Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011
Môn Tiếng Anh (B)
_____________________
I. NỘI DUNG BÀI THI
A. PHẦN ĐỌC HIỂU :
I.
Phần điền từ cho từng câu: kiểm tra khả năng đọc hiểu ở cấp độ câu. Để hoàn
thành phần này thí sinh cần phải nắm vững ngữ pháp và có vốn từ vựng.
II.
Phần đọc hiểu đoạn văn: kiểm tra khả năng đọc hiểu 1 đoạn văn theo các chủ
đề:khoa học cơ bản, môi trường, sức khoẻ, dân số thế giới, công nghệ tiên tiến’ khoa
học. Ngoài ra, thí sinh phải viết câu trả lời đúng nội dung và đúng ngữ pháp.
III.
Phần điền từ cho một đoạn văn: kiểm tra khả năng đọc hiểu 1 đoạn văn theo chủ
đề về xã hội.
B. PHẦN VIẾT:
I.
Xây dựng câu: kiểm tra khả năng viết câu đơn và câu phức hợp.
II.
Biến đổi câu: kiểm tra khả năng viết câu đơn và câu phức có câu trúc tương đương
với câu đã cho.
III.
Dịch:
a. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo chủ đề khoa học cơ bản, môi trường, sức
khoẻ, dân số thế giới, công nghệ tiên tiến, giáo dục;
b. Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh theo chủ đề :
- Tiếng Anh,
- Cuộc sông hàng ngày.
- Sức khỏe
- Giáo dục;
+ Thời gian làm bài thi: 120 phút.
II. THANG ĐIỂM
A. PHẦN ĐỌC HIỂU
I. Cho trước 25-30 từ hoặc cụm từ và cho sẵn 15 câu,
mỗi câu có 1 chỗ trống. Thí sinh chọn 1 từ hoặc 1 cụm
từ thích hợp cho ở trên điền vào chỗ trống để hoàn thành
câu.
II. Cho 4 bài đọc có nội dung khác nhau. Sau mỗi bài có
5 câu hỏi. Tổng số 20 câu hỏi. Thí sinh đọc và trả lời
câu hỏi.
III. Cho một bài đọc hiểu khoảng 150- 200 từ, trong đó
có 10 ô trống, thí sinh tự tìm từ hoặc cụm từ thích hợp
điền vào ô trống để hoàn chỉnh bài đọc
B.PHẦN VIẾT
1

ĐIỂM
1 điểm cho 1
câu đúng

ĐIỂM TỔNG
15

1,5 diểm cho
một câu đúng

30

1điểm cho 1
câu đúng

10

I. Xây dựng câu có hướng dẫn theo các từ cho trước.
Tổng số 10 câu.
II. Viết lại câu nhưng phải giữ nguyên ý chính của câu
cho sẵn.
III. a. Dịch 5 câu tiếng Anh sang tiếng Việt.
b. Dịch 5 câu tiếng Việt sang tiếng Anh
Tổng số điểm đạt được

1,5 điểm cho
1 câu đúng
1,5 điểm cho
1 câu đúng
1,5 điểm cho
1 câu đúng

15
15
15
100

III. TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP
1. Verb tenses :
a. Present Simple, Prsent Continuous, Present Perfect, Present perfect Continuous.
b. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past perfect Continuous.
c. Going to future, Future Continuous, will Future, Future Perfect.
2. Passive voice.
3. Modal verbs :
can, could, must, may, shall, should, would, will, ought to .
Modal

Example

Uses

Can

They can control their own budgets.
Ability / Possibility
We can’t fix it.
Inability / I...
TR NG Đ I H C NHA TRANGƯỜ
Đ C NG ÔN T P ƯƠ
TUY N SINH CAO H C NĂM 201 1
Môn Ti ng Anhế (B)
_____________________
I. NI DUNG BÀI THI
A. PH N Đ C HI U :
I. Ph n đi n t cho t ng câu: ki m tra kh năng đ c hi u c p đ câu. Đ hoàn
thành ph n này thí sinh c n ph i n m v ng ng pháp và có v n t v ng.
II. Ph n đ c hi u đo n văn: ki m tra kh năng đ c hi u 1 đo n văn theo các ch
đ :khoa h c c b n, môi tr ng, s c kho , dân s th gi i, công ngh tiên ti n’ khoa ơ ườ ế ế
h c. Ngoài ra, thí sinh ph i vi t câu tr l i đúng n i dung và đúng ng pháp. ế
III. Ph n đi n t cho m t đo n văn: ki m tra kh năng đ c hi u 1 đo n văn theo ch
đ v xã h i.
B. PH N VI T:
I. Xây d ng câu : ki m tra kh năng vi t câu đ n và câu ph c h p. ế ơ
II. Bi n đ i câu: ế ki m tra kh năng vi t câu đ n và câu ph c có câu trúc t ng đ ng ế ơ ươ ươ
v i câu đã cho.
III. D ch:
a. D ch t ti ng Anh sang ti ng Vi t theo ch đ khoa h c c b n, môi tr ng, s c ế ế ơ ườ
kho , dân s th gi i, công ngh tiên ti n, giáo d c; ế ế
b. D ch t ti ng Vi t sang ti ng Anh theo ch đ : ế ế
- Ti ng Anh,ế
- Cu c sông hàng ngày.
- S c kh e
- Giáo d c;
+ Th i gian làm bài thi: 120 phút.
II. THANG ĐI M
A. PH N Đ C HI U ĐI M ĐI M T NG
I. Cho tr c 25-30 t ho c c m t cho s n 15 câu,ướ
m i câu có 1 ch tr ng. Thí sinh ch n 1 t ho c 1 c m
t thích h p cho trên đi n vào ch tr ng đ hoàn thành
câu.
1 đi m cho 1
câu đúng
15
II. Cho 4 bài đ c có n i dung khác nhau. Sau m i bài có
5 câu h i. T ng s 20 câu h i. Thí sinh đ c và tr l i
câu h i.
1,5 di m cho
m t câu đúng
30
III. Cho m t bài đ c hi u kho ng 150- 200 t , trong đó
có 10 ô tr ng, thí sinh t tìm t ho c c m t thích h p
đi n vào ô tr ng đ hoàn ch nh bài đ c
1đi m cho 1
câu đúng
10
B.PH N VI T
1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 9 10 383