líp häc cã 50 häc sinh, trong ®ã cã 30 häc sinh giái TiÕng ViÖt, 25
häc sinh giái to¸n, cßn 7 häc sinh kh«ng giái TiÕng ViÖt còng kh«ng giái to¸n.
Hái cã mÊy häc sinh võa giái TiÕng ViÖt võa giái to¸n?
A.

B.

C.

D.

C©u 4: Cã mét gièng bÌo, cø sau mçi ngµy l¹i sinh ra gÊp ®«i, ngêi ta cho mét
c©y bÌo vµo hå th× 9 ngµy sau bÌo lan kÝn mÆt hå. VËy nÕu ban ®Çu cho 32 c©y
th× mÊy ngµy sau ...
®Ò thitng ngun nhá tuæi n¨m 2009
n: to¸n p 5
Ti gian: 20 phót
Hä vµ tªn:..........................................................................................................
p:.............Trêng:.........................................................................................
i i p díi ®©y cã kÌm theo c¸c u t i A, B, C, D (lµ ®¸p , t qu
nh...). Em y khoanh o ch÷ ®Æt tríc u t lêi ®óng.
u 1
: Cho sè aaa...aa gåm 141 ch÷ sè a. Sè nµy chia hÕt cho 18. H·y t×m ch÷
a ®ã?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
u 2
: TÝnh:
322481612486243
32168168484242
A.
2
1
B.
4
3
C.
3
4
D.
3
2
u 3
: Cho d·y lÎ liªn tiÕp: 1, 3, 5, 7, ... , x. m x biÕt y tÊt 1665
ch÷ .
A. 995 B. 1100 C. 1109 D. 1065
u 4
: Mét can chøa u c©n ng 20 kg trong ®ã lîng u chiÕm 90% tn bé
khèi lîng can dÇu ®ã. Sau khi ngêi ta y ra mét sè t u th× lîng u n i
chm 87,5% ki lîng can dÇu c ®ã. Hái ngêi ta y ra mÊy t dÇu, bt r»ng
mçi lÝtun nÆng 0,8 kg.
A. 3 lÝt B. 4 t C. 5 lÝt D.
u 5
: Cho nh vu«ng ABCD cã nh lµ 16cm. y ®iÓm chÝnh gi÷a a c
nh råi nèi i ta ®îc h×nh vng t hai, råi tiÕp tôc lµm nh vËy... cho ®Õn
khi h×nh vngnh 4 cm. h×nh vng c ®ã lµ bao nhu?
A. B. C. D.
®Ò thitng ngun nhá tuæi n¨m 2009
n: to¸n p 4
Ti gian: 20 phót
Hä vµ tªn:..........................................................................................................
Đề thi Trạng Nguyên Nhỏ tuổi cấp Quốc gia - Trang 2
Đề thi Trạng Nguyên Nhỏ tuổi cấp Quốc gia - Người đăng: Mỹ Hàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Trạng Nguyên Nhỏ tuổi cấp Quốc gia 9 10 954