Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B

Được đăng lên bởi thanhthienbkav
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: SINH HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 08 trang)

Mã đề thi 162
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: ............................................................................

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật
A. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong.
B. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.
C. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.
D. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với
sức chứa của môi trường.
Câu 2: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong
trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2
ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. XAXA × XaY.
B. XAXa × XaY.
C. XAXa × XAY.
D. XaXa × XAY.
Câu 3: Cho sơ đồ phả hệ sau:
I

1

Quy ước:

2

Nữ bình thường
II
3

4

5

6

7

Nữ bị bệnh

8

Nam bình thường

III

Nam bị bệnh
9

10

11

12

13

14

15

16

IV
17

18

19

20
`

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy
định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả
hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là
A. 17 và 20.
B. 8 và 13.
C. 15 và 16.
D. 1 và 4.
Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số
alen của quần thể theo hướng xác định.
B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của
các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
D. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu
hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.
Câu 5: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi
trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?
A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.
B. Gen điều hoà R ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 08 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: SINH HC; Khi B
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 162
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Quan h cnh tranh gia các cá th trong qun th sinh vt
A. thường làm cho qun th suy thoái dn đến dit vong.
B. xut hin khi mt độ cá th ca qun th xung quá thp.
C. ch xy ra các qun th động vt, không xy ra các qun th thc vt.
D. đảm bo cho s lượng và s phân b các cá th trong qun th duy trì mc độ phù hp vi
sc cha ca môi trường.
Câu 2: rui gim, alen A quy định mt đỏ tri hoàn toàn so vi alen a quy định mt trng. Trong
trường hp không xy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiu hình phân li theo t l 2
rui cái mt đỏ : 1 rui đực mt đỏ : 1 rui đực mt trng?
A. X
A
X
A
× X
a
Y. B. X
A
X
a
× X
a
Y. C. X
A
X
a
× X
A
Y. D. X
a
X
a
× X
A
Y.
Câu 3: Cho sơ đồ ph h sau:
`
Sơ đồ ph h trên mô t s di truyn mt bnh người do mt trong hai alen ca mt gen quy
định. Biết rng không xy ra đột biến tt c các cá th trong ph h. Trong nhng người thuc ph
h trên, nhng người chưa th xác định được chính xác kiu gen do chưa có đủ thông tin là
A. 17 và 20. B. 8 và 13. C. 15 và 16. D. 1 và 4.
Câu 4: Theo quan nim hin đại, khi nói v chn lc t nhiên, phát biu nào sau đây không đúng?
A. Khi môi trường thay đổi theo mt hướng xác định thì chn lc t nhiên s làm biến đổi tn s
alen ca qun th theo hướng xác định.
B. Chn lc t nhiên thc cht là quá trình phân hoá kh năng sng sót và kh năng sinh sn ca
các cá th vi các kiu gen khác nhau trong qun th.
C. Chn lc t nhiên tác động trc tiếp lên kiu gen qua đó làm biến đổi tn s alen ca qun th.
D. Chn lc t nhiên ch đóng vai trò sàng lc và gi li nhng cá th có kiu gen quy định kiu
hình thích nghi mà không to ra các kiu gen thích nghi.
Câu 5: Trong cơ chế điu hoà hot động ca opêron Lac, s kin nào sau đây din ra c khi môi
trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?
A. Mt s phân t lactôzơ liên kết vi prôtêin c chế.
B. Gen điu hoà R tng hp prôtêin c chế.
C. Các gen cu trúc Z, Y, A phiên mã to ra các phân t mARN tương ng.
D. ARN pôlimeraza liên kết vi vùng khi động ca opêron Lac và tiến hành phiên mã.
17 18 19 20
3 4 5 6 7 8
1
9 10 11 12 13 14 15 16
2
I
II
III
IV
N bình thường
N b bnh
Nam bình thường
Nam b bnh
Quy ước:
Trang 1/8 - Mã đề thi 162
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B - Người đăng: thanhthienbkav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B 9 10 884